ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

predatory

P R EH1 D AH0 T AO2 R IY0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -predatory-, *predatory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
predatory[ADJ] ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร, Syn. voracious, carnivorous, omnivorous
predatory[ADJ] ที่ปล้นหรือขโมยมา, Syn. marauding, looting, pillaging

English-Thai: Nontri Dictionary
predatory(adj) ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Predatory pricingการกำหนดราคาเพื่อขจัดคู่แข่งขัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You don't think she was completely un-classy and predatory?นี่คุณไม่คิดว่า เธอเป็นพวกง่ายๆ คอยออดอ้อน จ้องจะจับคุณหรอ? Just Like Heaven (2005)
The ones you call the Wilberforces were a predatory species.ที่คุณเรียกวิลเบอร์ฟอร์ดนั่นไง สายพันธุ์ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร Under the Mountain (2009)
We've only grown more brutal, more predatory.เรามีแต่โหดเหี้ยมขึ้น ป่าเถื่อนขึ้น Timebomb (2009)
So a gay guy can't be friendly to a straight guy without it being predatory?งั้นคนเป็นเกย์จะเป็นเพื่อน กับผู้ชายโดยไม่จ้องจะเขมือบไม่ได้เลยงั้นสิ Duets (2010)
I feel like one of tho clichés people make fun of... the desperate, predatory divorcée.ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าผู้คนพากันหัวเราะเยาะ พวกสิ้นหวังหมดอาลัยตายอยากหลังการหย่า The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
We're a predatory species.พวกเราเป็นสปีชี่ส์นักล่า Ordinary People (2011)
The predatory species was born.สปีชีส์นักล่าจึงได้ถือกำเนิดขึ้นมา Ordinary People (2011)
Predatory...กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร Cat and Mouse (2012)
Defensive. This is predatory.เป็นการป้องกันตัว แต่นี่เป็นสัตว์กินเนื้อ The New World (2012)
We're a predatory species. We enjoy the hunt, the feed, and the kill.เราคือสายพันธุ์นักล่า เราชอบการล่า The Five (2012)
I'm not some predatory gay, so... nothing's gonna happen.ฉันไม่ใช่พวกล่าเกรย์หรอกนะ ดังนั้น ไม่มีอะไร Sadie Hawkins (2013)
He's dark, evil, predatory, hungry.มันเป็นคาถาที่เราเคยทำมันด้วยกัน นั่นมัน Astro-projection. A Moveable Beast (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พาฬ[N] ferocious animal, See also: predatory animal, Thai definition: สัตว์ร้าย, ช้างร้าย, สิงโต, งู, เสือ

CMU English Pronouncing Dictionary
PREDATORY    P R EH1 D AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
predatory    (j) prˈɛdətriː (p r e1 d @ t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raubbau {m}predatory exploitation; ruthless exploitation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がめつい[, gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious [Add to Longdo]
シファクティヌス;クシファクティヌス[, shifakuteinusu ; kushifakuteinusu] (n) Xiphactinus (extinct genus of predatory bony fish) [Add to Longdo]
雲助根性[くもすけこんじょう, kumosukekonjou] (n) predatory nature; rapacious disposition [Add to Longdo]
略奪価格[りゃくだつかかく, ryakudatsukakaku] (n) predatory pricing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Predatory \Pred"a*to*ry\, a. [L. praedatorius, fr. praedari to
   plunder, fr. praeda prey. See {Prey}.]
   1. Characterized by plundering; practicing rapine;
    plundering; pillaging; as, a predatory excursion; a
    predatory party. "A predatory war." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Hungry; ravenous; as, predatory spirits. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Exercise . . . maketh the spirits more hot and
       predatory.              --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) Living by preying upon other animals; carnivorous.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 predatory
   adj 1: characterized by plundering or pillaging or marauding;
       "bands of marauding Indians"; "predatory warfare"; "a
       raiding party" [syn: {marauding}, {predatory}, {raiding}]
   2: living by preying on other animals especially by catching
     living prey; "a predatory bird"; "the rapacious wolf";
     "raptorial birds"; "ravening wolves"; "a vulturine taste for
     offal" [syn: {predatory}, {rapacious}, {raptorial},
     {ravening}, {vulturine}, {vulturous}]
   3: living by or given to victimizing others for personal gain;
     "predatory capitalists"; "a predatory, insensate society in
     which innocence and decency can prove fatal"- Peter S.
     Prescott; "a predacious kind of animal--the early geological
     gangster"- W.E.Swinton [syn: {predaceous}, {predacious},
     {predatory}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top