Search result for

housing

(70 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -housing-, *housing*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
housing    [N] การเคหะ
housing development    [N] บ้านจัดสรร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
housingตัวเรือน, ตัวเสื้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Housingการเคหะ [TU Subject Heading]
Housingโรงเรือน [TU Subject Heading]
Housing financeการเงินเพื่อการเคหะ [เศรษฐศาสตร์]
Housing managementการจัดการการเคหะ [TU Subject Heading]
Housing marketตลาดการเคหะ [เศรษฐศาสตร์]
Housing policyนโนบายเกี่ยวกับการเคหะ [เศรษฐศาสตร์]
Housing policyนโยบายการเคหะ [TU Subject Heading]
Housing rentค่าเช่าบ้าน [เศรษฐศาสตร์]
Housing, Cooperativeสหกรณ์เคหสถาน [TU Subject Heading]
Housing, Ruralการเคหะในชนบท [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
housingThis group passes out information on such things as travel and health care, and encourages its members to vote on issues that affect this age group such as legislation regulating the insurance industry, medical care and housing.
housingJohn put across a big housing project.
housingWhat is indispensable to our lives, along with food and clothes, is housing.
housingThe influx of foreign workers caused serious housing problem in this area.
housingThe severe housing shortage is partly to blame for the inflated rents.
housingThe present housing policy is likely to come up against considerable opposition.
housingMore and more people these days are getting overwhelmed by housing loans.
housingThe housing project has fallen flat.
housingThe housing project has fallen flat.
housingAs far housing goes, it is very poor in Japan.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
housing(เฮา'ซิง) n. การเคหะ,การจัดบ้านพักให้,บ้านพักทั้งหลาย,สิ่งปกคลุมหรือป้องกันม้าหรือสัตว์อื่น,สิ่งครอบคลุม,ปลอกหุ้ม, Syn. lodgings
fair housingn. การเคหะที่ไม่เลือกผิว,ของขวัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
housing(n) การเคหะ,บ้านพัก,สิ่งปกคลุม,ปลอกหุ้ม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้านจัดสรร    [N] housing development, See also: housing estate, Syn. หมู่บ้านจัดสรร, Example: เขาจากสนามการเมืองชั่วคราวโดยหันไปเอาดีทางขายบ้านจัดสรรแทน, Count unit: บ้าน, หลัง, Thai definition: บ้านซึ่งรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ลงทุนสร้างให้ก่อน โดยยอมให้ผู้ซื้อผ่อนชำระได้
อาคารสงเคราะห์    [N] housing, See also: housing project, Syn. ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัย, Count unit: แห่ง, ที่
การเคหะ    [N] housing
บ้านจัดสรร    [N] housing development, See also: housing estate, Example: สิรภพจากสนามการเมืองชั่วคราวโดยหันไปเอาดีทางขายบ้านจัดสรรแทน, Count unit: หลัง, Thai definition: บ้านที่มีผู้ลงทุนสร้างให้ก่อน โดยยอมให้ผู้ซื้อผ่อนชำระได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารสงเคราะห์[n. exp.] (ākhān songkhrǿ) EN: housing ; housing project   
บ้านช่อง[n.] (bānchǿng) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing   FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f]
บ้านจัดสรร[n.] (bānjatsan) EN: housing development ; housing estate   FR: développement immobilier [m]
หมู่บ้านจัดสรร[n. exp.] (mūbān jatsan) EN: housing development   
นิเวศ = นิเวศน์[n.] (niwēt) EN: dwelling ; home ; retreat ; residence ; abode ; house ; estate ; housing development   FR: résidence [f] ; demeure [f] ; milieu [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOUSING    HH AW1 Z IH0 NG
HOUSINGS    HH AW1 Z IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
housing    (v) (h au1 z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wohngeld {n}housing subsidy [Add to Longdo]
Wohnraum {m}housing space [Add to Longdo]
Wohnanlage {f}housing area [Add to Longdo]
Haustechnik {f}housing technology [Add to Longdo]
Wohnungsamt {n}housing office [Add to Longdo]
Wohnungsnot {f}housing shortage [Add to Longdo]
Wohnungsmangel {m}housing shortage [Add to Longdo]
Gehäusetechnologie {f}housing technology [Add to Longdo]
Zersiedlung {f} (durch Wohnbau)housing sprawl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクスルハウジング[, akusuruhaujingu] (n) axle housing [Add to Longdo]
エネトピア[, enetopia] (n) (abbr) housing development designed with an eye toward energy conservation [Add to Longdo]
キャビネット[, kyabinetto] (n) cabinet; housing (of equipment); (P) [Add to Longdo]
サブプライム融資[サブプライムゆうし, sabupuraimu yuushi] (n) subprime lending in housing mortage market; housing loans to low-income, high-risk consumers [Add to Longdo]
シェルタードハウジング[, shieruta-dohaujingu] (n) sheltered housing [Add to Longdo]
データウェアハウス[, de-taueahausu] (n) {comp} data warehouse; data warehousing [Add to Longdo]
ハウジング[, haujingu] (n) housing; cabinet; (P) [Add to Longdo]
ハウジングサービス[, haujingusa-bisu] (n) {comp} housing service [Add to Longdo]
綾綺殿[りょうきでん, ryoukiden] (n) (See 十七殿) pavilion housing the emperor's bathing quarters and dressing chamber (in Heian Palace) [Add to Longdo]
温明殿[うんめいでん, unmeiden] (n) (See 神鏡,十七殿) pavilion housing the sacred mirror (in Heian Palace) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
住宅泡沫[zhù zhái pào mò, ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ ㄆㄠˋ ㄇㄛˋ, ] housing bubble [Add to Longdo]
住房[zhù fáng, ㄓㄨˋ ㄈㄤˊ, ] housing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャビネット[きゃびねっと, kyabinetto] cabinet, housing [Add to Longdo]
データウェアハウス[でーたうえあはうす, de-taueahausu] data warehouse, data warehousing [Add to Longdo]
ハウジング[はうじんぐ, haujingu] housing, cabinet [Add to Longdo]
格納[かくのう, kakunou] storage (vs), housing for equipment & machines, putting into computer memory, filing [Add to Longdo]
収容[しゅうよう, shuuyou] accommodation (vs), housing [Add to Longdo]
筐体[きょうたい, kyoutai] cabinet, case, component, unit, housing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 House \House\, v. t. [imp. & p. p. {Housed}; p. pr. & vb. n.
   {Housing}.] [AS. h?sian.]
   1. To take or put into a house; to shelter under a roof; to
    cover from the inclemencies of the weather; to protect by
    covering; as, to house one's family in a comfortable home;
    to house farming utensils; to house cattle.
    [1913 Webster]
 
       At length have housed me in a humble shed. --Young.
    [1913 Webster]
 
       House your choicest carnations, or rather set them
       under a penthouse.          --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. To drive to a shelter. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To admit to residence; to harbor.
    [1913 Webster]
 
       Palladius wished him to house all the Helots. --Sir
                          P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   4. To deposit and cover, as in the grave. --Sandys.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) To stow in a safe place; to take down and make
    safe; as, to house the upper spars.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Houseline \House"line`\, n. (Naut.)
   A small line of three strands used for seizing; -- called
   also {housing}. --Totten.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Housing \Hous"ing\, n. [From {Houss}.]
   1. A cover or cloth for a horse's saddle, as an ornamental or
    military appendage; a saddlecloth; a horse cloth; in
    plural, trappings.
    [1913 Webster]
 
   2. An appendage to the hames or collar of a harness.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Housing \Hous"ing\, n. [From {House}. In some of its senses this
   word has been confused with the following word.]
   1. The act of putting or receiving under shelter; the state
    of dwelling in a habitation.
    [1913 Webster]
 
   2. That which shelters or covers; houses, taken collectively.
    --Fabyan.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.)
    (a) The space taken out of one solid, to admit the
      insertion of part of another, as the end of one timber
      in the side of another.
    (b) A niche for a statue.
      [1913 Webster]
 
   4. (Mach.) A frame or support for holding something in place,
    such as a piece of machinery, journal boxes, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.)
    (a) That portion of a mast or bowsprit which is beneath
      the deck or within the vessel.
    (b) A covering or protection, as an awning over the deck
      of a ship when laid up.
    (c) A houseline. See {Houseline}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 housing
   n 1: structures collectively in which people are housed [syn:
      {housing}, {lodging}, {living accommodations}]
   2: a protective cover designed to contain or support a
     mechanical component
   3: stable gear consisting of a decorated covering for a horse,
     especially (formerly) for a warhorse [syn: {caparison},
     {trapping}, {housing}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top