Search result for

quarterly

(47 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quarterly-, *quarterly*, quarter
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quarterly[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นทุกสามเดือน
quarterly[ADJ] ทุก 3 เดือนคือ 4 ครั้งใน 1 ปี, Syn. regular
quarterly[ADV] ทุก 3 เดือนคือ 4 ครั้งใน 1 ปี, See also: โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน, Syn. by quarters, once a quarter, periodically
quarterly[N] สิ่งตีพิมพ์ที่ออกทุก 3 เดือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quarterly(ควอร์'เทอะลี) adj.,adv.,n. (สิ่งตีพิมพ์) ทุก3เดือน,4ตอน

English-Thai: Nontri Dictionary
quarterly(adj) ทุกสามเดือน
quarterly(adv) ครั้งละสามเดือน
quarterly(n) หนังสือพิมพ์ที่ออกทุก 3 เดือน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bikini Quarterly?นวลนางฉบับพิเศษเหรอ ? Dragonball: Evolution (2009)
Have your boss bring it up at the quarterly briefing.ให้หัวหน้าคุณมาเล่าให้ฟัง ตอนที่จะรายงานวาระครบไตรมาส 2012 (2009)
Oh, i-i, uh, I forgot to send in the quarterly home schooling thing.โอ้ ฉันๆ อ่า ฉันลืมส่งการบ้าน Ourselves Alone (2009)
Killing the indigenous looks bad, but there's one thing that shareholders hate more than bad press, and that's a bad quarterly statement.ถ้าเราฆ่าชาวพื้นเมือง คงถูกมองไม่ดี แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผู้ถือหุ้น เกลียดกว่าการถูกมองว่าไม่ดี และมันคือผลตอบแทนที่ต่ำ ฉันไม่สนกฎ แค่ฉันพบบางสิ่ง Avatar (2009)
Look, I only hired you two losers because I'm desperate to increase my quarterly sales and you'll work for less than immigrants.ฉันจ้างพวกเธอ เพราะค่าจ้างถูก กว่าพวกลอบเข้าเมือง Funk (2010)
A subscription to Lapham's Quarterly.A subscription to Lapham's QuarterlyThe Rocker in the Rinse Cycle (2010)
'Cause there's very specific paperwork that has to be submitted quarterly on this.เพราะว่าเอกสารพวกนี้ได้ระบุอย่างชัดเจน นั่นจะต้องมีการยินยอม ไตรมาสเอกสารพวกนี้ Abiquiu (2010)
I thought you wanted to go over the quarterly inventory.ผมนึกว่าคุณจะไปที่ Nover ซะอีก The Ballad of Booth (2010)
I've got three months of personnel status records to release, a roomful of PIIs that need to be declassified and destroyed, not to mention the quarterly training reviews that are about to become semiannual if I don't finish them.สามเดือนมาแล้ว ที่ฉันต้องทำระเบียบงานบุคคล ต้องแยกและทำลายข้อมูล ที่กองสุมเต็มห้อง Cyber Threat (2011)
Ms. Wincroft, please answer the question regarding the quarterly earnings.คุณนายวินครอฟ กรุณาตอบคำถาม เกี่ยวกับรายได้ด้วยครับ BeeWare (2011)
Your quarterly earnings, Ms. Wincroft.จำนวนรายได้ครับ คุณนายวินครอฟ BeeWare (2011)
Christian Quarterly gave it their highest rating-- five thorny crowns.นิตยสาร Christian Quarterly ให้คะแนน-- สูงสุด ห้าดาวเลย The Rhinitis Revelation (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quarterlySurely the most curious of sources consulted is Mankind Quarterly.
quarterlyThe quarterly growth of 1.2% means an annual growth rate of 4.8%.
quarterlyWhen annualized, the quarterly gain represents a 4% growth.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบไตรมาส[adj.] (baēp traimāt) EN: quarterly   
ประจำไตรมาส[adj.] (prajamtraimāt) EN: quarterly   
รายงานประจำ ไตรมาส[n. exp.] (rāi-ngān prajamtraimāt) EN: quarterly report   

CMU English Pronouncing Dictionary
QUARTERLY    K W AO1 R T ER0 L IY0
QUARTERLY    K AO1 R T ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quarterly    (n) (k w oo1 t @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クォータリー;クオータリー[, kuo-tari-; kuo-tari-] (n) quarterly [Add to Longdo]
企業短期経済観測調査[きぎょうたんきけいざいかんそくちょうさ, kigyoutankikeizaikansokuchousa] (n) (See 日銀短観・にちぎんたんかん) the Bank of Japan's quarterly Short-term Economic Survey of Principal Enterprise in Japan; Tankan survey [Add to Longdo]
季刊[きかん, kikan] (n,adj-no) quarterly (e.g. magazine); (P) [Add to Longdo]
季刊雑誌[きかんざっし, kikanzasshi] (n) (See 季刊誌) quarterly (magazine) [Add to Longdo]
季刊誌[きかんし, kikanshi] (n) (See 季刊雑誌) a quarterly (magazine) [Add to Longdo]
四季報[しきほう, shikihou] (n) quarterly (journal) [Add to Longdo]
四半期収益[しはんきしゅうえき, shihankishuueki] (n) quarterly earnings [Add to Longdo]
四半期収益発表[しはんきしゅうえきはっぴょう, shihankishuuekihappyou] (n) quarterly earnings announcement [Add to Longdo]
短観[たんかん, tankan] (n) (abbr) (See 日銀短観・にちぎんたんかん) the Bank of Japan's quarterly Short-term Economic Survey of Principal Enterprise in Japan; Tankan survey [Add to Longdo]
日銀短観[にちぎんたんかん, nichigintankan] (n) (abbr) (See 企業短期経済観測調査・きぎょうたんきけいざいかんそくちょうさ) the Bank of Japan's quarterly Short-term Economic Survey of Principal Enterprise in Japan; Tankan survey [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
季刊[jì kān, ㄐㄧˋ ㄎㄢ, ] quarterly publication [Add to Longdo]
季报[jì bào, ㄐㄧˋ ㄅㄠˋ, / ] quarterly report [Add to Longdo]
季会[jì huì, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] quarterly meeting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quarterly \Quar"ter*ly\, a.
   1. Containing, or consisting of, a fourth part; as, quarterly
    seasons.
    [1913 Webster]
 
   2. Recurring during, or at the end of, each quarter; as,
    quarterly payments of rent; a quarterly meeting.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quarterly \Quar"ter*ly\, n.; pl. {Quarterlies}.
   A periodical work published once a quarter, or four times in
   a year.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quarterly \Quar"ter*ly\, adv.
   1. By quarters; once in a quarter of a year; as, the returns
    are made quarterly.
    [1913 Webster]
 
   2. (Her.) In quarters, or quarterings; as, to bear arms
    quarterly; in four or more parts; -- said of a shield thus
    divided by lines drawn through it at right angles.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quarterly
   adv 1: in diagonally opposed quarters of an escutcheon; "two
       coats of arms borne quarterly"
   2: in three month intervals; "interest is compounded quarterly"
     [syn: {quarterly}, {every quarter}]
   adj 1: of or relating to or consisting of a quarter; "quarterly
       report"
   n 1: a periodical that is published every quarter (or four
      issues per year)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 q
 
 1. (kıs.) quart, quarter, quarterly, query, question.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top