ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pulverize

P AH1 L V ER0 AY2 Z   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pulverize-, *pulverize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pulverize[VI] โขลก, See also: บด, Syn. crush, grind, smash
pulverize[VT] โขลก, See also: บด, Syn. crush, grind, smash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pulverize(พัล'วะไรซ) vt. ทำให้เป็นผง,บด,ขยี้,ทำลายสิ้นเชิง. vi. กลายเป็นผง., See also: pulverizable adj. pulverization n. pulverizer n., Syn. crush

English-Thai: Nontri Dictionary
pulverize(vt) บดเป็นผง,บดขยี้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The extreme cold preserves the sample's composition, and then the freezer mill chills the tooth with liquid nitrogen, and then it magnetically pulverizes it into a very fine powder.ความเย็นจัดรักษาองค์ประกอบของตัวอย่าง จากนั้นเคลีอบฟันให้เย็นจัดด้วยไนโตรเจนเหลว และมันถูกบดด้วยแทงแม่เหล็กให้กลายเป็นผงเหมือนแป้ง Won't Get Fueled Again (2008)
If they spot us, we'll be pulverized.ถ้าพวกมันเห็นเรา เรากลายเป็นผงแน่ Destroy Malevolence (2008)
No sign of them. They must have been pulverized.ไม่เห็นพวกมันแล้ว สงสัยจะแหลกเป็นจุล Rookies (2008)
We'll go with the dude that was pulverized by the hammer.งั้นเราจะหาเพื่อนที่โดนตีด้วยค้อน Dex Takes a Holiday (2009)
Pulverized blister beetle. What?Pulverized blister beetle อะไรอ่ะ? Easy A (2010)
But it's much more likely that they were pulverized... and scattered by the bullet impact.การใช้เทคนิคตรวจหาหลักฐานทางกายภาพในช่วงปี 60 ยังล้าสมัยอยู่ The Proof in the Pudding (2010)
The pulverized acromion is the important part of that book.กระดูกไหปลาร้าแตกละเอียดเป็นตอนสำคัญในหนังสือนั่น The Bones on the Blue Line (2010)
Dice him, slice him, and pulverize him!(GASPS) No! Hop (2011)
The unsub crushed Chelsea's throat so she couldn't scream, then he pulverized her ribs, sending fragments of bone into her heart.คนร้ายบีบคอ เชลซี แกรนท์ เธอจะได้ร้องไม่ได้ เขากระแทกซี่โครงเธอ ทำให้เศษกระดูก ทิ่มหัวใจเธอ Painless (2011)
But a small craft like this, if we hit one of those at the wrong altitude-- pulverized.ด้วยเครื่องบินลำเล็กแบบนี้ ถ้าเราโดนแค่ครั้งเดียว บนความสูงระดับนี้--- ป่นปี้หมดแน่ๆ There's No Place Like Home (2011)
You write your sins on a clay pigeon, they fire 'em up in the air, and you pulverize them with a 12-gauge shotgun full of our Lord's forgiveness.เธอเขียนบาปลงบนเป้า เขาปล่อยเป้า แล้วเธอยิงมัน ด้วยปืนลูกซอง 12 เกจ The Rhinitis Revelation (2011)
Pulverize that damn...ขยี้ด่าว่า ... Elysium (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขะแยะ[V] pound lightly, See also: pulverize gently, Example: ย่าขะแยะหมากในตะบันพลางบ่นหลานๆ ไปด้วย, Thai definition: อาการตำอย่างเบาๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop   FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
โขลก[X] (khlōk) EN: pound ; stamp ; pulverize ; pestle   FR: broyer ; concasser ; piler ; pulvériser
แหลกลาญ[v.] (laēklān) EN: devastate ; be crushed ; be pulverized ; be ruined ; be destroyed ; fall to pieces   
ละเอียด[X] (la-īet) EN: crushed to powder ; powdered ; pulverized ; finely powdered   FR: réduit en poudre
ป่น[v.] (pon) EN: pound ; grind ; powder ; crush ; pulverize   FR: piler ; écraser ; moudre
ตำ[v.] (tam) EN: pestle ; pound ; pulverize   FR: piler ; pilonner
ย่อย[v.] (yǿi = yøi) EN: pulverize ; crush ; break into small parts   FR: pulvériser ; réduire en menus morceaux

CMU English Pronouncing Dictionary
PULVERIZE    P AH1 L V ER0 AY2 Z
PULVERIZED    P AH1 L V ER0 AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pulverize    (v) pˈʌlvəraɪz (p uh1 l v @ r ai z)
pulverized    (v) pˈʌlvəraɪzd (p uh1 l v @ r ai z d)
pulverizes    (v) pˈʌlvəraɪzɪz (p uh1 l v @ r ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
粉状[ふんじょう, funjou] (n,adj-no) pulverized; pulverised; powder(ed) [Add to Longdo]
擂り潰す(iK);磨り潰す;すり潰す;擂りつぶす[すりつぶす, suritsubusu] (v5s,vt) to pulverize; to pulverise; to mash; to deface; to lose a fortune [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pulverize \Pul"ver*ize\, v. t. [imp. & p. p. {Pulverized}; p.
   pr. & vb. n. {Pulverizing}.] [F. pulv['e]riser, L.
   pulverizare, fr. pulvis dust, powder. See {Powder}.]
   To reduce of fine powder or dust, as by beating, grinding, or
   the like; as, friable substances may be pulverized by
   grinding or beating, but to pulverize malleable bodies other
   methods must be pursued.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pulverize \Pul"ver*ize\, v. i.
   To become reduced to powder; to fall to dust; as, the stone
   pulverizes easily.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pulverize
   v 1: make into a powder by breaking up or cause to become dust;
      "pulverize the grains" [syn: {powderize}, {powderise},
      {powder}, {pulverize}, {pulverise}]
   2: destroy completely; "the wrecking ball demolished the
     building"; "demolish your enemies"; "pulverize the rebellion
     before it gets out of hand" [syn: {demolish}, {pulverize},
     {pulverise}]
   3: become powder or dust; "When it was blown up, the building
     powderized" [syn: {powderize}, {pulverize}, {pulverise},
     {powderise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top