ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pretence

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pretence-, *pretence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pretence(n) การแสร้งทำ, See also: การหลอกลวง, Syn. pretense

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pretence(พรีเทนซ', พรี'เทนซฺ) n. การแสร้งทำ, การอวดอ้าง, มารยา, ความหลอกลวง, การอ้างสิทธิ.

English-Thai: Nontri Dictionary
pretence(n) ข้ออ้าง, มารยา, การแกล้งทำ, การเสแสร้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pretence, falseการหลอกลวง, การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hyewon joined Dohwaseo under false pretence of a man and by doing so, brought the court into contemptขุนนางของสำนักโดวาโซ ได้กระทำผิดต่อบทบัญญัติของสำนัก อันเป็นการกระทำ ซึ่งนำความเสื่อมเสียมาสู่ราชสำนัก Portrait of a Beauty (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pretenceHe has not gotten in touch with me for a long time under the pretence of being busy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเสแสร้ง(n) pretence, See also: feint, sham, simulation, affectation, deception, Syn. การลวง, การแสร้งทำ, การแกล้งทำ, Example: การเสแสร้งของหล่อนทำให้เขาตายใจ, Thai Definition: การแกล้งทำให้เข้าใจเป็นอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเสแสร้ง[kān sēsaēng] (n) EN: pretence ; feint ; sham ; simulation ; affectation ; deception  FR: affectation [ f ] ; duperie [ f ]
มารยา[mānyā] (n) EN: artifice ; deceit ; trick ; artifice ; wile ; pretence ; deception ; craft ; stratagem ; guiles  FR: simagrée [ f ] ; comédie [ f ] ; caprice [ m ] ; dissimulation [ f ] ; facticité [ f ] ; simulacre [ m ] ; simulation [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pretence (n) prˈɪtˈɛns (p r i1 t e1 n s)
pretences (n) prˈɪtˈɛnsɪz (p r i1 t e1 n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
出し(P);出汁[だし(P);ダシ, dashi (P); dashi] (n) (1) (uk) dashi (Japanese soup stock made from fish and kelp); (2) (出し only) pretext; excuse; pretense (pretence); dupe; front man; (P) #1,174 [Add to Longdo]
振り(P);風[ふり, furi] (n, ctr) (1) swing; shake; wave; swinging; (n) (2) (uk) appearance; behaviour; (3) (uk) pretence (pretense); show; (4) (uk) lacking a reservation or introduction (at a restaurant, etc.); (5) postures (of a dance); (6) unsewn part of a hanging sleeve on a traditional Japanese woman's garment; (suf, ctr) (7) counter for swords, blades, etc.; (P) #5,704 [Add to Longdo]
真似[まね, mane] (n, vs) mimicry; imitation; behavior; behaviour; pretense; pretence; (P) #12,470 [Add to Longdo]
仮託[かたく, kataku] (n, vs) pretext; pretense; pretence [Add to Longdo]
外連[けれん, keren] (n) playing to the gallery; showing off; pretence; pretense [Add to Longdo]
偽悪[ぎあく, giaku] (n) pretense of evil; pretence of evil [Add to Longdo]
欺罔[きもう;きぼう;ぎもう(ok), kimou ; kibou ; gimou (ok)] (n, vs) deception; defrauding someone; fooling someone; swindling; false pretences [Add to Longdo]
虚像[きょぞう, kyozou] (n, adj-no) virtual image; pretense; pretence [Add to Longdo]
侠客;俠客(oK)[きょうかく;きょうきゃく, kyoukaku ; kyoukyaku] (n) (See 渡世人, 男伊達・1, 町奴) self-styled humanitarian; chivalrous person; persons acting under the pretence of chivalry who formed gangs and engaged in gambling [Add to Longdo]
矯飾[きょうしょく, kyoushoku] (n, vs) affectation; pretense; pretence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pretence \Pre*tence"\, n., Pretenceful \Pre*tence"ful\, a.,
 Pretenceless \Pre*tence"*less\, a.
   See {Pretense}, {Pretenseful}, {Pretenseless}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pretense \Pre*tense"\, Pretence \Pre*tence\, n. [LL. praetensus,
   for L. praetentus, p. p. of praetendere. See {Pretend}, and
   cf. {Tension}.]
   1. The act of laying claim; the claim laid; assumption;
    pretension. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Primogeniture can not have any pretense to a right
       of solely inheriting property or power. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       I went to Lambeth with Sir R. Brown's pretense to
       the wardenship of Merton College, Oxford. --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of holding out, or offering, to others something
    false or feigned; presentation of what is deceptive or
    hypocritical; deception by showing what is unreal and
    concealing what is real; false show; simulation; as,
    pretense of illness; under pretense of patriotism; on
    pretense of revenging C[ae]sar's death.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is pretended; false, deceptive, or hypocritical
    show, argument, or reason; pretext; feint.
    [1913 Webster]
 
       Let not the Trojans, with a feigned pretense
       Of proffered peace, delude the Latian prince.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Intention; design. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A very pretense and purpose of unkindness. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: See the {Note} under {Offense}.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Mask; appearance; color; show; pretext; excuse.
 
   Usage: {Pretense}, {Pretext}. A pretense is something held
      out as real when it is not so, thus falsifying the
      truth. A pretext is something woven up in order to
      cover or conceal one's true motives, feelings, or
      reasons. Pretext is often, but not always, used in a
      bad sense.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pretence
   n 1: a false or unsupportable quality [syn: {pretension},
      {pretense}, {pretence}]
   2: an artful or simulated semblance; "under the guise of
     friendship he betrayed them" [syn: {guise}, {pretense},
     {pretence}, {pretext}]
   3: pretending with intention to deceive [syn: {pretense},
     {pretence}, {feigning}, {dissembling}]
   4: imaginative intellectual play [syn: {pretense}, {pretence},
     {make-believe}]
   5: the act of giving a false appearance; "his conformity was
     only pretending" [syn: {pretense}, {pretence}, {pretending},
     {simulation}, {feigning}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top