ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prance

P R AE1 N S   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prance-, *prance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prance[VI] เคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวา, See also: ร่าเริง, กระฉับกระเฉง, Syn. frisk
prance[VI] เคลื่อนไหวด้วยท่าทางโอ้อวด
prance[N] การเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prance(แพรนซฺ,พรานซฺ) vi.,n. (การ) (ม้า) ชูขาหน้าขึ้นทั้ง2ขา,ขี่ม้าอย่างสบาย,ไปอย่างแคล่วคล่อง,การขี่ม้าเดินโอ้อวด., See also: prancer n. prancingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
prance(n) การเหยาะย่าง,การเดินอวด
prance(vi) เหยาะย่าง,หกหลัง,เดินอวด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Horses prance through a silver stormม้าคะนองโผนกระโจนเรียงกัน Anastasia (1997)
Horses prance through a silver stormม้าคะนองโผนกระโจนเรียงกัน Anastasia (1997)
Prance around here in your perfect white lab coat, acting like you know every damn thing.Is that what you want? More innocent girls to die? Power Trip (2008)
Go together like Prancer and Vixenแล้วนั่น แซมมี คาห์ลมั้ย? Frost/Nixon (2008)
About kicking my husband out, and you prance inว่าฉันไล่สามีออกจากบ้าน แต่เธอดันแส่ Connect! Connect! (2009)
Prance for us. Prance, show horse!เหยาะย่าง สำหรับเรา เดินอวด การแสดง ม้า I Spit on Your Grave (2010)
Prance for us now. Come on, like you do when you wanna get laid.เหยาะย่าง สำหรับเรา ตอนนี้ มาสิ , เหมือนที่คุณ ทำเมื่อคุณ ต้องการที่จะ ได้รับการ วาง I Spit on Your Grave (2010)
You want to prance around like that even after getting sexually harassed by suspects yesterday?เธออยากจะทำอะไรก็ได้ เหมือนที่เธอทำเมื่อวานงั้นหรอ? Prosecutor Princess (2010)
Sometimes he borrows your armor and he prances around the courtyard, flailing your sword, going, "I am Fabious!บางครั้งเจ้าชายยืมชุดเกราะของท่านมาใส่ และเดินอวดไปทั่วลานปราสาท กวัดแกว่งดาบของท่าน พูดว่า "ข้าคือฟาเบียส Your Highness (2011)
Um, Adventures in Babysitting, uh, Prancer, Newsies, Curly Sue.Um, Adventures in Babysitting, uh, Prancer, Newsies, Curly Sue. Kryptonite (2011)
Is that why you prance around in that little maid's outfit like you're headed to a fetish ball?ที่คุณเดินยั่วยวนไปมาด้วยชุดแม่บ้านนั่น เหมือนเป็นเรดาร์ เขย่าอารมณ์ลูกไอ้นั่นตลอดเวลา Murder House (2011)
My name is, um, uh, Prancer.ฉันชื่อ เอ่อ อ่า PranceIce Age: A Mammoth Christmas (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผยอง[V] be arrogant, See also: prance, swagger, Syn. ลำพอง, ทะนง, เย่อหยิ่ง, Example: เขาค่อนข้างจะผยองในฐานะของตัวเองอยู่ไม่น้อย
ผันผยอง[V] prance, See also: swagger, Example: พญาวานรผันผยองลำพองขน, Thai definition: เผ่นลําพองหมุนรอบตัว

CMU English Pronouncing Dictionary
PRANCE    P R AE1 N S
PRANCES    P R AE1 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prance    (v) prˈaːns (p r aa1 n s)
pranced    (v) prˈaːnst (p r aa1 n s t)
prances    (v) prˈaːnsɪz (p r aa1 n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiāng, ㄒㄧㄤ, / ] prance (as a horse), #30,449 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
跳ねる[はねる, haneru] (v1,vi) (1) to jump; to leap; to prance; to spring up; to bound; to hop; (2) to break up; to close; to come to an end; (3) (instead of 撥ねる) to hit (e.g. to have a car hit something or someone); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prance \Prance\ (pr[.a]ns), v. i. [imp. & p. p. {Pranced}; p.
   pr. & vb. n. {Prancing}.] [OE. prauncen; probably akin to
   prank, v. t. See Prank.]
   1. To spring or bound, as a horse in high mettle.
    [1913 Webster]
 
       Now rule thy prancing steed.     --Gay.
    [1913 Webster]
 
   2. To ride on a prancing horse; to ride in an ostentatious
    manner.
    [1913 Webster]
 
       The insulting tyrant prancing o'er the field.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To walk or strut about in a pompous, showy manner, or with
    warlike parade. --Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prance
   n 1: a proud stiff pompous gait [syn: {strut}, {prance},
      {swagger}]
   v 1: to walk with a lofty proud gait, often in an attempt to
      impress others; "He struts around like a rooster in a hen
      house" [syn: {tittup}, {swagger}, {ruffle}, {prance},
      {strut}, {sashay}, {cock}]
   2: spring forward on the hind legs; "The young horse was
     prancing in the meadow"
   3: cause (a horse) to bound spring forward
   4: ride a horse such that it springs and bounds forward

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top