ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pommelling

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pommelling-, *pommelling*, pommell
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pommelling มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pommelling*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pommelled    (v) pˈʌmld (p uh1 m l d)
pommelling    (v) pˈʌməlɪŋ (p uh1 m @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einschlagen auf | einschlagend | schlägt ein | schlug einto pummel; to pommel [Br.] | pummeling; pommelling | pummels; pommels | pummeled; pommeled [Add to Longdo]
schlugtpommelled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pommel \Pom"mel\, v. t. [imp. & p. p. {Pommeled}or {Pommelled};
   p. pr. & vb. n. {Pommeling} or {Pommelling}.]
   To beat soundly, as with the pommel of a sword, or with
   something knoblike; hence, to beat with the fists. [Written
   also {pummel}.]
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top