ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

polyhedron

P AA2 L IY0 HH IY1 D R AH0 N   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -polyhedron-, *polyhedron*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
polyhedron[N] รูปทรงที่มีหลายด้าน, See also: รูปทรงหลายหน้า, รูปทรงหลายเหลี่ยม, Syn. polyhedra

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
polyhedron(พอลลิฮี'เดริน) n. รูปทรงที่มีหลายด้าน pl. polydrons,polydra

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
polyhedronทรงหลายหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรงหลายหน้า[n. exp.] (song lāi nā) EN: polyhedron   FR: polyédre [m]
ทรงหลายหน้าปรกติ[n. exp.] (song lāi nā prokkati) EN: regular polyhedron   FR: polyèdre régulier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POLYHEDRON    P AA2 L IY0 HH IY1 D R AH0 N
POLYHEDRONS    P AA2 L IY0 HH IY1 D R AH0 N Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多面体[duō miàn tǐ, ㄉㄨㄛ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, / ] polyhedron; polytope, #85,279 [Add to Longdo]
多角体[duō jiǎo tǐ, ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄠˇ ㄊㄧˇ, / ] polyhedron; polytope [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
正多面体[せいためんたい, seitamentai] (n) regular polyhedron [Add to Longdo]
多面体[ためんたい, tamentai] (n) polyhedron [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Polyhedron \Pol`y*he"dron\, n.; pl. E. {Polyhedrons}., L.
   {Polyhedra}. [NL., fr. Gr. ? with many seats or sides; poly`s
   many + ? a seat or side: cf. F. poly[`e]dre.]
   1. (Geom.) A body or solid contained by many sides or planes.
    [1913 Webster]
 
   2. (Opt.) A polyscope, or multiplying glass.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 polyhedron
   n 1: a solid figure bounded by plane polygons or faces

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top