ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

polyhedra

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -polyhedra-, *polyhedra*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
polyhedral[ADJ] ซึ่งมีหลายด้าน, See also: ซึ่งมีหลายหน้า, Syn. many-sided

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
polyhedral(พอลลิฮี'เดริล,-ดริค) adj. มีหลายด้าน,มีหลายหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
polyhedral angleมุมหลายหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Japanese-English: EDICT Dictionary
多面角[ためんかく, tamenkaku] (n) polyhedral angle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Polyhedron \Pol`y*he"dron\, n.; pl. E. {Polyhedrons}., L.
   {Polyhedra}. [NL., fr. Gr. ? with many seats or sides; poly`s
   many + ? a seat or side: cf. F. poly[`e]dre.]
   1. (Geom.) A body or solid contained by many sides or planes.
    [1913 Webster]
 
   2. (Opt.) A polyscope, or multiplying glass.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top