Search result for

piano

(79 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -piano-, *piano*
Possible hiragana form: ぴあの
English-Thai: Longdo Dictionary
piano quintet(n) เป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 1 เครื่อง เชลโล 1 เครื่อง และ เปียโน 1 หลัง (หรือว่าเท่ากับวง String Quartet และ เปียโน 1 หลัง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piano[N] เปียโน (เครื่องดนตรี), Syn. pianoforte
piano[ADJ] เกี่ยวกับเปียโน
piano[ADJ] แผ่วเบา, See also: อ่อนหวาน, นุ่มนวล, Syn. soft
piano[ADV] อย่างแผ่วเบา, See also: อย่างอ่อนหวาน, อย่างนุ่ม, อย่างนุ่มนวล, Syn. softly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
piano(พีแอน'โน) n. เปียโน pl. pianos
grand pianoเปียโนขนาดใหญ่ที่มีฝาแบน
mezzo piano(เมท'โซพิอา'โน) adj. เสียงต่ำปานกลาง

English-Thai: Nontri Dictionary
piano(n) เปียโน
pianoforte(n) เปียโน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pianoเปียโน [TU Subject Heading]
Piano musicดนตรีบรรเลงเปียโน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now that you're going to the director's house for piano lessons. Yeah?ว่าแต่ จากนี้ไปนายจะไปเรียนเปียโนที่บ้านครูใหญ่ ใช่ไหม Scandal Makers (2008)
Ki-dong will be on the piano. Mom, Jae-in Nam will be singing.กีดง จะเล่นเปียโน ส่านแม่ของเขาจะร้องเพลง Scandal Makers (2008)
I'm worried about the piano part during the performance.ผมกังวลท่อนของเปียโน ระหว่างการแสดง Beethoven Virus (2008)
Isn't this the piano's part?นี่ไม่ใช่ท่อนของเปียโนไม่ใช่หรอค่ะ? Beethoven Virus (2008)
Public performance piano part a hundred times.ในส่วนของเปียนโน ก็ให้ซ้อมร้อยครั้ง Beethoven Virus (2008)
He used a guitar to compose because couldn't afford a piano.เขาใช้กีตาร์ในการแต่ง เพราะเขาไม่สามารถมีเปียโนได้ Beethoven Virus (2008)
I broke into school at night to practice because I couldn't afford a piano.ผมแอบปีนโรงเรียนตอนกลางคืนเพื่อไปฝึก เพราะผมไม่มีเงินจะซื้อเปียโนได้ Beethoven Virus (2008)
This place is falling apart, things appear to move, the piano plays music on its own!สถานที่นี้กำลังทรุดโทรม, สิ่งต่างๆเคลื่อนย้ายได้, เปียโนเล่นด้วยตัวของมันเอง The Secret of Moonacre (2008)
That's a weird place to put a piano!นั่นมันไม่น่าจะใช่ที่มาวางเปียโนนะเนี้ย? Bolt (2008)
The prettiest is when she's playing the piano.ผู้หญิงน่ารักสุดตอนเล่นเปียโน My Sassy Girl (2008)
She taught me to play the piano.เธอสอนให้ผมเล่นเปียโน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
She taught me how to play the piano. -Amen!-เธอสอนให้ผมเล่นเปียโน อาเมน The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pianoAfter a while she began to play the piano again.
pianoAfter a year's practice, she plays the piano after a fashion.
pianoAnd I was fourteen years old before I touched a piano for the first time.
pianoAnn cannot be playing the piano.
pianoA piano is expensive.
pianoA piano is expensive, but a car is more expensive.
pianoBecause of the bad weather, my piano teacher suggested that I go home early.
pianoBeethoven goes to the piano, sits down at it, and begins to play.
pianoBetty can play the piano.
pianoCan he play the piano?
pianoCan you play the piano?
pianoChopin sits at the piano and begins to play.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปียโน[N] piano, Example: นอกจากว่ายน้ำเก่งแล้วเธอยังเล่นเปียโนเก่งขนาดเป็นครูสอนเปียโนระดับกลาง, Count unit: หลัง
เปียโน[N] piano, Example: นอกจากว่ายน้ำเก่งแล้วเธอยังเล่นเปียโนเก่งขนาดเป็นครูสอนเปียโนระดับกลางได้, Count unit: หลัง, Thai definition: เครื่องดนตรีชนิดเครื่องดีด มีคีย์เสียงต่างๆ ใช้เล่นประสานให้เป็นเพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นเปียโน[v. exp.] (len pīanō) EN: play the piano   FR: jouer du piano ; pianoter
เปียโน[n.] (pīanō) EN: piano   FR: piano [m]
เปียนโน[n.] (pīennō) EN: piano   FR: piano [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PIANO    P IY0 AE1 N OW0
PIANO    P IY0 AE1 N AH0
PIANOS    P IY0 AE1 N OW0 Z
PIANOS    P IY0 AE1 N AH0 Z
PIANO'S    P IY0 AE1 N OW0 Z
PIANO'S    P IY0 AE1 N AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
piano    (j) (p y aa1 n ou)
piano    (n) (p i1 a1 n ou)
pianos    (n) (p i1 a1 n ou z)
pianola    (n) (p i@1 n ou1 l @)
pianolas    (n) (p i@1 n ou1 l @ z)
pianoforte    (n) (p i1 a2 n ou f oo1 t ii)
pianofortes    (n) (p i1 a2 n ou f oo1 t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klavierauszug {m} [mus.]piano score [Add to Longdo]
Klavierkonzert {n} [mus.]piano concert [Add to Longdo]
Klavierlehrer {m}piano teacher [Add to Longdo]
Klavierschule {f}piano tutor [Add to Longdo]
Klavierstunde {f}piano lesson [Add to Longdo]
Klavierstück {n} [mus.]piano piece [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップライトピアノ[, appuraitopiano] (n) upright piano [Add to Longdo]
グランドピアノ[, gurandopiano] (n) grand piano; (P) [Add to Longdo]
ジャズピアノ[, jazupiano] (n) jazz piano [Add to Longdo]
トイピアノ[, toipiano] (n) toy piano [Add to Longdo]
ピアニカ[, pianika] (n) pianica; piano and harmonica [Add to Longdo]
ピアノ[, piano] (n) piano; (P) [Add to Longdo]
ピアノトリオ[, pianotorio] (n) piano trio [Add to Longdo]
ピアノフォルテ[, pianoforute] (n) pianoforte (ita [Add to Longdo]
ピアノプレーヤー[, pianopure-ya-] (n) piano player [Add to Longdo]
ピアノラ[, pianora] (n) pianola [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钢琴[gāng qín, ㄍㄤ ㄑㄧㄣˊ, / ] piano [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piano \Pi*a"no\, a. & adv. [It., even, smooth, soft, fr. L.
   planus even, level.] (Mus.)
   Soft; -- a direction to the performer to execute a certain
   passage softly, and with diminished volume of tone. (Abbrev.
   p.)
   [1913 Webster] Pianoforte

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piano \Pi*an"o\, Pianoforte \Pi*an"o*for`te\, n. [It. piano soft
   (fr. L. planus even, smooth; see {Plain}, a.) + It. forte
   strong, fr. L. fortis (see {Fort}).] (Mus.)
   A well-known musical instrument somewhat resembling the
   harpsichord, and consisting of a series of wires of graduated
   length, thickness, and tension, struck by hammers moved by
   keys.
   [1913 Webster]
 
   {Dumb piano}. See {Digitorium}.
 
   {Grand piano}. See under {Grand}.
 
   {Square piano}, one with a horizontal frame and an oblong
    case.
 
   {Upright piano}, one with an upright frame and vertical
    wires.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 piano
   adv 1: used as a direction in music; to be played relatively
       softly [syn: {piano}, {softly}] [ant: {forte}, {loudly}]
   adj 1: used chiefly as a direction or description in music; "the
       piano passages in the composition" [syn: {piano}, {soft}]
       [ant: {forte}, {loud}]
   n 1: a keyboard instrument that is played by depressing keys
      that cause hammers to strike tuned strings and produce
      sounds [syn: {piano}, {pianoforte}, {forte-piano}]
   2: (music) low loudness [syn: {piano}, {pianissimo}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 piano [pjano]
   piano
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 piano
   piano
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 piano
   piano
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 piano [pijano]
   piano
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 piano
    even, flat, level, smooth
    plain
    floor, storey, story
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top