ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

phenomenal

F AH0 N AA1 M AH0 N AH0 L   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phenomenal-, *phenomenal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phenomenal[ADJ] มหัศจรรย์, See also: แปลกประหลาด, พิเศษ, ยอดเยี่ยม, Syn. outstanding, surpassing, unprecedented
phenomenal[ADJ] ซึ่งรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส
phenomenal[ADJ] เกี่ยวกับปรากฏการณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
phenomenal(ฟินอม'มเนิล) adj. พิเศษ,ประหลาด,เด่น,ยอดเยี่ยม,มหัศจรรย์,เป็นปรากฎการณ์,ซึ่งรับรู้โดยประสาทสัมผัส.

English-Thai: Nontri Dictionary
phenomenal(adj) เกี่ยวกับปรากฏการณ์,มหัศจรรย์,ประหลาด,ยอดเยี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phenomenalismปรากฏการณ์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
phenomenalพิเศษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To these phenomenal things?ต่อปรากฏการณ์พวกนี้ยังไง  ()
Lil B looked phenomenal down in the ring.ลิล บี ดูดีมากบนสังเวียน CounterPunch (2017)
So, as you can see, that's pretty phenomenal returns.นั่นคือผลตอบแทนที่เป็น ปรากฎการณ์สวย The Big Short (2015)
The phenomenal gravity of a black hole can warp the space of an entire universe inside it.แรงโน้มถ่วงเป็นปรากฎการณ์ ของหลุมดำ สามารถวิปริตพื้นที่ของ จักรวาลทั้งหมดที่อยู่ภายในนั้น A Sky Full of Ghosts (2014)
There's more to me than just phenomenal bartending skills.มันมีอะไรมากกว่าทักษะการผสมเหล้าของฉันนะ A Few Good Talismen (2013)
Yeah, I mean, finer dry cleaners, that was just such a phenomenal front for your operation.ใช่ ผมหมายถึง ร้านซักแห้งนั่น เป็นเพียงแค่ ฉากบังหน้าธุรกิจของคุณ If You're Just an Evil Bitch Then Get Over It (2012)
Bryan's in phenomenal shape.ไบรอันเขาเป็นคนมีความสามารถ Pulling Strings (2012)
It will be a phenomenal success!มันจะเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยม! Yougashiten koandoru (2011)
This star, known only by the name S2, was moving at a phenomenal rate.ดูว่าเป็นสิ่งที่เรากำลังทำ ดังนั้นเหล่านี้เป็นดาวที่แสดง The Riddle of Black Holes (2010)
And he went away and came back with this phenomenal thing.เขาออกไป แล้วก็กลับมา พร้อมกับสิ่งนี้ มันเป็นปรากฏการณ์ It Might Get Loud (2008)
Phenomenal cosmic powers!พลังอันมหัศจรรย์ Aladdin (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
phenomenalHe lifted the car with his phenomenal strength.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธุมเพลิง[N] light, See also: phenomenal light in the sky, Thai definition: แสงสว่างที่เกิดขึ้นในอากาศผิดธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประวัติการณ์[adj.] (prawattikān) EN: phenomenal   
ระดับโลก[adj.] (radap lōk) EN: world-class ; outstanding   FR: de classe mondiale ; de niveau mondial ; phénoménal ; exceptionnel

CMU English Pronouncing Dictionary
PHENOMENAL    F AH0 N AA1 M AH0 N AH0 L
PHENOMENALLY    F AH0 N AA1 M AH0 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
phenomenal    (j) fˈɪnˈɒmɪnl (f i1 n o1 m i n l)
phenomenally    (a) fˈɪnˈɒmɪnəliː (f i1 n o1 m i n @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
異数[いすう, isuu] (n,adj-no) unusual; exceptional; phenomenal [Add to Longdo]
現象界[げんしょうかい, genshoukai] (n) the phenomenal world [Add to Longdo]
現象的意識[げんしょうてきいしき, genshoutekiishiki] (n) phenomenal consciousness [Add to Longdo]
現象論[げんしょうろん, genshouron] (n) phenomenology (physics); phenomenalism [Add to Longdo]
随伴現象説[ずいはんげんしょうせつ, zuihangenshousetsu] (n) epiphenomenalism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Phenomenal \Phe*nom"e*nal\, a. [Cf. F. ph['e]nom['e]nal.]
   Relating to, or of the nature of, a phenomenon; hence,
   extraordinary; wonderful; as, a phenomenal memory. --
   {Phe*nom"e*nal*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 phenomenal
   adj 1: of or relating to a phenomenon; "phenomenal science"
   2: exceedingly or unbelievably great; "the bomb did fantastic
     damage"; "Samson is supposed to have had fantastic strength";
     "phenomenaRl feats of memory"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top