ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

periodic table

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -periodic table-, *periodic table*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
periodic tableตารางธาตุ, ตารางการจัดธาตุออกเป็นหมู่และคาบตามสมบัติที่คล้ายคลึงกัน และเรียงธาตุตามเลขอะตอมจากน้อยไปมากโดยเรียงจากซ้ายไปขวา  ปัจจุบันจัดธาตุทั้งหมดเป็น 8 หมู่ และ 7 คาบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
periodic table (n ) ตารางธาตุ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thallium has a pretty toxic place in the periodic table, somewhere right between mercury and lead.แธลเลียมมีความเป็นพิษสูงที่เดียวในตารางธาตุสารเคมี อยู่ระหว่างปรอทและตะกั่ว Page Turner (2008)
Periodic table. Go.Periodic table เริ่ม! Here Comes the Flood (2008)
That's not apropos. We've already established I'm found in the periodic table.นั่นไม่ถูกเรื่องน่ะ The Love Car Displacement (2011)
Uh, this particular soup bowl could be served on the finest of periodic tables.อาจเจออยู่ในตารางธาตุ World Leader Pretend (2011)
It's made of a material that does not exist in the periodic table.มันสร้างจากวัสดุที่ไม่มีอยู่ในตารางธาตุ Battleship (2012)
You miss the periodic table?คุณคิดถึงตารางธาตุ? The Callback (2012)
Do you think it's too soon to learn the periodic table of elements?คุณคิดว่าเร็วเกินไป The Ghost in the Machine (2012)
I made these flash cards for the periodic tables that I wanna go over.ชั้นทำการ์ดช่วยจำขึ้นมา สำหรับชื่อธาตุต่างๆที่ชั้นต้องจำให้ได้ Mona-Mania (2013)
How many elements in the Periodic Table?ต่อไป ธาตุในตารางมีกี่ธาตุ Harvey Dent (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตารางธาตุ[n. exp.] (tārāng thāt) EN: periodic table of elements   FR: classification périodique des éléments (chimiques) [f] ; table de Mendeleïev [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
元素周期表[yuán sù zhōu qī biǎo, ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ ㄓㄡ ㄑㄧ ㄅㄧㄠˇ, / ] periodic table [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Periodensystem {n} der Elemente [chem.]Periodic Table of the Elements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜族[あぞく, azoku] (n) (1) subgroup (of the periodic table); (2) (taxonomical) subtribe [Add to Longdo]
元素周期律[げんそしゅうきりつ, gensoshuukiritsu] (n) (obsc) (See 周期表) periodic table of the elements [Add to Longdo]
周期表[しゅうきひょう, shuukihyou] (n) periodic table [Add to Longdo]
[ぞく, zoku] (n,n-suf) (1) tribe; clan; band; (2) (taxonomical) tribe; (3) group (of the periodic table); (P) [Add to Longdo]
窒素族元素[ちっそぞくげんそ, chissozokugenso] (n) nitrogen group (group 15 of the periodic table) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Periodic \Pe`ri*od"ic\ (p[=e]`r[i^]*[o^]d"[i^]k), Periodical
 \Pe`ri*od"ic*al\ (p[=e]`r[i^]*[o^]d"[i^]*kal), a. [L.
   periodicus, Gr. periodiko`s: cf. F. p['e]riodique.]
   1. Of or pertaining to a period or periods, or to division by
    periods.
    [1913 Webster]
 
       The periodical times of all the satellites. --Sir J.
                          Herschel.
    [1913 Webster]
 
   2. Performed in a period, or regular revolution; proceeding
    in a series of successive circuits; as, the periodical
    motion of the planets round the sun.
    [1913 Webster]
 
   3. Happening, by revolution, at a stated time; returning
    regularly, after a certain period of time.
    [1913 Webster]
 
       The periodic return of a plant's flowering.
                          --Henslow.
    [1913 Webster]
 
       To influence opinion through the periodical press.
                          --Courthope.
    [1913 Webster]
 
   4. Acting, happening, or appearing, at fixed or somewhat
    variable intervals; recurring; as, periodical epidemics
    [1913 Webster]
 
   5. (Rhet.) Of or pertaining to a period; constituting a
    complete sentence.
    [1913 Webster]
 
   {Periodic comet} (Astron.), a comet that moves about the sun
    in an elliptic orbit; a comet that has been seen at two of
    its approaches to the sun.
 
   {Periodic function} (Math.), a function whose values recur at
    fixed intervals as the variable uniformly increases. The
    trigonomertic functions, as sin(x), tan(x), etc., are
    periodic functions. Exponential functions are also
    periodic, having an imaginary period, and the elliptic
    functions have not only a real but an imaginary period,
    and are hence called doubly periodic.
 
   {Periodic law} (Chem.), the generalization that the
    properties of the chemical elements are periodic functions
    of their atomic weights. "In other words, if the elements
    are grouped in the order of their atomic weights, it will
    be found that nearly the same properties recur
    periodically throughout the entire series." The following
    tabular arrangement of the atomic weights shows the
    regular recurrence of groups (under I., II., III., IV.,
    etc.), each consisting of members of the same natural
    family. The gaps in the table indicate the probable
    existence of unknown elements.
 
   {Periodic table}, {Periodic table of the elements} (Chem.), A
    tabular arrangement of the chemical elements, illustrating
    the {periodic law}, described above.
    [1913 Webster]
 
   Note: Note: A modern version of the periodic table can be
      found at: http://pearl1.lanl.gov/periodic/default.htm
      [PJC] TABLE OF THE PERIODIC LAW OF THE CHEMICAL
      ELEMENTS (The vertical columns contain the periodic
      groups) Series1[ 2[ 3[ 4[ 5[ 6[ 7[ 8[ 9[ 10[ 11[ 12[
      --------------------------------------------------------------
      |I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. | RH4 RH3 RH3 RH
      |R2O RO R3O3 RO2 R2O5 RO3 R2O7 RO4
      --------------------------------------------------------------
      H
      1
      Li
      7
      Na
      23
      K
      39
      (Cu)
      63
      Rb
      85.2
      (Ag)
      (108)
      Cs
      133
      (-)
      (-)
      (Au)
      (197)
 
      ---------------------------------------------------------------
      [1913 Webster]
 
   Note: A similar relation had been enunciated in a crude way
      by Newlands; but the law in its effective form was
      developed and elaborated by Mendelejeff, whence it is
      sometimes called {Mendelejeff's law}. Important
      extensions of it were also made by L. Meyer. By this
      means Mendelejeff predicted with remarkable accuracy
      the hypothetical elements ekaboron, ekaluminium, and
      ekasilicon, afterwards discovered and named
      respectively scandium, gallium, and germanium.
      [1913 Webster]
 
   {Periodic star} (Astron.), a variable star whose changes of
    brightness recur at fixed periods.
 
   {Periodic time of a heavenly body} (Astron.), the time of a
    complete revolution of the body about the sun, or of a
    satellite about its primary.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 periodic table
   n 1: (chemistry) a tabular arrangement of the chemical elements
      according to atomic number as based on the periodic law

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top