ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pellet

P EH1 L AH0 T   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pellet-, *pellet*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Pellet (n Technical Term ) This refers to the mass of DNA at the bottom of the centrifuge tube after you do a DNA extraction. DNA is insoluble in ethanol, so when you add ethanol to a mixture containing DNA, the DNA will precipitate in the ethanol. Centrifuging will leave a 'pellet' of DNA.

English-Thai: Longdo Dictionary
cassava pellet(n) มันสำปะหลังอัดเม็ด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pellet[N] ก้อนกลมเล็กๆ, See also: เม็ดยากลม, ลูกกลม, Syn. pill, globule, bullet
pellet[VT] ปั้นเป็นลูกกลม, See also: ยิงก้อนกลม, ปาก้อนกลม, Syn. lapidate
pelletize[VT] ทำให้เป็นลูกกลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pellet(เพล'ลิท) n. ก้อนกลมเล็ก ๆ ,ลูกกลม,ลูกหิน,ลูกปืน,เม็ดขี้สัตว์,ลูกปราย,ยาเม็ดกลม vt. ปั้นเป็นลูกกลม,ยิงหรือปาด้วยลูกกลม., See also: pelletize vt. ทำให้เป็นลูกกลม, Syn. ball,sphere,drop

English-Thai: Nontri Dictionary
pellet(n) ลูกปราย,ยาเม็ดเล็กๆ,ลูกปืน,ลูกหิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pellet๑. ยาเม็ดเล็ก [มีความหมายเหมือนกับ pillet; pilule]๒. เม็ดเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelletเม็ดกลมเล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To make heroin pellets.เพื่ออัดบรรจุเฮโรอีน Rio (2006)
25 pellets per of compressed powder heroin.25 เม็ด ต่อ เฮโรฮีนที่อัดบรรจุ. Rio (2006)
He cut open the boy to get the pellets.เขาผ่าท้องเด็ก เพื่อเอาเฮโลอีน Rio (2006)
They're removing their heroin pellets.เอาเฮโลฮีนออกจากท้องเขา Rio (2006)
That's funny because we found your print packed inside one of these heroin pellets.ตลกนะเราเจอลายนิ้วมือคุณ อยู่ในก้อนเฮโลอีนพวกนี้ Rio (2006)
The KGB modified the tip of an umbrella to inject a tiny pellet into the man's leg.หน่วยกองกำลังลับอดีตสหภาพโซเวียต กระโดดร่ม ฉีดสารขนาดเล็ก เข้าไปในขาผู้ชายคนนั้น Seven Thirty-Seven (2009)
- Blaster, don't drop a pellet. - Too late.ใช่, ใช่แล้วล่ะ G-Force (2009)
I wanted you guys to think of yourselves as more than just balls of fur waiting for your next pellet.- อย่าข่วนสิ - เอาล่ะ นี่สำหรับ สเปคเคิลส์ ดร. G-Force (2009)
- It's your first pellet.- เศษอาหารก้อนแรกไงจ๊ะ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Every owl yarps up pellets.ฮูกทุกตัวจะมีการสำรอกเศษอาหาร Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
In fact, I think I might have your brothers' first pellets.อันที่จริง ข้าว่าข้าเก็บ เศษอาหารก้อนแรกของพวกพี่ๆ เจ้าไว้นะ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Such a big night for this tree. First branching, first pellet.นี่คือคืนสำคัญของบ้านนี้เลยนะ หัดโผครั้งแรก สำรอกครั้งแรก Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้เลื่อยอัดเม็ด[n. exp.] (khīleūay at met) EN: wood pellet   
เครื่องอัดเม็ด[n. exp.] (khreūang at met) EN: pellet mill ; pellet extruder   
โกย[v.] (kōi) EN: shovel ; scoop up ; pitch   FR: puiser ; pelleter
กระสุนปืนลม[n. exp.] (krasun peūnlom) EN: air gun pellet   
ลูกกระสุน[n.] (lūk krasun) EN: bullet ; pellet   FR: cartouche [f] ; balle [f] ; plomb [m]
มันสำปะหลังอัดเม็ด[n. exp.] (mansampalang at met) EN: cassava pellets   
สาคูเม็ดเล็ก[n. exp.] (sākhū met lek) EN: small tapioca pellets   

CMU English Pronouncing Dictionary
PELLET    P EH1 L AH0 T
PELLETS    P EH1 L AH0 T S
PELLETT    P EH1 L AH0 T
PELLETED    P EH1 L AH0 T AH0 D
PELLETIER    P EH0 L AH0 T IH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pellet    (n) pˈɛlɪt (p e1 l i t)
pellets    (n) pˈɛlɪts (p e1 l i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹丸[dàn wán, ㄉㄢˋ ㄨㄢˊ, / ] pellet, #44,477 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kügelchen {n} (aus Papier) | Kügelchen {pl}pellet | pellets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペレタイジング[, peretaijingu] (n) pelletizing [Add to Longdo]
ペレット[, peretto] (n) pellet [Add to Longdo]
リペレット[, riperetto] (n,vs) re-pellet (plastics industry); regrind; grinding plastic scraps into small pieces as a form of recycling [Add to Longdo]
紙礫;紙つぶて[かみつぶて, kamitsubute] (n) paper pellet; spitball [Add to Longdo]
石つぶて;石礫[いしつぶて, ishitsubute] (n) throwing stone; sling stone; slingshot; pellet; pebble; small rock [Add to Longdo]
石礫;石れき[せきれき, sekireki] (n) (arch) (See 石礫・いしつぶて) pellet; pebble; small rock [Add to Longdo]
雪あられ;雪霰[ゆきあられ, yukiarare] (n) (See 氷霰) soft hail; snow pellets [Add to Longdo]
凍雨[とうう, touu] (n) (1) winter rain; (2) ice pellet [Add to Longdo]
燃料ペレット[ねんりょうペレット, nenryou peretto] (n) fuel pellet (e.g. nuclear) [Add to Longdo]
氷あられ;氷霰[こおりあられ, kooriarare] (n) (See 雪あられ) small hail; ice pellets [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pellet \Pel"let\, v. t.
   To form into small balls; to pelletize. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster] Pelletise

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pellet \Pel"let\ (p[e^]l"l[e^]t), n. [F. pelote, LL. pelota,
   pilota, fr. L. pila a ball. Cf. {Platoon}.]
   1. A little ball; as, a pellet of wax on paper.
    [1913 Webster]
 
   2. A bullet; a ball for firearms. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       As swift as a pellet out of a gun.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Pellet gun} a gun that fires small pellets, less than 3 mm
    diameter, usually made of metal.
 
   {Pellet molding} (Arch.), a narrow band ornamented with
    smalt, flat disks.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pellet
   n 1: a small sphere
   2: a solid missile discharged from a firearm; "the shot buzzed
     past his ear" [syn: {shot}, {pellet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top