ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

globule

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -globule-, *globule*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
globule[N] สิ่งที่กลมเล็ก, See also: หยดเล็กๆ, ทรงกลมเล็กๆ, Syn. blob, dab

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
globule(กลอบ'บิว) n. สิ่งที่เป็นรูปทรงกลมเล็ก ๆ, Syn. sphere

English-Thai: Nontri Dictionary
globule(n) เมล็ดกลมเล็ก,หยาด,รูปทรงกลมเล็กๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
globuleเม็ดกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
globuleโกลบูล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Globulesก้อนกลม, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's globules of glass in the fireplace, and, uh, this scotch was opened very recently.มีลูกแล้วอยู่ในตาผิง และเหล้าสก็อตขวดนี้ เพิ่งเปิดไม่นานมานี้ Red Lacquer Nail Polish (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เม็ดเลือดแดง[n.] (metleūat) EN: blood cell ; corpuscle   FR: globule [m]
เม็ดเลือดแดง[n. exp.] (metleūat daēng) EN: red bood cell ; erythrocyte   FR: globule rouge [m] ; hématie[f]
เม็ดเลือดขาว[n. exp.] (metleūat khāo) EN: white blood cell ; leukocyte   FR: globule blanc [m] ; leucocyte [m]
เม็ดโลหิต[n.] (metlōhit) EN: blood cell ; corpuscle   FR: globule [m]
เม็ดโลหิตแดง[n. exp.] (metlōhit daēng) EN: red blood cell ; erythrocyte   FR: globule rouge [m] ; hématie [f]
เม็ดโลหิตขาว[n. exp.] (metlōhit khāo) EN: white blood cell ; leukocyte   FR: globule blanc [m] ; leucocyte [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
globule    (n) glˈɒbjuːl (g l o1 b y uu l)
globules    (n) glˈɒbjuːlz (g l o1 b y uu l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kügelchen {n} | Kügelchen {pl}globule | globules [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グロビュール[, gurobyu-ru] (n) globule [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Globule \Glob"ule\, n. [L. globulus, dim. of globus globe: cf.
   F. globule.]
   1. A little globe; a small particle of matter, of a spherical
    form.
    [1913 Webster]
 
       Globules of snow.           --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
       These minute globules [a mole's eyes] are sunk . . .
       deeply in the skull.         --Paley.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) A minute spherical or rounded structure; as blood,
    lymph, and pus corpuscles, minute fungi, spores, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. A little pill or pellet used by homeopathists.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 globule
   n 1: a small globe or ball

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top