ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pastur

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pastur-, *pastur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pasture[N] ทุ่งเลี้ยงสัตว์, See also: ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์, Syn. pasturage, hayfield, mead
pasture[VT] ปล่อยให้สัตว์เล็มหญ้า, Syn. graze, eat, feed
pasturage[N] ทุ่งเลี้ยงสัตว์, Syn. grassland, pasture

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pasturage(แพส'เชอะริจ) n. ทุ่งเลี้ยงสัตว์,หญ้าสำหรับสัตว์ กิจการเลี้ยงสัตว์
pasture(พาส'เชอะ) n. ทุ่งเลี้งสัตว์ vt. (ให้) เล็มหญ้า
pasture groundn. ทุ่งเลี้ยงสัตว์ทุ่งหญ้า
pasture landn. ทุ่งเลี้ยงสัตว์ทุ่งหญ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
pasturage(n) ทุ่งเลี้ยงสัตว์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pasture landทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์, ที่ดินสำหรับเลี้ยงสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pasture, common ofสิทธิร่วมในทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pastureทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pasturesทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've had to send all 300 of me children to safer pastures. Hah!ฉันส่งเด็กๆกว่า 300 ไปยังทุ่งหญ้าที่ปลอดภัย James and the Giant Peach (1996)
He's a guy who followed his pecker... to greener pastures... and I'm a middle-aged high-school dropout... who's got stretch marks and a fat ass.พวกผู้ชายก็เดินตามไอ้นั่น ไปหาหญ้าเขียวๆกว่า ฉันก็แค่ผู้หญิงกลางคน เรียนไม่จบมัธยม Legally Blonde (2001)
Them camps can be 3 or 4 miles from where we pasture the woollies.ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เราเลี้ยงแกะประมาณ 3 ถึง 4 ไมล์ Brokeback Mountain (2005)
You make me lie down in green pastures.ท่านให้ลูกได้นอนบนทุ่งหญ้าสีเขียว Faith Like Potatoes (2006)
- or the cow pastures?- หรือต้องให้จูงจมูกล่ะ Better Half (2008)
My patrons could have a lot of these wank-cockers cut out of pasture.ผู้อุปถัมภ์ของฉันก็จะได้มีเวลา เล็มขนเพชรรอบจู๋มากขึ้นด้วย The Bank Job (2008)
And thy kingdom will be free to meet in green pastures and he leadeth me to a great lord.นำข้าไปยังทุ่งหญ้งเขียวขจี นำทางสู่พระองค์ The Other Boleyn Girl (2008)
They sent us both out to pasture at the same time.พวกนั้นส่งเราไปอยู่ในทุ่งด้วยกัน WarGames: The Dead Code (2008)
You put me out to pasture back in Panama.แกทิ้งฉันไว้ที่ปานามา Eagles and Angels (2008)
Some adapt to the nature of their pasture and their pasture adapts to them.บ้างปรับตัวเข้ากับอาหาร และอาหารก็ปรับตัวเข้าหามัน Home (2009)
In our race to conquer more land, we have reclaimed them as pasture for livestock, or as land for agriculture or building.ในขณะมนุษย์แย่งกันถือครองที่ดิน และได้ปรับเปลี่ยนเป็น ทุ่งหญ้าสำหรับปศุสัตว์ หรือพื้นที่ทำการเกษตรหรือก่อสร้าง Home (2009)
"'and we'll abide in cool pastures."'และเราจะรอคอยกันในทุ่งหญ้าเขียวขจี อันแสนสดชื่น, Dead Like Me: Life After Death (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pasturA cowboy is driving cattle to the pasture.
pasturHe left his poorly paid job for greener pastures elsewhere.
pasturSheep and horses are set out to pasture, there are sheepdogs too. How about giving it a visit once?
pasturThe pasture has an area of acres.
pasturThere are a lot of sheep in the pasture.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุ่ง[n.] (thung) EN: field ; pasture ; open country ; range   FR: champ [m] ; campagne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PASTURE    P AE1 S CH ER0
PASTURES    P AE1 S CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pasture    (v) pˈaːstʃər (p aa1 s ch @ r)
pastured    (v) pˈaːstʃəd (p aa1 s ch @ d)
pastures    (v) pˈaːstʃəz (p aa1 s ch @ z)
pasturage    (n) pˈaːstʃərɪʤ (p aa1 s ch @ r i jh)
pasturing    (v) pˈaːstʃərɪŋ (p aa1 s ch @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牧场[mù chǎng, ㄇㄨˋ ㄔㄤˇ, / ] pasture; grazing land; ranch, #20,172 [Add to Longdo]
草场[cǎo chǎng, ㄘㄠˇ ㄔㄤˇ, / ] pastureland, #21,241 [Add to Longdo]
牧草[mù cǎo, ㄇㄨˋ ㄘㄠˇ, ] pasture; forage grass; pasturage, #26,204 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
移牧[いぼく, iboku] (n,adj-no) transhumance; moving stock between pastures according to season [Add to Longdo]
夏山冬里[なつやまふゆさと, natsuyamafuyusato] (n) (See 夏山冬里方式) pasturing cattle in summer and feeding them indoors during winter; rotated grazing [Add to Longdo]
駒場[こまば, komaba] (n) (arch) pasture used for grazing horses (esp. ponies) [Add to Longdo]
放し飼い[はなしがい, hanashigai] (n) pasturing; grazing; letting (a dog) run free [Add to Longdo]
放牧[ほうぼく, houboku] (n,vs) pasturage; grazing; (P) [Add to Longdo]
放牧地[ほうぼくち, houbokuchi] (n) grazing land; pasture [Add to Longdo]
[まき, maki] (n) pasture; grazing land [Add to Longdo]
牧を駈ける駒[まきをかけるこま, makiwokakerukoma] (exp) horse galloping in the pasture [Add to Longdo]
牧牛[ぼくぎゅう, bokugyuu] (n) pasturing cattle [Add to Longdo]
牧場[ぼくじょう(P);まきば(P), bokujou (P); makiba (P)] (n) (1) farm (livestock); ranch (US); station (Aus, NZ); (2) pasture land; meadow; grazing land; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top