ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

放し飼い

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -放し飼い-, *放し飼い*
Japanese-English: EDICT Dictionary
放し飼い[はなしがい, hanashigai] (n) pasturing; grazing; letting (a dog) run free [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That dog is too dangerous to be left loose.あの犬を放し飼いにしておくのは危険だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are dozens of creatures in your Sickbay.[JA] 君の医療室にもたくさんの生物がいるだろ 放し飼いにはしていません Affliction (2005)
Why in the name of Deliverance Dane did you let that thing loose?[JA] なんで放し飼いにしてるのよ Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016)
Unleash the Agency, even in a supporting role, and you've abandoned your policy before you've even begun.[JA] 局を放し飼いとか 支援する立場でも 任期が始まる前に 政策を放棄することになる The Man in the Basement (2017)
He just let her run around.[JA] "放し飼いだ"と Okja (2017)
- Dog leash violation?[JA] 犬の放し飼いか? Things You Can't Outrun (2014)
You could not have chosen a worse time to let that creature loose.[JA] あんなの放し飼いにしちゃダメよ Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016)
She's off the leash, sir. Tovah Rivlin is.[JA] 彼女は放し飼いです トヴァ・リブリンのことです The Return (2017)
I'm just the one stepping in dog shit because they won't lock up their god damn dogs.[JA] 犬の糞を踏んずけた 奴らが糞犬を放し飼いにするからだ! Murphy's Miracle (2016)
"He just let her run around." How beguiling![JA] 放し飼いにしただけ? それはすばらしい 〝ミランド・ スーパーピッグ計画〞 Okja (2017)
European children are more, uh, free-range, gamier.[JA] 放し飼いで 野性的だ About a Boy (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top