Search result for

pastime

(40 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pastime-, *pastime*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pastime[N] สิ่งบันเทิงที่ทำเพื่อฆ่าเวลา, See also: งานอดิเรก, Syn. recreation, amusement, hobby

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pastime(พาส'ไทม) n. สิ่งบันเทิง,การฆ่าเวลา,งานอดิเรก

English-Thai: Nontri Dictionary
pastime(n) งานอดิเรก,กีฬา,การฆ่าเวลา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At the end of their day at the ironmongery or the build or boot factory, the workers can enjoy the many forms of pastime that the camp has to offer.เมื่อหมดวันทำงานในแต่ละวัน ..ที่โรงงานผลิตโลหะของเรา หรือ ที่แคมป์ก่อสร้าง หรือ โรงงานรองเท้าบู้ท เหล่าคนงาน ต่างก็ได้สนุกสนาน กับการผ่อนคลายในแบบต่างๆ ที่ทางแคมป์เราจัดหามาให้ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Well, it's just that grilling is such a manly pastime.แหม มันก็เพียงแค่ว่า การย่างบาบีคิว มันเป็นกิจกรรมของผู้ชายเค้าทำกัน Connect! Connect! (2009)
It may not be the proper term, Dr.Brennan, but I can assure you,correct or not, "midget wrestling" is an American pastime... as wrong as that may be.มันอาจไม่ใช่ความปกติ ตามธรรมชาติ ดร.แบรนเนน แต่ผมมั่นใจว่าคุณพูดถูก หรือไม่งั้น "คนแคระที่เป็นนักมวยปล้ำ" อาจเป็นแค่งานอดิเรก ก็อาจเป็นได้ The Dwarf in the Dirt (2009)
They ran with it and oh, boy, we're a national pastime.แล้วก็... ให้ตายสิ! ดังไปทั่วประเทศเลย Watchmen (2009)
and other creative pastimes.เยี่ยม น่ารักดีนะ นี่ล่ะที่เรามองหา เอ่อ ยังน่ารักได้อีก If... (2010)
Yes, stripping can be a dangerous pastime.ใช่แล้ว ระบำเปลื้องผ้าอาจเคยเป็นเรื่องอันตราย You Gotta Get a Gimmick (2010)
A bit of a local pastime.เล่าต่อกันมานานแล้ว Johari Window (2010)
Client's new favorite American pastime: making videos with young white porn stars.งานอดิเรกของลูกค้าใหม่ชาวอเมริกันที่โปรดปราน ผลิตวีดีโอ กับสาวน้อยผิวขาวดาวหนังโป๊ โสเภณีทั้งหมดของฉันมีแต่สาวเอเซีย Caregiver (2010)
And Brick told me it's their national pastime.และบริคบอกว่า มันเป็นสิ่งฆ่าเวลาประจำชาติเขา Foreign Exchange (2010)
You know, throw myself into more traditional college pastimes, like Noam Chomsky and beer pong.อย่างที่รู้ โยนตัวเองเข้าไปอยู่ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เยอะๆ ไม่ก็ไปเมาให้หัวทิ่มไปเลย The Undergraduates (2010)
Scamming my dad is my favorite pastime.หลอกลวงพ่อของฉันเป็นงานอดิเรกที่ชื่นชอบของฉัน Married to the Job (2012)
Unlike Formula 1, which began as a pastime for wealthy playboys and aristocrats, NASCAR has very humble, blue-collar origins.ไม่เหมือนกับการแข่งช่วงพักผ่อน ของเพลย์บอยมือเติบในรถสูตรหนึ่ง นาสคาร์เริ่มต้นจาก ชาวบ้านระดับชั้นแรงงาน Episode #18.2 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pastimeDriving is a good holiday pastime.
pastimeIt's time that you stopped wasting your youth on idle pastimes.
pastimeMy dad's pastime is skydiving.
pastimeMy favorite pastime is strolling along the shore.
pastimePlay cards as a pastime.
pastimePlaying cards is a popular pastime.
pastimePlaying go is my favorite pastime.
pastimePlaying the piano is her favorite pastime.
pastimeReading comics is usually viewed as the pastime of children.
pastimeWhat's your favorite pastime?
pastimeWhat's your favourite pastime?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หย่อนใจ[V] relax, See also: pastime, Syn. พักผ่อน, พักผ่อนหย่อนใจ, ผ่อนคลาย, Example: เขาเล่นดนตรีเพื่อหย่อนใจจากภาระประจำวัน, Thai definition: พักผ่อนให้เพลิดเพลิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งานอดิเรก[n.] (ngān adirēk) EN: hobby ; pastime   FR: hobby [m] ; passe-temps [m] ; violon d'Ingres [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PASTIME    P AE1 S T AY2 M
PASTIMES    P AE1 S T AY2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pastime    (n) (p aa1 s t ai m)
pastimes    (n) (p aa1 s t ai m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
慰み[なぐさみ, nagusami] (n) amusement; diversion (to pass time); pastime; recreation [Add to Longdo]
趣味[しゅみ, shumi] (n) (1) hobby; pastime; (2) tastes; preference; liking; (P) [Add to Longdo]
道楽[どうらく, douraku] (adj-na,n) hobby; pastime; dissipation; dissipated [Add to Longdo]
遊び事[あそびごと, asobigoto] (n) game; pastime; recreation; diversion [Add to Longdo]
遊技[ゆうぎ, yuugi] (n) games; pastimes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 pastime \pas"time`\ (p[.a]s"t[imac]m`), n. [Pass + time: cf. F.
   passetemps.]
   That which amuses, and serves to make time pass agreeably;
   sport; amusement; diversion; as, that great American pastime,
   baseball.
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 pastime \pas"time`\, v. i.
   To sport; to amuse one's self. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pastime
   n 1: a diversion that occupies one's time and thoughts (usually
      pleasantly); "sailing is her favorite pastime"; "his main
      pastime is gambling"; "he counts reading among his
      interests"; "they criticized the boy for his limited
      pursuits" [syn: {pastime}, {interest}, {pursuit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top