Search result for

paranoia

(30 entries)
(0.0409 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paranoia-, *paranoia*
Possible hiragana form: ぱらのいあ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paranoia[N] อาการทางจิตที่หวาดระแวง, Syn. mental disorder, fright, fear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paranoia(แพระนอย'อะ) n. ภาวะจิตบกพร่อง ที่มีอาการหวาดระแวง, See also: paranoid n. paranoiac adj. n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paranoiaโรคจิตหวาดระแวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She suffers from paranoia, delusions of persecution and dislocation from reality;เธอทรมานกับการติดมาก ภาพหลอนและสับสนกับความจริง Changeling (2008)
Jim here teaches at the University of North Carolina and is writing a book about the criminal dishonesty, corruption, paranoia and abuses of power of Richard Nixon.ส่วนจิมสอนหนังสืออยู่ มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา กำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับ อาชญากรรม ความไม่ซื่อสัตย์ คอรัปชั่น จิตระแวง และการใช้อำนาจในทางที่ผิด ของริชาร์ด นิกสัน Frost/Nixon (2008)
Paranoia will destroy you, Ray.ความหวาดระแวงจะทำร้ายคุณ เรย์ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
This paranoia, it's really quite unbecoming.ระแวงแบบนี้ ไม่น่าดูเลยนะ Frenzy (2009)
This paranoia has got to stop, Blair. I am not paranoid.ฉันไม่ได้ระแวง ฉันพุดถูก The Freshmen (2009)
Paranoia... gives you an edge in the O.R.อาการหวาดระแวง... ทำให้คุณอยู่ใกล้ห้องผ่าตัด I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Paranoia is a surgeon's best friend.ความหวาดระแวง เป็นเพื่อนสนิทของศัลยแพทย์ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Because the only cure for paranoia...เพราะการรักษาเดียว สำหรับโรคหวาดระแวง... I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
I believe the chips have the ability to turn on a dreaming state while the patient is awake, which would lead to paranoia, hallucinations, and a complete inability to differentiate between reality and dreams--ผมเชื่อว่าชิป ยังมีความสามารถ เปิดภาวะการฝัน ในขณะที่คนไข้ตื่น ซึ่งนำไปสู่อาการหวาดระแวง ภาพลวงตา Dream Logic (2009)
Um, i think that my paranoiaอืม ฉันคิดว่าฉันคงมี อาการหวาดระแวง You're Undead to Me (2009)
Amazing. Your holiday paranoia truly knows no bounds.น่าทึ่งมาก ความฟุ้งซ่านเรื่องวันหยุดของคุณ\ไม่มีขอบเขตเลยจริงๆ The Treasure of Serena Madre (2009)
Precedence is not paranoia. When i called daddy last nightมันไม่ใช่ความฟุ้งซ่าน เมื่อฉันโทรไปหาพ่อเมื่อคืน The Treasure of Serena Madre (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
PARANOIA    P EH2 R AH0 N OY1 AH0
PARANOIAC    P EH2 R AH0 N OY1 AE2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paranoia    (n) (p a2 r @ n oi1 @)
paranoiac    (n) (p a2 r @ n oi1 a k)
paranoiacs    (n) (p a2 r @ n oi1 a k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Paranoia {f}; systematisierter Wahnparanoia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パラノイア[, paranoia] (n) paranoia [Add to Longdo]
偏執病[へんしゅうびょう, henshuubyou] (n) paranoia [Add to Longdo]
妄想症[もうそうしょう, mousoushou] (n) paranoia [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏执狂[piān zhí kuáng, ㄆㄧㄢ ㄓˊ ㄎㄨㄤˊ, / ] paranoia [Add to Longdo]
妄想狂[wàng xiǎng kuáng, ㄨㄤˋ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄨㄤˊ, ] paranoia; megalomaniac [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 paranoia \par`a*noi"a\ (p[a^]r`[.a]*noi"[.a]), n. [NL., fr. Gr.
   para`noia.]
   1. (Med.) A chronic form of insanity characterized by very
    gradual impairment of the intellect, systematized
    delusion, and usually by delusions of persecution or
    mandatory delusions producing homicidal tendency. In its
    mild form paranoia may consist in the well-marked
    crotchetiness exhibited in persons commonly called
    "cranks." Paranoiacs usually show evidences of bodily and
    nervous degeneration, and many have hallucinations, esp.
    of sight and hearing.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. Unwarranted suspicion of the motives of others; -- used
    colloquially in a non-technical sense. [Colloq.]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 paranoia
   n 1: a psychological disorder characterized by delusions of
      persecution or grandeur

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 paranoia [paranoja]
   paranoia
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Paranoia [paranɔiaː] (n) , s.(f )
   paranoia
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top