Search result for

บุคคลอื่น

(23 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บุคคลอื่น-, *บุคคลอื่น*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But there's definitely a third party involved.แต่แน่นอนที่สุดมีเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง Gone with the Will (2009)
You physically take control of an individual at the other end.ร่างกายคณจะถูกควบคุมโดยบุคคลอื่น ที่ปลายทางอีกด้านหนึ่ง Life (2009)
I'm not really confused about interpersonal aggression.ฉันไม่ค่อยสับสนเรื่องพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อบุคคลอื่น Spooky Little Girl (2011)
That's a shame, because I could tell you a lot about interpersonal aggression.เสียดายจัง เพราะว่า ผมบอกคุณได้เยอะเลย เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อบุคคลอื่นเนี่ย Spooky Little Girl (2011)
AGENOR:ชื่อของบุคคลอื่น ๆ มือ .. Wrath of the Titans (2012)
And sometimes, your most challenging obstacle isn't circumstance, isn't some external force or another person.อุปสรรคที่ท้าทายที่สุดของคุณ ไม่ใช่ปัจจัยที่มากระทบ ไม่ใช่แรงผลักดันภายนอก หรือบุคคลอื่น Dream Reaper (2012)
The evidence will show that not only did Daniel not commit the crime, but that there was another person on the beach that night who had both the motive and the means to murder Tyler Barrol and frame Daniel for the crime.หลักฐานจะปรากฏออกมา ซึ่งแดเนียลไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับอาชญากรรม แต่ยังมีบุคคลอื่น อยู่ในชายหาดในคืนนั้นด้วย Scandal (2012)
Because someone could try to beat it out of me.เพราะอาจมีบุคคลอื่นพยายาม ที่จะบังคับให้ฉันพูด Cold Turkey (2013)
Attacking another person or their property... allegedly.เช่นกรณีโจมตีบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของคนอื่น ตามข้อกล่าวหา Crash and Burn, Girl! (2013)
To raise the desire of another individual, then there is nothing more necessary than to make that object of desire difficult to reach.เพื่อยกระดับความต้องการของ บุคคลอื่น แล้วมีอะไรที่จำเป็นมากขึ้น ที่จะทำให้วัตถุของความต้องการที่ Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
The submissive will not enter into sexual relations with anyone other than the dominant.ที่นายเลือกให้ บ่าวจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ กับบุคคลอื่น นอกจากนายใหญ่ Fifty Shades of Grey (2015)
Goodbye, John.ใครก็ตามที่ก่อความรักแบบนั้น ในตัวบุคคลอื่น Ted 2 (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคลอื่น[pr.] (bukkhon eūn) EN: others   

English-Thai: Longdo Dictionary
nominee(n) ตัวแทน เช่น ตัวแทนหุ้น เป็นผู้รับถือหุ้นให้บุคคลอื่นที่ไม่ต้องการจะเปิดเผยตัวตน
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambitendency(แอมบิเทน' ดันซึ่) n., (pl. -cies) Psycho. ความรู้สึกรวมที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
covet(คัฟ'เวท) {coveted,coveting,covets} vt. โลภ,ปรารถนา (ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่น) อย่างไม่เหมาะสม,อยากได้มาก vi. ปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม), See also: coveter n. ดูcovet, Syn. desire,lust ###A. relinquish
heteroplastyn. ศัลยกรรมตกแต่งเนื้อเยื่อจากบุคคลอื่น., See also: heteroplastic adj.
message(เมส'ซิจฺ) n. สาร,ข่าวสาร,ข่าวคราว,จุดหมายหรือคำพูดที่ฝากไปให้บุคคลอื่น,ความหมาย,ถ้อยคำ (โทรเลขหรือโทรศัพท์)
servitude(เซอ'วิทูด) n. ความเป็นทาส,ความเป็นข้ารับใช้, สิทธิบางอย่างที่มีต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น, Syn. serfdom

German-Thai: Longdo Dictionary
die Ellbogen einsetzen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, See also: S. die Ellbogen gebrauchen,
die Ellbogen gebrauchen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, See also: S. die Ellbogen einsetzen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top