ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ocular

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ocular-, *ocular*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ocular[ADJ] เกี่ยวกับสายตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ocular(ออค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับตา
ocularmotor nerveเป็นเส้นประสาท 1 ใน 12 ของ เส้นประสาทของcranial nerves ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อลูกตา
binocular(บะนอค'คิวลาร์) adj. เกี่ยวกับหรือมีสองตา,สองตา n. กล้องสองตา (binoculars)
jocular(จอค'คิวละ) adj. ขบขัน,ตลกล้อเล่น,ขี้เล่น,หยอกเย้า.
jocularity(จอคคิวแล'ริที) n. ความขบขัน,ความตลก,การพูดตลก,การพูดหยอก,เย้า,นิสันตลก,นิสัยขี้เล่น,การกระทำที่ขี้เล่น
monocular(มะนอค'คิวละ) adj. ซึ่งมีตาเดียวเท่านั้น,เกี่ยวกับการใช้ตาเพียงตาเดียว.
trilocular(ไทรลอค'คิวละ) adj. มีสามเซลล์,มีสามห้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
ocular(adj) เห็นด้วยตา,ประจักษ์แก่ตา,เกี่ยวกับตา
binocular(adj) มีสองตา
binoculars(n) กล้องส่องทางไกล,กล้องสนาม
jocular(adj) ขบขัน,ตลก,ชวนหัว
jocularity(n) ความขบขัน,ความรื่นเริง,ความตลกคะนอง
monocular(adj) มีตาข้างเดียว,สำหรับใช้กับตาข้างเดียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ocular ataxia; nystagmus; nystaxis; talantropiaอาการตากระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ocular conjunctivaเยื่อตาส่วนลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ocular fundus; eyeground; fundus, eyeก้นตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ocular hypertelorism; hypertelorism, orbitalเบ้าตาห่างเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ocular; ophthalmic-ตา (ลูกตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ocular hypertensionภาวะความดันตาสูง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Distinguishing features include large ocular cavities.ศพอยู่ในสภาพผุพัง และแห้ง Deep Throat (1993)
Some kind of ocular device.คงเป็นอุปกรณ์ในการดู. National Treasure (2004)
I'll check your ocular responses.ผมจะตรวจการตอบสนองของดวงตา Frankie & Alice (2010)
Note... the blowout fracture to the ocular orbit.ข้อสังเกต... มีการแตกร้าว บริเวณรอบๆ ดวงตา The Blood from the Stones (2013)
The ocular structure's intact, but... we couldn't save her eyesight.โครงสร้างของตาเธอยังคงเหมือนเดิมครับ แต่ว่า... เราไม่สามารถรักษาการมองเห็นของเธอได้ Burn, Witch. Burn! (2013)
It's an ocular nano-implant.นั่นเป็นการฝังตาเทียมขนาดจิ๋ว To Bear Witness (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้ามเนื้อตา[N] eye muscle, See also: ocular muscle, Example: ถ้าหากต้องมองสีต่างๆ สลับกันไปมาตลอด จะทำให้กล้ามเนื้อตาต้องคอยปรับอยู่ตลอดเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จักษุ[adj.] (jaksu) EN: ocular ; ophthalmic   FR: oculaire ; ophtalmique
ขัน[adj.] (khan) EN: funny ; amusing ; humorous ; jocular   FR: drôle ; amusant
ขบขัน[adj.] (khopkhan) EN: amusing ; funny ; mirthful ; humorous ; comic ; jocular   FR: amusant ; drôle ; gai ; joyeux
กล้อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : cameras ; binoculars ; telescopes ; microscopes]   FR: [classificateur : appareils photographiques ; jumelles ; télescopes ; microscopes]
กล้องส่องทางไกล[n. exp.] (klǿngsøng thāng klai) EN: binocular ; spyglass   FR: jumelles [fpl] ; paire de jumelles [f]
กล้องสองตา[n. exp.] (klǿngsøngtā) EN: binocular ; spyglass   FR: jumelles [fpl] ; paire de jumelles [f]
กล้องสองตายักษ์[n. exp.] (klǿngsøngtā yak) EN: large binocular telescope   
ตลกขบขัน[adj.] (talok khopkhan) EN: humourous ; jocular ; amusing ; cheerful ; entertaining ; funny   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ocular    (j) ˈɒkjulər (o1 k y u l @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
外眼筋[がいがんきん, gaigankin] (n) extraocular muscle; external eye muscle [Add to Longdo]
眼圧[がんあつ, gan'atsu] (n) ocular tension; intraocular pressure; IOP [Add to Longdo]
眼筋[がんきん, gankin] (n) ocular muscles; muscles that control eye movement [Add to Longdo]
冗談気味[じょうだんぎみ, joudangimi] (n) being somewhat (half) joking; half seriously; half in jest; in a jocular vein [Add to Longdo]
冗談半分[じょうだんはんぶん, joudanhanbun] (n) being somewhat (half) joking; half seriously; half in jest; in a jocular vein [Add to Longdo]
接眼レンズ[せつがんレンズ, setsugan renzu] (n) eyepiece; ocular lens [Add to Longdo]
接眼鏡[せつがんきょう, setsugankyou] (n) (See 接眼レンズ) eyepiece; ocular lens [Add to Longdo]
双眼[そうがん, sougan] (n,adj-no) both eyes; binocular [Add to Longdo]
双眼鏡[そうがんきょう, sougankyou] (n) binoculars; field glasses; (P) [Add to Longdo]
大将[たいしょう(P);だいしょう, taishou (P); daishou] (n,adj-no) (1) general; admiral; (n) (2) boss; leader; local kingpin; (3) (fam) (familiar or jocular term for addressing a male) old chap; mate; boss; chief; man; (4) athlete who competes in the last match of a team competition (kendo, judo, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ocular \Oc"u*lar\, n. (Opt.)
   The eyepiece of an optical instrument, as of a telescope or
   microscope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ocular \Oc"u*lar\, a. [L. ocularis, ocularius, fr. oculus the
   eye: cf. F. oculaire. See {Eye}, and cf. {Antler},
   {Inveigle}.]
   1. Depending on, or perceived by, the eye; received by actual
    sight; personally seeing or having seen; as, ocular proof.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Thomas was an ocular witness of Christ's death.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) Of or pertaining to the eye; optic.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ocular
   adj 1: of or relating to or resembling the eye; "ocular
       muscles"; "an ocular organ"; "ocular diseases"; "the
       optic (or optical) axis of the eye"; "an ocular spot is a
       pigmented organ or part believed to be sensitive to
       light" [syn: {ocular}, {optic}, {optical}, {opthalmic}]
   2: relating to or using sight; "ocular inspection"; "an optical
     illusion"; "visual powers"; "visual navigation" [syn:
     {ocular}, {optic}, {optical}, {visual}]
   3: visible; "be sure of it; give me the ocular proof"-
     Shakespeare; "a visual presentation"; "a visual image" [syn:
     {ocular}, {visual}]
   n 1: combination of lenses at the viewing end of optical
      instruments [syn: {eyepiece}, {ocular}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top