ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

binocular

B AH0 N AA1 K Y AH0 L ER0   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -binocular-, *binocular*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
binoculars[N] กล้องส่องทางไกล, See also: กล้องสองตา, Syn. telescope

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
binocular(บะนอค'คิวลาร์) adj. เกี่ยวกับหรือมีสองตา,สองตา n. กล้องสองตา (binoculars)

English-Thai: Nontri Dictionary
binocular(adj) มีสองตา
binoculars(n) กล้องส่องทางไกล,กล้องสนาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
binocular๑. กล้องสองตา๒. -สองตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
binocularกล้องสองตา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
binocular strabismus; strabismus, alternating; strabismus, bilateralตาเหล่สลับข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
binocular visionการเห็นเป็นภาพเดียวด้วยสองตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Binocularชนิด2ตา [การแพทย์]
binocularกล้องสองตา, กล้องที่ใช้ส่องดูวัตถุด้วยตาทั้ง 2 ข้างพร้อมกัน  เช่น กล้องจุลทรรศน์สองตา  กล้องโทรทรรศน์สองตา เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was spying on Tommy's funeral from the groves, with your binoculars... and after everybody had left... that tall man picked up Tommy's coffin all by himself... put it in the hearse and drove off.ฉันแอบไปที่งานศพทอมมี่ ส่องดูด้วยกล้องส่องทางไกล แล้วพอทุกคนกลับ ผู้ชายสูงคนนั้นก็ยกโลงศพทอมมี่ ยกเองคนเดียว Phantasm (1979)
Jesus Christ, gimme the binoculars!พระเจ้า ไห้ผมกล้อง First Blood (1982)
Did you ever find those binoculars for the lookouts?หากล้องส่องทางไกลให้ยามได้มั้ย Titanic (1997)
Go, go, gadget binoculars.ไป ไป กล้องส่องแก็ดเจ็ท Inspector Gadget 2 (2003)
Go, go, gadget binoculars.ไป ไป กล้องแก็ดเจ็ท Inspector Gadget 2 (2003)
Of course, it was with binoculars and involved the lovely Jensen twins.แต่ว่าพ่อใช้กล้องส่องทางไกลถ้ำมองคู่แฝดเจนเซ่นสุดสวย Monster House (2006)
Don't you know that it's illegal to spy on your neighbors with binoculars?คุณไม่รู้เหรอว่านั่นมันผิดกฏหมาย สอดแนมเพื่อนบ้าน ด้วยกล้องส่องทางไกล Apt. (2006)
And what do you want to see with your binoculars?และคุณต้องการทำอะไร กับการคอยดูเพื่อนบ้านด้วยกล้องส่องทางไกลน่ะ? Apt. (2006)
So you've peeped on your neighbors with binoculars.ถ้าอย่างนั้น ก็เป็นเธอซินะที่คอยแอบดูเพื่อนบ้านด้วยกล้องส่องทางไกลน่ะ Apt. (2006)
Actually, I ratted to my mom about you peeping with the binoculars.ที่จริงแล้ว หนูบ่นกับแม่เกี่ยวกับที่คุณ คอยแอบดูคนอื่น Apt. (2006)
It's gonna take more than a guy with mini binocularsนี่มันมีค่ามากกว่าเจ้าหมอนั่นกับกล้องส่องทางไหล Art Isn't Easy (2007)
I'm also going to need some binoculars.ฉันต้องการกล้องส่องทางไกลด้วย Interference (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
binocularHe watched the horse race through his binocular.
binocularIt's still impossible with the naked eye. With binoculars you might be able to glimpse it ...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้องสองตา[N] binocular, See also: spyglass, Syn. กล้องส่องทางไกล, กล้องโทรทรรศน์, Example: เครื่องมือนี้ประกอบด้วยกล้องสองตา ติดตั้งบนขาสามขาเพื่อให้อยู่ในระดับตา, Count unit: ตัว, Thai definition: กล้องสำหรับมองดูวัตถุในระยะไกล มีเลนส์สองข้างสำหรับมองพร้อมกันทั้งสองตา
กล้องสนาม[N] field-glasses, See also: binoculars, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: กล้องส่องทางไกล มี 2 ตา
กล้องส่องทางไกล[N] binocular, See also: spyglass, Syn. กล้องสองตา, กล้องโทรทรรศน์, Example: เขาดูการแข่งม้าโดยมองผ่านทางกล้องส่องทางไกล, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: กล้องสำหรับมองดูวัตถุในระยะไกล มีเลนส์สองข้างสำหรับมองพร้อมกันทั้งสองตา
โทรทรรศน์[N] telescope, See also: binoculars, Syn. กล้องส่องทางไกล, กล้องโทรทรรศน์, Example: เราส่องดูดวง อาทิตย์โดยกล้องโทรทรรศน์ ซึ่งมีอุปกรณ์กรองแสงและความร้อนจัดเพื่อป้องกันอันตรายแก่ดวงตา, Thai definition: กล้องส่องดูสิ่งของอยู่ไกลให้เห็นใกล้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล้อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : cameras ; binoculars ; telescopes ; microscopes]   FR: [classificateur : appareils photographiques ; jumelles ; télescopes ; microscopes]
กล้องส่องทางไกล[n. exp.] (klǿngsøng thāng klai) EN: binocular ; spyglass   FR: jumelles [fpl] ; paire de jumelles [f]
กล้องสองตา[n. exp.] (klǿngsøngtā) EN: binocular ; spyglass   FR: jumelles [fpl] ; paire de jumelles [f]
กล้องสองตายักษ์[n. exp.] (klǿngsøngtā yak) EN: large binocular telescope   

CMU English Pronouncing Dictionary
BINOCULAR    B AH0 N AA1 K Y AH0 L ER0
BINOCULARS    B AH0 N AA1 K Y AH0 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
binoculars    (n) bˈɪnˈɒkjuləz (b i1 n o1 k y u l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
双眼[そうがん, sougan] (n,adj-no) both eyes; binocular [Add to Longdo]
双眼鏡[そうがんきょう, sougankyou] (n) binoculars; field glasses; (P) [Add to Longdo]
立体視[りったいし, rittaishi] (n) stereopsis; binocular vision [Add to Longdo]
両眼[りょうがん, ryougan] (n,adj-no) both eyes; binocular; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Binocular \Bin*oc"u*lar\, a. [Cf. F. binoculaire. See
   {Binocle}.]
   1. Having two eyes. "Most animals are binocular." --Derham.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to both eyes; employing both eyes at once; as,
    binocular vision.
    [1913 Webster]
 
   3. Adapted to the use of both eyes; as, a binocular
    microscope or telescope. --Brewster.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Binocular \Bin*oc"u*lar\, n.
   A binocular glass, whether opera glass, telescope, or
   microscope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 binocular
   adj 1: relating to both eyes; "binocular vision"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top