ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

binoculars

B AH0 N AA1 K Y AH0 L ER0 Z   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -binoculars-, *binoculars*, binocular
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
binoculars[N] กล้องส่องทางไกล, See also: กล้องสองตา, Syn. telescope

English-Thai: Nontri Dictionary
binoculars(n) กล้องส่องทางไกล,กล้องสนาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I love how binoculars make far away things seem like they're close.ผมชอบที่กล้องส่องทางไกลทำให้ของไกลๆ ดูใกล้ขึ้น The First Chang Dynasty (2012)
It has lawnmower tyres, a sound system and binoculars for bird-watching and with that in mind, check this out.ใช้ยางรถตัดหญ้า มีเครื่องเสียง และกล้องส่องสองตาสำหรับดูนก และนี่ผมคิดเอง ดูซะก่อน Episode #18.4 (2012)
Not yet, but the sale of binoculars has gone up since you started coming over.ยังเลย แต่ยอดขาย กล้องส่องทางไกล พุ่งสูงขึ้นตั้งแต่ คุณเริ่มแวะมา Scott Free (2011)
I've got the binoculars out. Where are ya?ฉันขอส่องกล้องดูก่อน นายอยู่ตรงไหน Attack the Block (2011)
Well, they're not really binoculars exactly. They're more--เอ่อ ที่จริงมันก็ไม่ค่อยจะเหมือนกล้องส่องทางไกลซักเท่าไหร่หรอกนะ The Final Destination (2009)
You got binoculars in the back, from when you were spying on our neighbors.คุณมีกล้องส่องทางไกลข้างหลัง จากตอนที่คุณสอดแนมเพื่อนบ้าน The Happening (2008)
Radio is in the bag, binoculars as well.วิทยุอยู่ในกระเป๋า กล้องส่องก็ด้วย The Bank Job (2008)
Of course, it was with binoculars and involved the lovely Jensen twins.แต่ว่าพ่อใช้กล้องส่องทางไกลถ้ำมองคู่แฝดเจนเซ่นสุดสวย Monster House (2006)
Did you ever find those binoculars for the lookouts?หากล้องส่องทางไกลให้ยามได้มั้ย Titanic (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
binocularsIt's still impossible with the naked eye. With binoculars you might be able to glimpse it ...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้องสนาม[N] field-glasses, See also: binoculars, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: กล้องส่องทางไกล มี 2 ตา
โทรทรรศน์[N] telescope, See also: binoculars, Syn. กล้องส่องทางไกล, กล้องโทรทรรศน์, Example: เราส่องดูดวง อาทิตย์โดยกล้องโทรทรรศน์ ซึ่งมีอุปกรณ์กรองแสงและความร้อนจัดเพื่อป้องกันอันตรายแก่ดวงตา, Thai definition: กล้องส่องดูสิ่งของอยู่ไกลให้เห็นใกล้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล้อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : cameras ; binoculars ; telescopes ; microscopes]   FR: [classificateur : appareils photographiques ; jumelles ; télescopes ; microscopes]

CMU English Pronouncing Dictionary
BINOCULARS    B AH0 N AA1 K Y AH0 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
binoculars    (n) bˈɪnˈɒkjuləz (b i1 n o1 k y u l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
双眼鏡[そうがんきょう, sougankyou] (n) binoculars; field glasses; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  binoculars
      n 1: an optical instrument designed for simultaneous use by both
           eyes [syn: {binoculars}, {field glasses}, {opera glasses}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top