ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nope

N OW1 P   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nope-, *nope*
Possible hiragana form: のぺ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nope[ADV] ไม่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. no
nope[SL] ไม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nope(โนพ) adv. ไม่, Syn. no
inoperable(อินออพ'เพอระเบิล) adj. ซึ่งปฏิบัติไม่ได้,ซึ่งกระทำการผ่าตัดไม่ได้, Syn. impractical
inoperative(อินออพ'พะเร'ทิฟว) adj. ไม่ได้ผล,ไม่มีการกระทำ,ไม่ได้กระทำ., See also: inoperativeness n., Syn. inefficient

English-Thai: Nontri Dictionary
inoperative(adj) ไม่เป็นผล,ไม่มีผลบังคับ,ไม่ทำงาน,ไม่ได้กระทำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nope[นอป] ไม่ อย่าเลย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Nope.- ปล่าว To Love Is to Bury (2008)
- Nope.- ไม่ The Manhattan Project (2008)
Nope.ไม่ล่ะ Bonfire of the Vanity (2008)
Nope!NopeJoy (2008)
Nope.ไม่. Pilot (2009)
Nope.ไม่ Chuck Versus the Pink Slip (2010)
Nope.ไม่ Bullet Proof (2010)
Nope.ไม่รู้ Save the Date (2011)
Nope.ไม่ Smoldering Children (2011)
Nope.ไม่เคย A Kiss Before Lying (2012)
Nope.ไม่ค่ะ The Crimson Ticket (2012)
Nope.ไม่ครับ The Fact in the Fiction (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ได้ผล[v. exp.] (mai dāi phon) EN: be inefficient ; be wasteful ; be ineffective ; be of no avail ; it didn't work   FR: être inefficace ; être inopérant
เรือนพุ่ม[n.] (reūoen phum) EN: canopy   FR: canopée [f]
เสีย[v.] (sīa) EN: be inoperative ; break down ; be not working ; be out of order   FR: tomber en panne ; être hors d'usage

CMU English Pronouncing Dictionary
NOPE    N OW1 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nope    (uh) nˈoup (n ou1 p)

Japanese-English: EDICT Dictionary
テクノペザント[, tekunopezanto] (n) technopeasant [Add to Longdo]
開かずの[あかずの, akazuno] (adj-f) (1) unopened; (2) forbidden [Add to Longdo]
銀蜻蜓(oK)[ぎんやんま;ギンヤンマ, ginyanma ; ginyanma] (n) (uk) lesser emperor (species of dragonfly, Anax parthenope) [Add to Longdo]
蛍烏賊[ほたるいか;ホタルイカ, hotaruika ; hotaruika] (n) (uk) firefly squid (Watasenia scintillans); sparkling enope squid [Add to Longdo]
秋田貝[あきたがい, akitagai] (n) (See 帆立貝) Japanese scallop (Patinopecten yessoensis) [Add to Longdo]
動作不能時間[どうさふのうじかん, dousafunoujikan] (n) {comp} inoperable time [Add to Longdo]
波貝[なみがい;ナミガイ, namigai ; namigai] (n) (uk) Japanese geoduck (Panopea japonica) [Add to Longdo]
帆立貝;海扇[ほたてがい;ホタテガイ, hotategai ; hotategai] (n) (uk) Japanese scallop (Patinopecten yessoensis) [Add to Longdo]
未開封[みかいふう, mikaifuu] (n) unopened (state); with an unbroken seal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
動作不能時間[どうさふのうじかん, dousafunoujikan] inoperable time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  nope \nope\, n. (Zool.)
     A bullfinch. [Prov. Eng.]
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  nope \nope\, interj. & adv.
     No. [informal]
     [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top