ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inoperable

IH2 N AA1 P ER0 AH0 B AH0 L   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inoperable-, *inoperable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inoperable[ADJ] ซึ่งปฏิบัติการไม่ได้, Syn. impractical, unworkable
inoperable[ADJ] ซึ่งผ่าตัดไม่ได้ (ทางการแพทย์), Syn. incurable, terminal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inoperable(อินออพ'เพอระเบิล) adj. ซึ่งปฏิบัติไม่ได้,ซึ่งกระทำการผ่าตัดไม่ได้, Syn. impractical

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inoperable๑. เกินผ่าตัดให้หาย๒. ไม่สมควรผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Williams the Garage Man had already told him that the car was inoperable.วิลเลี่ยมส์ ช่างซ่อมรถ คงบอกเขาว่ารถเราเสีย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Okay. This patient has an inoperable frontal lobe tumor... extending across the midline.ผู้ป่วยรายนี้เป็นเนื้องอกในสมอง ซึ่งลุกลามจากส่วนหน้าจนถึงแกนกลาง Saw (2004)
He has an inoperable frontal lobe tumor...เขาเป็นโรคเนื้องอกในสมองซึ่งไม่มีทางรักษาได้ Saw (2004)
"a new method in treating inoperable malignant gliomas--"วิธีใหม่ของการรักษามะเร็งระบบประสาทที่ไม่มีทางรักษาได้" There's No 'I' in Team (2008)
Lung cancer. Inoperable.โรคมะเร็งปอด ซึ่งผ่าตัดไม่ได้ Pilot (2008)
There were literally thousands of different theories as to why the ship seemed inoperable, and what was speculated was that the command module had detached itself from the main ship, and then somehow mysteriously became lost.มีตัวอักษรเขียนไว้เยอะแยะ และมีทฤษฎีเป็นพันๆ ที่บอกว่าทำไมยานของมันดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ และที่คาดเดาไว้ก็คือ ยานส่วนควบคุมถูกแยกออกจากยานแม่ District 9 (2009)
As you know, my initial diagnosis was that your cancer was inoperable.เท่าที่คุณทราบ การวินิจฉัยเบื้องต้นของผม โรคมะเร็งของคุณผ่าตัดไม่ได้ Mandala (2009)
The type of cancer you have is malignant and inoperable.ชนิดของมะเร็งที่คุณเป็น มันร้ายแรงและรักษาให้หายขาดไม่ได้ Saw VI (2009)
Plus he risked rendering it inoperable.แถมเขายังเสี่ยงที่จะแสดงตัวด้วย Roadkill (2009)
Look, Dr. Robbins and I have a 6 year old with an inoperable A.V.M.ดร.ร๊อบบิ้นกับฉันมีเด็ก6ขวบ กับ A.V.. M.ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ Holidaze (2009)
The doctors in japan said it's inoperable, but-หมอที่ญี่ปุ่นบอกว่า ผ่าตัดไม่ได้แต่ Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
(Cristina) I like the brown, too. I know it looks inoperable.ฉันชอบสีน้ำตาลเหมือนกัน/ ฉันทราบค่ะว่ามันดูเหมือนว่าจะผ่าตัดไม่ได้ With You I'm Born Again (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
INOPERABLE    IH2 N AA1 P ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inoperable    (j) ˌɪnˈɒpərəbl (i2 n o1 p @ r @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
動作不能時間[どうさふのうじかん, dousafunoujikan] (n) {comp} inoperable time [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
動作不能時間[どうさふのうじかん, dousafunoujikan] inoperable time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inoperable
   adj 1: not able to perform its normal function
   2: not suitable for surgery; "metastasis has rendered the tumor
     inoperable" [ant: {operable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top