ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

news conference

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -news conference-, *news conference*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
news conference[N] การประชุมข่าว, Syn. press conference

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The president has scheduled a news conference this evening at nine o'cIock, Eastern Standard Time.ประธานที่ได้กำหนดไว้ แถลงข่าวเย็นนี้ เวลา 9: 2010: The Year We Make Contact (1984)
- ... at an early news conference. - Okay, guys.เอาล่ะทุกคน เกือบถึงบ้านแล้ว 2012 (2009)
Hey, caught your news conference on the kidnap, Frank.เฮ้ เกาะติดข่าวนาย เรื่องลักพาตัวเด็ก แฟรงค์ Pilot (2010)
And from what we understand, they are about to start Their news conference at any minute. Okay, here we go.สิ่งที่เราเริ่มที่จะเข้าใจพวกเขา แถลงข่าวเร็ว ๆ นี้ ตอนนี้แล้ว. San Andreas Quake (2015)
It also, we understand, forced the FBI to cancel what was a scheduled news conference.เราเข้าใจว่า ทำให้เอฟบีไอยกเลิกการแถลงข่าวด้วย Patriots Day (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประชุมผู้สื่อข่าว[n. exp.] (kān prachum phūseūkhāo) EN: news conference ; press conference   FR: conférence de presse [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发布会[fā bù huì, ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] news conference; briefing, #6,223 [Add to Longdo]
发布会[fā bù huì, ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] news conference; briefing, #6,223 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
共同会見[きょうどうかいけん, kyoudoukaiken] (n) news conference [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 news conference
   n 1: a conference at which press and tv reporters ask questions
      of a politician or other celebrity [syn: {press
      conference}, {news conference}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top