ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เส้นประสาทสมอง

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เส้นประสาทสมอง-, *เส้นประสาทสมอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นประสาทสมอง[N] nerve, Syn. เส้นประสาท, Example: เส้นประสาทสมองมี 12 คู่ที่ออกจากสมอง ผ่านรูต่างๆ ของกะโหลกศีรษะ, Count unit: เส้น, Thai definition: สายสื่อนำความรู้สึกในสมอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cranial Nerve Iเส้นประสาทสมองเส้นที่1 [การแพทย์]
Cranial Nerve III Palsyเส้นประสาทสมองที่3ไม่ทำงาน [การแพทย์]
Cranial Nerve Nuclei IIIเส้นประสาทสมองคู่ที่3 [การแพทย์]
Cranial Nerve Nuclei IVเส้นประสาทสมองคู่ที่4 [การแพทย์]
Cranial Nerve Nuclei VIเส้นประสาทสมองคู่ที่6 [การแพทย์]
Cranial Nervesเส้นประสาทสมอง,ประสาทสมอง,ประสาทแครเนี่ยล,เส้นประสาทสมอง,เส้นประสาทที่ออกจากสมอง [การแพทย์]
cranial nerveเส้นประสาทสมอง, เส้นประสาทที่เชื่อมระหว่างสมองกับอวัยวะต่าง ๆ ทำหน้าที่นำกระแสประสาทเข้าและออกจากสมอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
optic nerveเส้นประสาทสมองคู่ที่ 2, เส้นประสาทที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกเกี่ยวกับการมองเห็นจากนัยน์ตาไปสู่ออปติกโลบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cranial nerves.เส้นประสาทสมอง Last Temptation (2011)
Cranial nerves and pupil reflex looks normal, considering the trauma.เส้นประสาทสมอง และปฏิกิริยาม่านตาดูปกติ ถ้าดูจากการบาดเจ็บแล้ว To Bear Witness (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เส้นประสาทสมอง[n. exp.] (senprasāt samøng) EN: cranial nerves   

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abducens nerve (n ) เส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 นำคำสั่งจากสมองไปยังกล้ามเนื้อตา บังคับให้เกิดการชำเลืองตา ให้โฟกัสภาพชัด
abducens nerve (n ) เส้นประสาทสมองคู่ที่ 6

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top