ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mythical

M IH1 TH AH0 K AH0 L   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mythical-, *mythical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mythical[ADV] เกี่ยวกับตำนาน, See also: ซึ่งเป็นนิทาน, Syn. mythological, fictitious
mythical[ADJ] ซึ่งเป็นตำนาน, Syn. mythologic, mythological
mythical[ADJ] เกี่ยวกับนิยามปรัมปรา, See also: เกี่ยวกับตำนาน, เกี่ยวกับเรื่องที่แต่งขึ้น
mythically[ADV] ทางตำนาน, See also: ทางเทพนิยาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mythical(มิธ'ธิเคิล) adj. เกี่ยวกับ myth

English-Thai: Nontri Dictionary
mythical(adj) ที่เป็นนิยายโบราณ,ที่เป็นตำนาน,เป็นเรื่องจินตนาการ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You generate the mythical golden spiral.สร้างเกลียวก้นหอยทองในตำนาน Pi (1998)
But I don't know if I'm more skeptical of a burned out ex-fed or the mythical cabal known as the Company.ผมไม่รู้ว่าถ้าผมถูกสงสัยผมอาจจะทำให้คนที่ ex-Fed ผิดหวังได้ หรือก็แค่กลุ่มเล็กๆที่วางแผนต่อต้านบริษัทคอมพานี่ Just Business (2008)
The mythical Serena.นี่นิยายโบราณ เซรีน่า Bonfire of the Vanity (2008)
What is it? It's a mythical lost city in the Amazon.มันเป็นเมืองในตำนานที่สูญหายไปในอเมซอน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
This is a mythical situation. How could I possibly know why?นี่มันสถานการณ์จำลอง ฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าทำไม Up in the Air (2009)
A bachelor party is a mythical place where booze and women are free.ปาร์ตี้สละโสด เป็นที่ที่เป็นตำนาน ที่ซึ่งมีเหล้า เบียร์ และผู้หญิงฟรี Chuck Versus the Broken Heart (2009)
All cultures have their own mythical beasts like... the Loch Ness monster.ทุกวัฒนธรรมมีสัตว์ร้ายในตำนาน เหมือน... สัตว์ประหลาด Loch Ness Episode #3.2 (2009)
With all the mythical play I was getting I still actually hadn't been asked out on a real date.ด้วยตำนานทั้งหมดนี่ ที่ฉันแสดงอยู่... ... ฉันก็ยังไม่เคย ถูกขอเดทจริงๆซักครั้ง Easy A (2010)
I just saw a mass grave, and all I can think about is a mythical baby.ฉันเพิ่งเห็นหลุมฝังศพหมู่ แต่ทั้งหมดที่ฉันคิดออก ในตอนนี้คือการจะมีลูก Better Angels (2010)
To me, she's pure and mysterious, as if she came from a mythical tale.สำหรับผมแล้วเธอบริสุทธิ์และลึกลับ, หากเธอมาจากเรื่องที่เป็นตำนาน Natalie (2010)
Did you tell Isabel anything about the one-of-a-kind mythical compass?เจ้าบอกอิซาเบล เรื่องเข็มทิศวิเศษหรือเปล่า Your Highness (2011)
And then she partnered up with us to steer us to the mythical Falco.เธอจึงใช้ความเป็นทีมร่วมกับพวกเรา เพื่อที่จะหันเหความสนใจ ไปที่ฟัลโก้ในตำนาน Eye of the Beholder (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กินนร[N] mythical creature, See also: half-human and half-bird, a bird with a human head, Example: คนโบราณเชื่อกันว่า ในป่าหิมพานต์มีกินนรอาศัยอยู่, Count unit: ตน, ตัว, Thai definition: อมนุษย์ในนิยาย มี 2 ชนิด ชนิดหนึ่งเป็นครึ่งคนครึ่งนก ท่อนบนเป็นคน ท่อนล่างเป็นนก อีกชนิดหนึ่งมีรูปร่างเหมือนคน เมื่อจะไปไหนมาไหน ก็ใส่ปีกใส่หางบินไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินนร[n.] (kinnøn) EN: Kinnarah ; mythical creature ; half-human and half-bird ; a bird with a human head   
เหล็กไหล[n.] (leklai) EN: metal charm ; metal amulet ; mythical metal which melts like lead but is as hard as steel ; metal amulet said to melt at candle temperature   
เมรุ[X] (mēn) EN: sacred mountain in the middle of the universe ; mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world   FR: montagne d'Indra [f]
นาค[n.] (nāk) EN: Naga ; fabulous serpent ; great snake ; mythical serpent-like being with magical powers   FR: naga [m] ; serpent fabuleux [m]
สัตว์ในวรรณคดี[n. exp.] (sat nai wannakhadī) EN: mythical creature   

CMU English Pronouncing Dictionary
MYTHICAL M IH1 TH AH0 K AH0 L
MYTHICAL M IH1 TH IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mythical (j) mˈɪθɪkl (m i1 th i k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄑㄧˊ, ] mythical unicorn, #42,910 [Add to Longdo]
貔貅[pí xiū, ㄆㄧˊ ㄒㄧㄡ, ] mythical animal that brings luck and wards off evil, having head of a dragon and lion's body, often with hoofs, wings and tail; also written 辟邪; fig. valiant soldier, #51,343 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] mythical bird with one eye and one wing, #61,157 [Add to Longdo]
[, ㄩˋ, ] mythical creature; toad; worm, #152,930 [Add to Longdo]
情急了[qíng jí liǎo, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧˊ ㄌㄧㄠˇ, ] mythical talking bird; mynah bird [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] mythical ape [Add to Longdo]
秦吉了[qín jí liǎo, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧˊ ㄌㄧㄠˇ, ] mythical talking bird; mynah bird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鵷鶵[えんすう, ensuu] (n) (obsc) mythical Chinese bird [Add to Longdo]
のっぺらぼう[, nopperabou] (adj-na) (1) smooth; flat; lacking bumps and dents; (2) featureless; uneventful; (n) (3) mythical being with flat featureless face [Add to Longdo]
イージス;エイジス[, i-jisu ; eijisu] (n) (1) aegis (mythical shield); (2) (See イージスシステム) Aegis (system); Aegis (missile guidance system) [Add to Longdo]
コロポックル[, koropokkuru] (n) mythical Ainu dwarf god (ain [Add to Longdo]
サンダーバード[, sanda-ba-do] (n) thunderbird (North-American indigenous mythical spirit bird); thunderbird (Australian bird, Pachycephala gutturalis); (P) [Add to Longdo]
ダイダラボッチ[, daidarabocchi] (n) mythical giant [Add to Longdo]
ピクシー;ピグシ;ピスキー[, pikushi-; pigushi ; pisuki-] (n) pixie (mythical creatures from Cornish folklore) [Add to Longdo]
磯撫で[いそなで, isonade] (n) mythical shark-like demon sea monster with barbed tail fin, said to live off the coast of Matsuura and other places in Western Japan; Beach Stroker [Add to Longdo]
河童[かっぱ, kappa] (n) (1) kappa (mythical water-dwelling creatures); (2) excellent swimmer; (3) (See 胡瓜) cucumber; (4) (abbr) (See 河童巻き) rolled sushi containing a stick of cucumber [Add to Longdo]
火車[かしゃ, kasha] (n) (1) {Buddh} fiery chariot; (2) kasha (mythical beast said to devour dead bodies); (3) (in China) train (i.e. steam locomotive); (4) (abbr) (arch) (See 火車婆) vile old hag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mythic \Myth"ic\, Mythical \Myth"ic*al\, a. [L. mythicus, Gr. ?.
   See {Myth}.]
   Of or relating to myths; described in a myth; of the nature
   of a myth; fabulous; imaginary; fanciful; mythological. --
   {Myth"ic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
      The mythic turf where danced the nymphs. --Mrs.
                          Browning.
   [1913 Webster]
 
      Hengist and Horsa, Vortigern and Rowena, Arthur and
      Mordred, are mythical persons, whose very existence may
      be questioned.              --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mythical
   adj 1: based on or told of in traditional stories; lacking
       factual basis or historical validity; "mythical
       centaurs"; "the fabulous unicorn" [syn: {fabulous},
       {mythic}, {mythical}, {mythologic}, {mythological}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top