Search result for

myriad

(32 entries)
(0.0091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -myriad-, *myriad*, myria
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
myriad[ADJ] มากมายมหาศาล, See also: ซึ่งมีจำนวนมหาศาล, ซึ่งนับไม่ถ้วน, Syn. innumerable, countless
myriad[ADJ] ซึ่งมีเป็นหมื่น, Syn. ten thousand
myriad[N] จำนวนมากมายก่ายกอง, See also: จำนวนมหาศาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
myriad(เมอ'เรียด) n. จำนวนมากมายเหลือคณานับ adj. มากมายเหลือคณานับ, Syn. multitude,infinity

English-Thai: Nontri Dictionary
myriad(adj) มีจำนวนหมื่น,มีมากมาย,เหลือคณนานับ,นับไม่ถ้วน
myriad(n) จำนวนมากมาย,จำนวนหมื่นๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A glee club is about a myriad of voices coming together as one.ประสานเสียง คือการรวมกันเป็นหนึ่ง Laryngitis (2010)
A myriad of systems, each as complicated as the next.ระบบจำนวนมาก ซึ่งจะมีความซับซ้อนแน่ในภายภาคหน้า Pathogen (2010)
Wright designs software that creates alien life, creatures uniquely adapted to the myriad conditions that might be encountered out of the universe.ที่อาจจะพบจากจักรวาล แน่นอนว่ามันคือทั้งหมดที่ จำลองภายในเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ Are We Alone? (2010)
I'm sorry, I don't use the word "snatch" very often for a myriad of reasons.ขอโทษครับ ผมไม่ได้ใช้คำว่า "คว้า"บ่อยนัก ด้วยเหตุผลมหาศาล Chuck Versus the Anniversary (2010)
I'm referring to Dan, not the myriad of men since.ผมหมายถึงแดน,ไม่มีอะไรมากมายหรอก The End of the Affair? (2012)
The health benefits are myriad.ประโยชน์ต่อสุขภาพมีมากมายนับไม่ถ้วน The Name Game (2013)
I used all my skills as a sleuth, which are myriad as we know, to track him down.ฉันใช้ทักษะทั้งหมดของฉัน ในฐานะนักสืบ ซึ่งทักษะนั้นก็มีมากมายตามที่เรารู้กัน ในการตามแกะรอยเขา Madness Ends (2013)
I've run into a myriad of problems using a traditional brass jacket and gunpowder.ผมลองแก้ปัญหามากมาย โดยการใช้กระสุนที่หุ้มด้วย ทองเหลืองและดินปืนแบบดั้งเดิม The Shot in the Dark (2013)
So a myriad is a lot. It sounds impossible.งั้นคำว่ามากมายคือมากจริงๆ มันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ The Shot in the Dark (2013)
...and "In your eyes" by Peter Gabriel, which gives one pause to think of the myriad of ways a man can be obsessed by a woman, and what is she doing in bed to inspire that kind of obsession, and can she teach us?... และ In Your Eyes โดย Peter Gabriel นั่นทำให้ฉันมานั่งคิดว่ามีวิธีมากมายแค่ไหน ที่ผู้ชายจะหมกมุ่นในตัวผู้หญิงได้ Zugzwang (2013)
What you've done is try to sleep your way to the top after failing at a myriad of jobs we gave you out of pity.สิ่งที่คุณได้ทำคือพยายาม \ N นอนในแบบของคุณไปด้านบน หลังจากล้มเหลวใน \ Nat มากมายของงาน เราให้คุณออกจากความสงสาร Fear (2013)
The myriad destructive devices you have in this century is remarkable.น่าทึ่งจริงๆ มันสายแล้วนะ The Midnight Ride (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
myriadThere is a myriad of stars in the universe.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นับไม่ถ้วน[adv.] (nap mai thūan) EN: countlessly ; infinitely ; innumerably ; incalculably ; numberlessly ; myriadly   FR: infiniment ; incommensurablement (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
MYRIAD    M IH1 R IY0 AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
myriad    (n) (m i1 r i@ d)
myriads    (n) (m i1 r i@ d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Myriade {f}; Unzahl {f} | Myriaden {pl}; Unzahl {f}myriad | myriads [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
千万[せんまん, senman] (n) 10,000,000; ten million; myriad [Add to Longdo]
八百万[やおよろず, yaoyorozu] (n,adj-no) myriad; countless things [Add to Longdo]
万(P);萬(oK)[まん(P);よろず, man (P); yorozu] (num) (1) (萬 is sometimes used in legal documents) 10,000; ten thousand; (n,adj-no) (2) myriad; (n-adv) (3) (よろず only) everything; all; (n,adj-no) (4) (よろず only) (arch) various; (P) [Add to Longdo]
万緑[ばんりょく, banryoku] (n) myriad green leaves [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五花八门[wǔ huā bā mén, ˇ ㄏㄨㄚ ㄅㄚ ㄇㄣˊ, / ] myriad; all kinds of; all sorts of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Myriad \Myr"i*ad\, n. [Gr. ?, ?, fr. ? numberless, pl. ? ten
   thousand: cf. F. myriade.]
   1. The number of ten thousand; ten thousand persons or
    things.
    [1913 Webster]
 
   2. An immense number; a very great many; an indefinitely
    large number.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Myriad \Myr"i*ad\, a.
   Consisting of a very great, but indefinite, number; as,
   myriad stars.
   [1913 Webster] Myriagram

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 myriad
   adj 1: too numerous to be counted; "incalculable riches";
       "countless hours"; "an infinite number of reasons";
       "innumerable difficulties"; "the multitudinous seas";
       "myriad stars"; "untold thousands" [syn: {countless},
       {infinite}, {innumerable}, {innumerous}, {multitudinous},
       {myriad}, {numberless}, {uncounted}, {unnumberable},
       {unnumbered}, {unnumerable}]
   n 1: a large indefinite number; "he faced a myriad of details"
   2: the cardinal number that is the product of ten and one
     thousand [syn: {ten thousand}, {10000}, {myriad}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top