ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wall painting

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wall painting-, *wall painting*, wall paint
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To find fault in our wall painting.เพื่อออกมาจับผิดทาสีเรา My Little Bride (2004)
He believes this 1,000-year-old church and these 14th-century wall paintings are proof that the whole of time exists in slices of space.เขาเชื่อว่าเรื่องนี้คริสตจักร 1,000 ปี และภาพวาดฝาผนังเหล่านี้ศตวรรษ ที่ 14 เป็นหลักฐานว่าทั้งเวลาที่มีอยู่ในชิ้น ของพื้นที่ Does Time Really Exist? (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wall paintingWe can get a glimpse of the life style of ancient people from this wall painting.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตรกรรมฝาผนัง[n. exp.] (jittrakam fāphanang) EN: mural ; wall painting ; mural painting   FR: peinture murale [f] ; fresque murale [f]
ภาพผนัง[n. exp.] (phāp phanang) EN: fresco ; mural painting ; wall painting   FR: fresque [f] ; peinture murale [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
壁画[へきが, hekiga] (n) fresco; mural; wall painting; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  wall painting
      n 1: a painting that is applied to a wall surface [syn: {mural},
           {wall painting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top