Search result for

mumbling

(33 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mumbling-, *mumbling*, mumbl
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mumblingly[ADV] อย่างพึมพำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mumbling to herself.บ่นพึมพำกับตัวเอง. Suspiria (1977)
And that she was mumbling some strange, unrelated words.และเธอกำลังพูดพึมพำ ไม่ได้ศัพท์ แปลกๆ Suspiria (1977)
- I thought it was Henry. - You're a mumbling, stuttering little fuck.ฉันนึกว่าเฮนรี่ แกไอกร๊วกเอ้ย เด็กอมมือ Goodfellas (1990)
- [ Muffled Mumbling ]- [ลำคอพึมพำ] Pulp Fiction (1994)
You're mumbling, brother! Explain.ชักจะอ้ำๆอึ้งๆไปแล้วนะ อธิบายมา Pola X (1999)
- You mumbling moron! Salisbury, please translate Kitchner's incoherent blather.งึมงำอยู่ได้ ซอลส์เบอรี่ แปลเป็นภาษาคนซิ Around the World in 80 Days (2004)
"Let's give the niggers this music by a bunch of mumbling idiots and sooner or later, they'll all copy it, and nobody will be able to understand a fucking word they say."ให้พวกนิโกรฟังเพลง จากพวกงี่เง่านี้ จากนั้น พวกนี้ก็จะเลียนแบบ และไม่มีใคร ฟังภาษาที่พวกนี้พูดออกอีกต่อไป Crash (2004)
And that guy keeps mumbling "She's dangerous," over and over.แล้วหมอนั่นก็เฝ้างึมงำว่า "เธออันตราย" ซ้ำแล้วซ้ำอีก Tabula Rasa (2004)
{Matt mumbling incoherently}(แมตต์บ่นพึมพำอย่างอึดอัด) American Pie Presents: Band Camp (2005)
Stop mumbling and speak!หยุดพึมพำ แล้วพูดมา The King and the Clown (2005)
so, maybe now you can tell me why you've, uh, you've been wandering around, mumbling things like "krypton" and "kal-el."เอ่อ บางทีพ่ออาจจะบอกผมได้ว่าทำไม ทำไมพ่อเดินไปเดินมา แล้วพึมพำเรื่อง คริปตอล กับ คาล-เอล Hidden (2005)
That's what Mao-chan was mumbling!นั่นมาโอะพึมพำอะไรน่ะ! ฮิโปคราเตส Episode #1.1 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mumblingHe was mumbling something.
mumblingHe was still mumbling something about hospitals at the end of the party when he slipped on a piece of ice and broke his left leg.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุบอิบ[ADV] mumblingly, See also: indistinctly, Example: พี่เขินบ่นอุบอิบ พลางหัวเราะสลับเสียงฝีเท้าแผ่วเบาไปตามทางเดิน, Thai definition: อาการที่พูดหรือบ่นเบาๆ และไม่ชัดเจนด้วยเกรงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
พึม[ADV] mutteringly, See also: mumblingly, Syn. พึมพำ, พึมๆ พำๆ, Example: เขาบ่นพึมว่า โชคไม่เข้าข้างเขา, Thai definition: เสียงอย่างเสียงคนพูดหรือบ่นค่อยๆ
มุบมิบ[ADV] mumblingly, See also: murmuringly, whisperingly, gossipingly, Example: ผมเห็นแต่ว่าเขาพูดมุบมิบ แต่ผมไม่ได้ยิน, Thai definition: อาการที่ริมฝีปากเผยอขึ้นลงโดยเร็วอย่างกระซิบ
อ้อมแอ้ม[ADV] mumblingly, See also: indistinctly, hesitantly, Example: เมื่อพิจารณาจากทรวดทรงขององค์พระแล้ว เขากล้าตอบได้อย่างไม่อ้อมแอ้มว่าเป็นพระในสมัยลพบุรี, Thai definition: ไม่ฉะฉาน, ไม่ชัดเจน, ไม่เต็มปาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้อมแอ้ม[adv.] (øm-aēm) EN: mumblingly ; indistinctly ; hesitantly ; inaudibly   FR: indistinctement ; inaudiblement
อุบอิบ[adv.] (up-ip) EN: mumblingly ; indistinctly   

CMU English Pronouncing Dictionary
MUMBLING    M AH1 M B AH0 L IH0 NG
MUMBLING    M AH1 M B L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mumbling    (v) (m uh1 m b l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐじぐじ[, gujiguji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) mumblingly; grumblingly; (2) tardily; slowly [Add to Longdo]
ごにょごにょ[, gonyogonyo] (adv) (speak) mumblingly; unintelligibly [Add to Longdo]
ふにゃふにゃ[, funyafunya] (n,vs) (1) limpness; (adj-na,adj-no) (2) soft; limp; flabby; (3) (sometimes instead of むにゃむにゃ) mumbling; talking with food in one's mouth [Add to Longdo]
むにゃむにゃ;もにゃもにゃ[, munyamunya ; monyamonya] (adv) mumbling; incomprehensible muttering; talking with food in one's mouth; talking in sleep [Add to Longdo]
もぐもぐ;もごもご[, mogumogu ; mogomogo] (adv,vs,adv-to) (on-mim) mumbling; chewing one's words [Add to Longdo]
壁訴訟[かべそしょう;かべぞしょう, kabesoshou ; kabezoshou] (n) grumbling or mumbling to oneself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mumble \Mum"ble\, v. t. [imp. & p. p. {Mumbled}; p. pr. & vb. n.
   {Mumbling}.] [OE. momelen; cf. D. mompelen, mommelen, G.
   mummelen, Sw. mumla, Dan. mumle. Cf. {Mum}, a., {Mumm},
   {Mump}, v.]
   1. To speak with the lips partly closed, so as to render the
    sounds inarticulate and imperfect; to utter words in a
    grumbling indistinct manner, indicating discontent or
    displeasure; to mutter.
    [1913 Webster]
 
       Peace, you mumbling fool.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A wrinkled hag, with age grown double,
       Picking dry sticks, and mumbling to herself.
                          --Otway.
    [1913 Webster]
 
   2. To chew something gently with closed lips.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mumbling \Mum"bling\, a.
   Low; indistinct; inarticulate. -- {Mum"bling*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mumbling
   n 1: indistinct enunciation
   2: ineffectual chewing (as if without teeth) [syn: {mumbling},
     {gumming}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top