Search result for

gossipingly

(23 entries)
(0.0354 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gossipingly-, *gossipingly*, gossiping
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gossipingly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gossipingly*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A woman was gossiping with a friend about a man she hardly knew-ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังซุบซิบกับเพื่อน เรื่องผู้ชายคนหนึ่งที่หล่อนแทบไม่รู้จัก Doubt (2008)
"Is gossiping a sin?" she asked the old man."การนินทาเป็นบาปอย่างหนึ่งรึ?" เธอถามบาทหลวงเฒ่า Doubt (2008)
But the real issue here is not Teenagers gossiping online.มันไม่ใช่เหรอค่ะ? ไม่ใช่ การที่ครูมี Carrnal Knowledge (2009)
Just tossing' back a little vino and gossiping.- โอ้ ก็กลับมา ดื่มไวน์กับนินทาหน่อยน่ะ The Coffee Cup (2009)
You see, I can't say who 'cause that would be gossiping.รู้มัย ฉันไม่อาจจะบอกได้เพราะมันเป็นเรื่อง MacGruber (2010)
There were some girls gossiping about you.มีเด็กผู้หญิงบางคนผู้ถึงเธอ The Townie (2010)
Someone's been gossiping.มีบางคนนินทาให้ฟังหรอ The Blind Banker (2010)
Why are you gossiping when a deal you're running point on is falling apart on live television?ทำไมคุณมานั่งเมาท์ ขณะที่สิ่งที่คุณกะลังเจรจาอยู่ มันตกอยู่การสัมภาษณ์สดทางทีวีอยู่ The Fasting and the Furious (2011)
Who is caught spreading rumors, gossiping, whispering...ที่ถูกจับได้ว่าชอบซุบซิบนินทา ว่าร้าย ลับหลัง Mirror Mirror (2012)
You do not wanna be the one guy who doesn't show who the rest of the class spends the whole night gossiping about.นายไม่อยากเป็นคนเดียวที่ไม่รู้ ว่าทั้งคลาสเขาเม้าธ์เรื่องอะไรหรอก Do You Really Want to Hurt Me? (2012)
You've been gossiping about me behind my back?เธอนินทาฉัน ลับหลังฉันเหรอ? The Hose (2012)
I guess you'll be shopping and doing the cooking, laundry and the gossiping.นายคงไปช้อปปิ้ง ทำอาหาร ซักผ้า สุมหัวนินทา The Grand Seduction (2013)
My best friend gossiping after what I've been through?เพื่อนรักฉันนินทาฉันหลังจากเรื่องที่ฉันผ่านมา We Are Family (2013)
We've been best friends for four years, so we've fallen into a comfortable, repetitive pattern like humorous misunderstandings on Three's Company or girls gossiping on Gossip Girl.การที่เราเป็นเพื่อนกันมา 4 ปี ทำให้เราตกอยู่ในวังวนของพฤติกรรมซ้ำซาก เหมือนการเข้าใจอารมณ์ขันผิดๆใน Three's Company Intro to Felt Surrogacy (2013)
I suppose you weren't gossiping about me with the princesses.ข้าขอบอกให้เจ้าเลิกนินทาเรื่องของข้ากับองค์หญิงอีก Mulan 2: The Final War (2004)
I don't know who's been gossiping about ethics instead of sex, but I hope they've already been fired.ผมไม่รู้ว่าใครเอาเรื่องจรรณยาบรรณไปซุบซิบ แทนเรื่องเซกซ์ แต่ผมหวังว่าพวกนั้นจะถูกไล่ออกไปแล้ว The Right Stuff (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gossipingHaa - Hachoo! Somebody must be gossiping about me. (They say sneezing is a sign of it.)
gossipingThey not only washed off the sweat, dirt and cares of the day in the hot water, but also enjoyed gossiping about everyday affairs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากคัน[ADJ] loose-tongued, See also: given to gossiping, Syn. ปากตำแย, ปากบอน, Example: ผู้หญิงคนนี้เป็นคนปากคันเก็บความลับไม่ค่อยอยู่, Thai definition: อาการที่ปากอยู่ไม่สุข ชอบพูด ชอบฟ้อง
มุบมิบ[ADV] mumblingly, See also: murmuringly, whisperingly, gossipingly, Example: ผมเห็นแต่ว่าเขาพูดมุบมิบ แต่ผมไม่ได้ยิน, Thai definition: อาการที่ริมฝีปากเผยอขึ้นลงโดยเร็วอย่างกระซิบ

CMU English Pronouncing Dictionary
GOSSIPING    G AA1 S AH0 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gossiping    (v) (g o1 s i p i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tratschen; klatschen; lästern; hecheln | tratschend; klatschend; lästernd; hechelnd | tratschte; klatschte; lästerte; hechelte | tratscht; tratscht | tratschte; klatschteto tattle; to gossip | tattling; gossiping | tattled; gossiped | tattles | tattled [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top