Search result for

murmuringly

(68 entries)
(0.0302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -murmuringly-, *murmuringly*, murmuring
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา murmuringly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *murmuringly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
murmuring[ADJ] ซึ่งพูดพึมพำ, Syn. mourning, rustling, sounding

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There has been murmurings that the sword trace is the same of the late king's.เริ่มมีเสียงซุบซิบกันถึงเรื่องของรอยพิมพ์ดาบว่าน่าจะเป็นของพระราชาพระองค์ก่อน Hong Gil Dong, the Hero (2008)
(PEOPLE murmuring)บ่นพึมพำ Fighting (2009)
[SIRENS] [MURMURING]ทุกท่าน ได้โปรดอยู่ในความสงบ House on Fire (2009)
(murmuring, panting)Sigh (2009)
Dr. Rush is working on that right now. [murmuring increasing] Brody and park?รัส กำลัง จัดการเรื่องนี้อยู่ โบรดี้ และ ปาร์ค ? Air: Part 1 (2009)
- Oh, yeah, uh... [murmuring in concern]อีไล นายด้วย เร็ว เกิดอะไรขึ้นในนี้ Air: Part 1 (2009)
[murmuring in awe]พระเจ้า... Darkness (2009)
(murmuring unenthusiastically) yep.ใช่ Mattress (2009)
[overlapping voices murmuring][เสียงสอดประสานกัน] Night of Desirable Objects (2009)
(neighbors whispering, murmuring)(ผู้คนพึมพรำ) The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
(Guests murmuring)เสียงแขกบ่นพรึมพำ The Grandfather: Part II (2009)
Because i'm the one who set it up. (Guests murmuring) What the hell is wrong with you?เพราะผมจัดฉากมันขึ้นมา อะไรเกิดขึ้นกับคุณ \ ตอนนี้ ฉันกระหาย ต้องการดื่มน้ำ The Grandfather: Part II (2009)
- [crowd murmuring] - [man clears throat]- [crowd murmuring] - [man clears throat] When in Rome (2010)
- Oh! - [crowd murmuring] [man laughing]- โอ้ว When in Rome (2010)
- [crowd murmuring] - [Nick] Uh, it's my bad.เอ่อ ผมผิดเองครับ When in Rome (2010)
(PEOPLE murmuring)[สัมผัสความรู้สึกได้มากขึ้นจากการอธิบายของประธานคิม] ดูสิ ความรักของพวกเรา พวกจะโชว์การเต้น ดูสิ ความรักของพวกเรา พวกจะโชว์การเต้น Our Family Wedding (2010)
- [Boys Murmuring] - Guyslหนุ่มๆ ฉันเห็นว่าพวกเธอ The Power of Madonna (2010)
(oohing, murmuring) Oh, no, he didn't.พนันมั้ยล่ะ? Bad Reputation (2010)
Ah, a murmuring heart.อ้อ โรคลิ้นหัวใจรั่ว Guadalcanal/Leckie (2010)
I quit. (Staff murmuring) Let's go, Kepner.ผมขอลาออก ไปกันเถอะ เคฟเนอร์ เร็วๆ เข้า\ขอโทษ ไปค่ะ With You I'm Born Again (2010)
(MURMURING)ขอบคุณ The Art of Getting By (2011)
With dead people murmuring in my ears...อยู่กับคนตาย พึมพัมอยู่ข้างหูฉัน... And When I Die (2011)
So am I! [ Crowd murmuring ] I'm in!ผมก็เหมือนกัน! ผมด้วย! Eight Hours (2011)
(murmuring)... Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
And I guess I shouldn't be surprised that some of the old problems followed us here. (Murmuring)เรามาที่นี่วิถีเดียวกัน และ... Bylaw (2011)
(ALL MURMURING)(พึมพำ) Tower Heist (2011)
(EERIE VOICES MURMURING)The Woman in Black (2012)
(murmuring, cheering) Big deal, big deal.นายลดห้าปอด์นสุดท้ายได้แล้ว เพื่อน ยินดีด้วย Choke (2012)
( Onlookers murmuring )(เสียงบ่น) A Hot Piece of A (2012)
The fire was a setup. (Audience murmuring)มีการวางเพลิง คุณโกลด์ตกลง Desperate Souls (2012)
No. (People murmuring indistinctly) Spineless, seersucking dilettante.ไม่ คนขี้ขลาด คนไม่ได้เรื่อง Infamy (2012)
95. (Guests murmuring)95 Ice Queen (2012)
( Murmuring )( MurmuringPilot (2012)
[Indistinct murmuring](เสียง บรรยากาศโดยรอบ) Transilience Thought Unifier Model-11 (2012)
Nice! (MURMURING) Haha!เจ๋ง! ฮ่าฮ่า! Hotel Transylvania (2012)
(CROWD MURMURING)(ฝูงชนบ่น) The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
(AUDIENCE MURMURING AND LAUGHING)AUDIENCE บ่นและหัวเราะ) One Chance (2013)
(ALL murmuring)(ALL บ่น) 47 Ronin (2013)
(MEN MURMURING)MEN บ่น) Captain Phillips (2013)
(DISTANT MURMURING)(บ่นอยู่ไกล) The Invisible Woman (2013)
I wasn't myself. (Murmuring) (Suzanna gasping)ผมไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง เธอควรหยุดดิ้นรนได้แล้ว Ruh-Roh (2013)
(Crowd murmuring) $100,000 from Mr. Grayson.$100,000 จากคุณเกรย์สัน Sabotage (2013)
(Crowd murmuring) And I don't even drink wine.และผมไม่แม้แต่จะดื่มไวน์ Sabotage (2013)
Do I have a second? ( quiet murmuring ) You got me.มีใครเอาด้วยมั้ย ฉันเอาด้วย Dead Meat (2013)
(Guests murmuring)มาเถอะ, เอ็ม Confession (2013)
(murmuring, chattering)ในคืนวันพฤหัสนี้ Fearful Pranks Ensue (2013)
(gasps) (murmuring) Spalding.สปอลดิ้ง ข้าขอร่ายมนตร์และสั่งท่าน Fearful Pranks Ensue (2013)
All right. [Continues murmuring]ตกลง PTZD (2013)
( people murmuring ) Daenerys: Are they attacking?พวกเขาจะโจมตีหรือ Breaker of Chains (2014)
[ Crowd murmuring ](ฝูงชนบ่นพึมพำ) Cain and Gabriel (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
murmuringThe laborers are murmuring against their working conditions.
murmuringWe can hear a brook murmuring.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุบมิบ[ADV] mumblingly, See also: murmuringly, whisperingly, gossipingly, Example: ผมเห็นแต่ว่าเขาพูดมุบมิบ แต่ผมไม่ได้ยิน, Thai definition: อาการที่ริมฝีปากเผยอขึ้นลงโดยเร็วอย่างกระซิบ

CMU English Pronouncing Dictionary
MURMURING    M ER1 M ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
murmuring    (v) (m @@1 m @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
murmeln; raunen; murren | murmelnd; raunend; murrend | gemurmelt; geraunt; gemurrt | er/sie murmelt | ich/er/sie murmelteto murmur | murmuring | murmured | he/she murmurs | I/he/she murmured [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さらさら[, sarasara] (adj-na,adv-to,n,vs) (1) (on-mim) rustling; murmuring; (2) fluently; (3) silky (hair); (P) [Add to Longdo]
せせらぎ[, seseragi] (n) (1) small stream; brooklet; (2) murmuring (as of a stream) [Add to Longdo]
ボソリ;ぼそり[, bosori ; bosori] (adv) whispering; murmuring; subdued [Add to Longdo]
低語[ていご, teigo] (n,vs) whispering; murmuring; talking in a low voice [Add to Longdo]
呟き[つぶやき, tsubuyaki] (n) murmur; mutter; murmuring [Add to Longdo]
潺潺;潺々[せんせん, sensen] (adv-to,adj-t) murmuringly (of a river, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呢喃[ní nán, ㄋㄧˊ ㄋㄢˊ, ] onomat. twittering of birds; whispering; murmuring [Add to Longdo]
呢喃细语[ní nán xì yǔ, ㄋㄧˊ ㄋㄢˊ ㄒㄧˋ ㄩˇ, / ] whispering in a low voice (成语 saw); murmuring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Murmuring \Mur"mur*ing\, a. & n.
     Uttering murmurs; making low sounds; complaining. --
     {Mur"mur*ing*ly}, adv.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top