Search result for

whisperingly

(59 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whisperingly-, *whisperingly*, whispering
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา whisperingly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *whisperingly*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[Whispering] I'll go now.ผมจะไปเดี๋ยวนี้ Adverse Events (2008)
That's why we were whispering.เขาถึงต้องกระซิบไงล่ะ Scandal Makers (2008)
The legendary Urn of Whispering Warriors.เหยือกแห่งนักรบในตำนาน Kung Fu Panda (2008)
(whispering) It's cold outsideข้างนอกอากาศหนาวแล้ว The Strangers (2008)
(stranger from door, whispering) "Kill....""ฆ่า..." The Strangers (2008)
All the time, I'm whispering delicate little poems in your ear, you know?ผมก็จะคอยกระซิบกระซาบ บทกลอนเพราะๆข้างหูให้คุณฟัง New York, I Love You (2008)
(WHISPERING) Yes;ค่ะ Changeling (2008)
(PEOPLE WHISPERING)(PEOPLE WHISPERINGChangeling (2008)
(PEOPLE WHISPERING)(PEOPLE WHISPERINGChangeling (2008)
MAN: (WHISPERING) It's a travesty;MAN: (WHISPERING) Itดs a travesty. Changeling (2008)
WALTER: (WHISPERING) Be careful!วอลเตอร์ : ระวังหน่อย Changeling (2008)
JEFFREY: (WHISPERING) Be quiet;เจฟฟรี่ย์ : เงียบ ๆ ได้ยินมั้ย ? Changeling (2008)
Mortals are always whispering of the prophecy.ไอ้พวกกระจอกมันก็เอาแต่พรรณนาถึงคำทำนายกันอยู่แล้ว The Forbidden Kingdom (2008)
He's whispering to another man.เขากระซิบกับผู้ชายอีกคน Pineapple Express (2008)
Heard you whispering to that other guy that you were talking to. Who is that?ได้ยินนายกระซิบกับผู้ชายอีกคน ที่นายกำลังพูดด้วย เขาเป็นใคร Pineapple Express (2008)
- Why are we whispering?- แล้วเรากระซิบกันทำไมครับ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
I hear you whispering.ฉันได้ยินพวกเธอกระซิบกัน The Happening (2008)
[ Whispering ] Psst! Lizzie.ลิซซี่! City of Ember (2008)
[ Whispering ] "Your ship is in."เรือของคุณอยู่ใน City of Ember (2008)
[ Whispering ] Found it.พบแล้ว City of Ember (2008)
[ Lina Whispering ] What are we doing here?พวกเรามาทำอะไรที่นี่ City of Ember (2008)
[ Whispering ] Come on.ตามมา City of Ember (2008)
- d When the light comes on d - [ Lina Whispering ] Come here.- #เมื่อแสงสว่างส่องมา # - [Lina Whispering] มาที่นี่. City of Ember (2008)
DUG: (WHISPERING) Hi, Alpha. Hey, your voice sounds funny.ดี อัลฟ่า เสียงนายตลกมากเลย Up (2009)
(whispering):........... Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Scusi... [whispering] Come on.เอาน่า Confessions of a Shopaholic (2009)
[whispering] Do not answer this call, it's Derek Smeath.[กระซิบ]อย่ารับสายนี้ สายนี้คือ เดเร็ก สมีทธ Confessions of a Shopaholic (2009)
NINJA 1 [ WHISPERING ]: It was him, the traitor, Raizo. Murderer.ไรโซ ผู้ร้ายฆ่าคนตายโดยเจตนา Ninja Assassin (2009)
[ WHISPERING ] Maslow's on our side. He's gonna try to help you.[ WHISPERING ] มาสโลว์อยู่ฝ่ายเรา เขาจะพยายามช่วยตุณ Ninja Assassin (2009)
(VOICES WHISPERING).. Some Kinda Love (2009)
I know there's been a lot of whispering about why we're here, so let me jump right in.ผมรู้ว่าคงจะมีเสียงซุบซิบไปต่างๆ นาๆ ว่าทำไมเราจึงมาอยู่ที่นี่ ดังนั้น ขอเข้าเรื่องเลยนะ Up in the Air (2009)
And why are you whispering?แล้วทำไมคุณต้องกระซิบด้วย Double Blind (2009)
(Whispering) you need to come to the foyer.คุณต้องไปที่โถงที่พัก Seder Anything (2009)
(whispering): I love you.ฉันรักคุณ Gasp (2009)
(whispering): Henry...เฮนรี่ Sigh (2009)
(whispering): No.ไม่ Sigh (2009)
(whispering): I am going to get so much action at this wedding.งานแต่งนี้ มีอะไรให้ฉันทำเยอะแยะแน่เลยว่ะ Sigh (2009)
[whispering]: Not in those exact words.นั่นไม่ใช่สุนทรพจน์นะ Air: Part 1 (2009)
(whispering): Ballads are kind of my thing. Emma:หนูถนัดบัลลาด Sectionals (2009)
I put all your names in this hat. Whoever you choose is your partner. (whispering):ฉันใส่ชื่อพวกเธอในหมวกนี่ จับได้ชื่อใคร เป็นคู่เธอ Ballad (2009)
Who's he whispering to? Why does he do that?เขากระซิบให้ใครฟัง/Nทำทำไม Pilot (2009)
[DAMON WHISPERING INDISTINCTLY]The Night of the Comet (2009)
Then i pay for the class. - [whispering] i made this all happen. - with falafel as a fallback.ผมก็จะยอมจ่ายค่าเรียนวิชานี้ โดยมี Falafel เป็นทางเลือกสำรองล่ะ ทั้งหมดนี้เธอตั้งใจทำไปใช่ไหม? Introduction to Film (2009)
Whispering, "Do not make a sound... "ได้ยินนะ อย่าทำให้เกิดเสียง... The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
[whispering] Paris Hilton's not dead as far as we know, right? Pretty sure, no. - Which means it's not a--?เราจะทำยังไงต่อทีนี้? โว้ว! Fallen Idols (2009)
(neighbors whispering, murmuring)(ผู้คนพึมพรำ) The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
(whispering): Husband?สามี? The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I feel like people are whispering.ฉันรู้สึกเหมือนคนซุบซิบนินทา Dan de Fleurette (2009)
[whispering] jeremy.เจเรมี่ History Repeating (2009)
Have you been whispering to yourself, Draco?เธอเคยคุยกับตัวเองบ้างหรือเปล่า? เดรโก Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whisperingI heard my parents whispering last night.
whisperingThe boys were whispering; I knew they were up to something.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geflüster {n}; Flüstern {n}whispering [Add to Longdo]
flüstern | flüsternd | geflüstert | flüstert | flüsterteto whisper | whispering | whispered | whispers | whispered [Add to Longdo]
flüsternd {adv}whisperingly [Add to Longdo]
tuscheln | tuschelnd | getuscheltto whisper | whispering | whispered [Add to Longdo]
wispern | wispernd | gewispertto whisper | whispering | whispered [Add to Longdo]
zuflüstern | zuflüsternd | zugeflüstertto whisper to | whispering to | whispered to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Whisperingly \Whis"per*ing*ly\, adv.
     In a whisper, or low voice; in a whispering manner; with
     whispers. --Tennyson.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top