หรือคุณหมายถึง mattreß?
Search result for

mattress

(33 entries)
(0.0349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mattress-, *mattress*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mattress    [N] ที่นอน, See also: ฟูก, เบาะ, Syn. pallet, cushing
mattress    [N] แท่นที่เป็นฐานของอาคาร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mattressmattress, แผงตะเข้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Mattress industryอุตสาหกรรมที่นอน [TU Subject Heading]
Mattressesที่นอน [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mattress(แมท'ทริส) n. ฟูก,แผ่นวัตถุคลุมผิว หน้าเขื่อนและอื่น ๆ เพื่อกันการสึกกร่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
mattress(n) ฟูก,เบาะ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระนาด    [N] mattress on the elephant' back, Syn. พนาด, Example: ควาญช้างเตรียมพระนาดปูบนหลังช้างก่อนออกป่า, Count unit: อัน, Thai definition: เบาะสำหรับปูบนหลังช้างเพื่อออกป่า
ฟูก    [N] mattress, Syn. เบาะ, ที่นอน, Example: ถ้าฉันไม่ได้นอนบนฟูกหนาๆ คงนอนไม่หลับ, Count unit: แผ่น, ลูก, หลัง, Thai definition: ที่นอนใหญ่ที่ยัดด้วยนุ่น
ที่นอน    [N] mattress, See also: bed, Example: วันอาทิตย์นี้ น้อยจะเอาที่นอนออกมาผึ่งแดด, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องปูลาดสำหรับนอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบาะลม[n.] (bǿlom) EN: air-cushion ; air-mattress   
ฟูก[n.] (fūk) EN: mattress   FR: matelas [m]
พรมเช็ดเท้า[n.] (phrom chet thāo) EN: doormat ; mat : mattress pad ; bath mat   FR: paillasson [m] ; petit tapis [m] ; tapis de bain [m]
ที่นอน[n.] (thīnøn) EN: bed ; berth ; mattress   FR: lit [m] ; matelas [m] ; couche [f] (vx – litt.) ; couchette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MATTRESS    M AE1 T R AH0 S
MATTRESS'S    M AE1 T R AH0 S AH0 Z
MATTRESSES    M AE1 T R AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mattress    (n) (m a1 t r i s)
mattresses    (n) (m a1 t r i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Matratze {f} | Matratzen {pl}mattress | mattresses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すくい綴じ[すくいとじ, sukuitoji] (n) (uk) mattress stitch [Add to Longdo]
エアマット[, eamatto] (n) (abbr) air mattress [Add to Longdo]
マットレス[, mattoresu] (n) mattress; mattress pad (under a futon); (P) [Add to Longdo]
空気袋[くうきふくろ, kuukifukuro] (n) air sac; bladder; air bag; windbag; type of inflatable air mattress [Add to Longdo]
布団(ateji)(P);蒲団;薄団(iK)[ふとん, futon] (n) (1) futon (quilted Japanese-style mattress laid out on the floor); (2) round cushion used for Zen meditation (traditionally made of woven bulrush leaves); (P) [Add to Longdo]
敷き;敷[じき, jiki] (n-suf,n-pref,n) (1) spreading; laying out; covering; (n) (2) (abbr) (See 敷金) security deposit; (3) (abbr) (See 敷き布団) Japanese mattress [Add to Longdo]
藁布団;藁蒲団[わらぶとん, warabuton] (n) (See 布団・1) straw futon; straw mattress; palliasse [Add to Longdo]
茵;褥;蓐[しとね(茵;褥);じょく(褥;蓐), shitone ( in ; joku ); joku ( joku ; joku )] (n) cushion; pillow; mattress [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
垫被[diàn bèi, ㄉㄧㄢˋ ㄅㄟˋ, / ] mattress [Add to Longdo]
床垫[chuáng diàn, ㄔㄨㄤˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] mattress [Add to Longdo]
[rù, ㄖㄨˋ, ] mattress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mattress \Mat"tress\, n. [OF. materas, F. matelas, LL.
   matratium; cf. Sp. & Pg. almadraque, Pr. almatrac; all from
   Ar. ma[.t]rah a place where anything is thrown, what is
   thrown under something, fr. [.t]araha to throw.]
   [1913 Webster]
   1. A large pad stuffed with hair, moss, or other suitable
    soft material, and quilted or otherwise fastened, used as
    or in a bed, to support the human body while lying down.
    [Written also {matress}.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Hydraulic Engin.) A mass of interwoven brush, poles,
    etc., to protect a bank from being worn away by currents
    or waves.
    [1913 Webster]
 
   {innerspring mattress} A variety of mattress[1] having
    springs inside to provide a flexible support; it is
    considered more comfortable than a stuffed mattress.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mattress
   n 1: a large thick pad filled with resilient material and often
      incorporating coiled springs, used as a bed or part of a
      bed

Are you satisfied with the result?

Go to Top