หรือคุณหมายถึง mattreß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mattress

M AE1 T R AH0 S   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mattress-, *mattress*, mattres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mattress[N] ที่นอน, See also: ฟูก, เบาะ, Syn. pallet, cushing
mattress[N] แท่นที่เป็นฐานของอาคาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mattress(แมท'ทริส) n. ฟูก,แผ่นวัตถุคลุมผิว หน้าเขื่อนและอื่น ๆ เพื่อกันการสึกกร่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
mattress(n) ฟูก,เบาะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mattressmattress, แผงตะเข้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Mattress industryอุตสาหกรรมที่นอน [TU Subject Heading]
Mattressesที่นอน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like, I was willing to sleep on, fucking, a mattress I found in the trash to make my success work for me.เหมือนผมพร้อมจะไปนอน บนที่นอนซึ่งเก็บได้จากถังขยะ ถ้ามันจะทำให้สำเร็จขึ้นมาได้ นึกออกไหม CounterPunch (2017)
I don't know why I told you that I worked in the mattress business.ผมไม่รู้ทำไม ผมถึงบอกคุณแบบนั้น ว่าผมทำงานขายที่นอน Demolition (2015)
You cut a little hole in his mattress and you stuff sheep dung inside.เจาะฟูกเป็นรูเล็กๆ ยัดมูลแกะเข้าไป Mhysa (2013)
Bare bones. Mattress on the floor.ข้อมูลพื้นๆ ดูไม่มีมูล The Crimson Ticket (2012)
One of the interns said they were making necklaces out of mattress tags.ผู้บาดเจ็บคนหนึ่งบอกว่าพวกนั้นทำสร้อยคอ จากป้ายที่นอน Pillows and Blankets (2012)
Hiding it under your mattress wasn't good enough?ซ่อนไว้ใต้ที่นอนของเธอ ยังไม่ดีพอหรอ? Fruit of the Poisonous Tree (2012)
Disorderly conduct, resisting arrest in 2003, and, uh, apparently last time you were at the Sapphire, you accidentally set a mattress on fire, and the drapes were covered in jam.ก่อความวุ่นวาย ถูกจับเมื่อตอนปี 2003 ครั้งสุดท้ายที่คุณมาแซฟไฟร์ คุณก่ออุบัติเหตุ Heartbreak Hotel (2011)
We're not keeping a mattress on the floor.เราจะไม่วางที่นอนไว้บนพื้นเด็ดขาด And the Disappearing Bed (2011)
But the mattress came, and it's so good.แต่ว่าที่นอนมาถึงแล้วนะ และมันก็ดีมากเลย And the Disappearing Bed (2011)
The bloodstain on the bottom of the mattress dripped down onto the carpet.คราบเลือดบนที่นอน หยดลงไปบนพรม Rise (2011)
The mattress isn't hypoallergenic.ที่นอนไม่ได้เป็น hypoallergenic Dentist of Detroit (2011)
Why don't we just blow up an air mattress and invite her to move in?ทำไมไม่ซื้อเตียงอากาศแล้วชวน มาอยู่ด้วยกันเลย Can't See the Fae-Rest (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระนาด[N] mattress on the elephant' back, Syn. พนาด, Example: ควาญช้างเตรียมพระนาดปูบนหลังช้างก่อนออกป่า, Count unit: อัน, Thai definition: เบาะสำหรับปูบนหลังช้างเพื่อออกป่า
ฟูก[N] mattress, Syn. เบาะ, ที่นอน, Example: ถ้าฉันไม่ได้นอนบนฟูกหนาๆ คงนอนไม่หลับ, Count unit: แผ่น, ลูก, หลัง, Thai definition: ที่นอนใหญ่ที่ยัดด้วยนุ่น
ที่นอน[N] mattress, See also: bed, Example: วันอาทิตย์นี้ น้อยจะเอาที่นอนออกมาผึ่งแดด, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องปูลาดสำหรับนอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบาะลม[n.] (bǿlom) EN: air-cushion ; air-mattress   
ฟูก[n.] (fūk) EN: mattress   FR: matelas [m]
พรมเช็ดเท้า[n.] (phrom chet thāo) EN: doormat ; mat : mattress pad ; bath mat   FR: paillasson [m] ; petit tapis [m] ; tapis de bain [m]
ที่นอน[n.] (thīnøn) EN: bed ; berth ; mattress   FR: lit [m] ; matelas [m] ; couche [f] (vx – litt.) ; couchette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MATTRESS    M AE1 T R AH0 S
MATTRESS'S    M AE1 T R AH0 S IH0 Z
MATTRESSES    M AE1 T R AH0 S AH0 Z
MATTRESSES    M AE1 T R AH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mattress    (n) mˈætrɪs (m a1 t r i s)
mattresses    (n) mˈætrɪsɪz (m a1 t r i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
床垫[chuáng diàn, ㄔㄨㄤˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] mattress, #22,791 [Add to Longdo]
[rù, ㄖㄨˋ, ] mattress, #43,708 [Add to Longdo]
垫被[diàn bèi, ㄉㄧㄢˋ ㄅㄟˋ, / ] mattress [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Matratze {f} | Matratzen {pl}mattress | mattresses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すくい綴じ[すくいとじ, sukuitoji] (n) (uk) mattress stitch [Add to Longdo]
エアマット[, eamatto] (n) (abbr) air mattress [Add to Longdo]
マットレス[, mattoresu] (n) mattress; mattress pad (under a futon); (P) [Add to Longdo]
空気袋[くうきふくろ, kuukifukuro] (n) air sac; bladder; air bag; windbag; type of inflatable air mattress [Add to Longdo]
布団(ateji)(P);蒲団;薄団(iK)[ふとん, futon] (n) (1) futon (quilted Japanese-style mattress laid out on the floor); (2) round cushion used for Zen meditation (traditionally made of woven bulrush leaves); (P) [Add to Longdo]
敷き;敷[じき, jiki] (n-suf,n-pref,n) (1) spreading; laying out; covering; (n) (2) (abbr) (See 敷金) security deposit; (3) (abbr) (See 敷き布団) Japanese mattress [Add to Longdo]
藁布団;藁蒲団[わらぶとん, warabuton] (n) (See 布団・1) straw futon; straw mattress; palliasse [Add to Longdo]
茵;褥;蓐[しとね(茵;褥);じょく(褥;蓐), shitone ( in ; joku ); joku ( joku ; joku )] (n) cushion; pillow; mattress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mattress \Mat"tress\, n. [OF. materas, F. matelas, LL.
   matratium; cf. Sp. & Pg. almadraque, Pr. almatrac; all from
   Ar. ma[.t]rah a place where anything is thrown, what is
   thrown under something, fr. [.t]araha to throw.]
   [1913 Webster]
   1. A large pad stuffed with hair, moss, or other suitable
    soft material, and quilted or otherwise fastened, used as
    or in a bed, to support the human body while lying down.
    [Written also {matress}.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Hydraulic Engin.) A mass of interwoven brush, poles,
    etc., to protect a bank from being worn away by currents
    or waves.
    [1913 Webster]
 
   {innerspring mattress} A variety of mattress[1] having
    springs inside to provide a flexible support; it is
    considered more comfortable than a stuffed mattress.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mattress
   n 1: a large thick pad filled with resilient material and often
      incorporating coiled springs, used as a bed or part of a
      bed

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top