ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

床垫

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -床垫-, *床垫*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
床垫[chuáng diàn, ㄔㄨㄤˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] mattress, #22,791 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hiding this box under your mattress so you could sneak out later and put it in the hall.[CN] 把这个藏在床垫下 以后有机会偷偷放在大厅里 The Long Voyage Home (1940)
When they open up, ask for another mattress.[CN] 再要一个床垫 A Man Escaped (1956)
I emptied my mattress into Jost's and cut the cloth according to my measurements.[CN] 我把我的床垫倒空 然后按照我的测量撕开 A Man Escaped (1956)
I put the horsehair stuffing into the mattress.[CN] 我把床垫用马毛填充起来 A Man Escaped (1956)
We found it under his bunk. Yeah, under his mattress.[CN] 我们在他的铺位下 就是床垫下找到的 The Long Voyage Home (1940)
Roulin lent me a mattress to get started, and I bought some chairs and a bed... and a few other things that were necessary.[CN] 鲁林先借给我一个床垫, 我又买了几把椅子和一张床... 还有一些别的东西 都是必需品 Lust for Life (1956)
They say that... That a firm mattress is better for your spine.[CN] 广告上说硬床垫 对你的脊椎有好处 A Face in the Crowd (1957)
Mr. Luffler said he don't like me to talk nasty about his mattress.[CN] 鲁夫勒先生说他不喜欢我这样 说他的床垫 A Face in the Crowd (1957)
- A mattress company.[CN] -床垫公司 A Face in the Crowd (1957)
That is what you will be doing when you buy your Luffler Easy Rest Mattress, period.[CN] 当你购买鲁夫勒轻松床垫的时候,就是 为你的睡眠投保的时候,句号 A Face in the Crowd (1957)
I made my first piece of rope with the help of the bolster.[CN] 我用床垫的布做了第一段绳索 A Man Escaped (1956)
But if some of you softies insist on sleeping on a bed I reckon you can do worse than a Luffler Easy Rest.[CN] 但是,要是有些笨蛋非要睡在床上 我想你可以做的比鲁夫勒轻松床垫 更差 A Face in the Crowd (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top