ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

longevity

L AO0 N JH EH1 V AH0 T IY0   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -longevity-, *longevity*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
longevity (n ) Langlebigkeit {f}; langes Leben {n} [med.]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
longevity(ลอนเจฟ'วิที) n. ชีวิตอันยืนยาว,ระยะยาวนานของชีวิต,ช่วงชีวิต

English-Thai: Nontri Dictionary
longevity(n) อายุยืน,ความยั่งยืน,ช่วงชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
longevityช่วงชีวิต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Longevityการมีอายุยืน [TU Subject Heading]
Longevityการมีอายุยืน [การแพทย์]
Longevity of Lifeชีวิตยืนยาว [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อายุยืน[N] long life, See also: longevity

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุยืน[n.] (āyuyeūn) EN: long life ; longevity   FR: longévité [f]
การมีอายุยืน[n.] (kān mī āyu yeūn) EN: longevity   FR: longévité [f]
การมีอายุยืนยาว[n.] (kān mī āyu yeūnyāo) EN: longevity   FR: longévité [f]
ยืนยาว[v.] (yeūnyāo) EN: live long ; have longevity   

CMU English Pronouncing Dictionary
LONGEVITY    L AO0 N JH EH1 V AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
longevity    (n) lˈɒnʤˈɛvɪtiː (l o1 n jh e1 v i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
长寿[cháng shòu, ㄔㄤˊ ㄕㄡˋ, 寿 / ] longevity; ability to live long; long lived, #10,510 [Add to Longdo]
高寿[gāo shòu, ㄍㄠ ㄕㄡˋ, 寿 / ] longevity; venerable age; your venerable age?, #66,532 [Add to Longdo]
万寿山[Wàn shòu shān, ㄨㄢˋ ㄕㄡˋ ㄕㄢ, 寿 / ] Longevity hill in the Summer Palace 頤和園|颐和园, Beijing, #84,793 [Add to Longdo]
寿桃包[shòu táo bāo, ㄕㄡˋ ㄊㄠˊ ㄅㄠ, 寿 / ] longevity peach bun; birthday peach bun [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
永寿[えいじゅ, eiju] (n) long life; longevity [Add to Longdo]
延寿[えんじゅ, enju] (n) longevity; prolongation of life [Add to Longdo]
延年[えんねん, ennen] (n) longevity [Add to Longdo]
延命息災[えんめいそくさい, enmeisokusai] (n) (obsc) (See 息災延命) health and longevity; enjoying a long and healthy life being untouched by disaster [Add to Longdo]
延齢[えんれい, enrei] (n) longevity; prolonging one's life [Add to Longdo]
賀の祝;賀の祝い[がのいわい, ganoiwai] (n) longevity celebration (of age 42, 61, 70, 77, 80, 88, 90 or 99) [Add to Longdo]
算賀[さんが, sanga] (n) longevity celebration (on one's 40th, 50th, 60th, etc. birthday) [Add to Longdo]
寿老人[じゅろうじん, juroujin] (n) god of longevity [Add to Longdo]
少子高齢化[しょうしこうれいか, shoushikoureika] (n) (See 少子化,高齢化) decreasing birthrate and aging population; aging population combined with the diminishing number of children; declining birthrate and a growing proportion of elderly people; dwindling birthrate and an aging population; low birthrate and longevity [Add to Longdo]
生玉[いくたま, ikutama] (n) (obsc) longevity stone (gemstone that gives its bearer long life) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Longevity \Lon*gev"i*ty\, n. [L. longaevitas. See {Longevous}.]
   Long duration of life; length of life.
   [1913 Webster]
 
      The instances of longevity are chiefly amongst the
      abstemious.               --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 longevity
   n 1: duration of service; "her longevity as a star"; "had
      unusual longevity in the company" [syn: {longevity},
      {length of service}]
   2: the property of being long-lived [syn: {longevity},
     {seniority}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top