Search result for

linde

(74 entries)
(0.022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -linde-, *linde*
English-Thai: Longdo Dictionary
cooking gas cylinder(n) ถังแก๊สหุงต้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air cylinderท่อที่อัดอากาศไว้
blinder(ไบล'เดอะ) n. ที่ปิดตาม้า, Syn. blinker
cylinder(ซิล'ลินเดอะ) n. รูปทรงกระบอก,กระบอกกลม,กระบอกสูบ,ลูกสูบ,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
blinder(n) แผ่นปิดตาม้า
cylinder(n) กระบอกสูบ,รูปทรงกระบอก,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Linder Signการทดสอบการตึงตัวของประสาทไซอาติค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mr. Linderman.คุณ ลินเดอแมน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Hello. I'm Malcolm McDowell, mr. Linderman on "heroes."สวัสดีครับ ผมมัลคอม แมคโดเวล มิสเตอร์ลินเดอร์แมน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
The guy with the funny accent is Daniel Linderman.ชายสำเนียงแปลกคนนี้ชื่อ แดเนียล ลินเดอร์แมน Chapter Ten '1961' (2009)
- Linderman. - how'd a pretty skirt like youลินเดอร์แมน Chapter Ten '1961' (2009)
Yeah. Linderman and Bob are already on the outside.ใช่ ลินเดอร์แมน และบ๊อบ รอเราอยู่ข้างนอกแล้ว Chapter Ten '1961' (2009)
You've been spelled with Linden.เธอต้องมนต์สะกด ลินเดน Return (2012)
A late harvest Vidal from Linden.การเก็บเกี่ยวของวิดัลฤดูกาลที่ผ่านมา จากลินเดน Fromage (2013)
Lindens smell nice on June nightsLindens กลิ่นดีในคืนมิถุนายน Young & Beautiful (2013)
When lindens line the promenadeเมื่อ Lindens เดินเล่นแถว Young & Beautiful (2013)
Porn star Janine Lindemulder is facing federal criminal rap for failing to pay about $80,000 in income tax.ดาวโป๊เจนีน ลินเดอมัลเดอร์ เผชิญกับ โทษความผิดทางอาญาต่อรัฐบาล สำหรับการไม่จ่ายภาษีเงินได้ ประมาณ 80,000 ดอลลาร์ After Porn Ends 2 (2017)
Lindemulder was named last month in a misdemeanor accusing her of stiffing the IRS for taxes due on more than $350,000 of income in 2004.เดือนก่อนลินเดอมัลเดอร์ถูกระบุชื่อ ในความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง (อัยการสูงสุดสหรัฐฯ ฟ้องข้อหาแรก ต่อจำเลยเจนีน เมน เจมส์) กล่าวหาว่าเธอ ไม่จ่ายภาษีพึงจ่ายให้ไออาร์เอส After Porn Ends 2 (2017)
Janine Lindemulder is now locked in a bitter custody dispute with Sandra Bullock and her husband Jesse James.(ดาราหนังปะทะดาวโป๊ แซนดรา บูลล็อก ในการสู้เพื่อสิทธิในการดูแลเด็ก) ตอนนี้เจนีน ลินเดอมัลเดอร์จดจ่อกับ ข้อพิพาทเรื่องสิทธิในการดูแลเด็ก กับแซนดรา บูลล็อก และสามีของเธอ เจสซี เจมส์ After Porn Ends 2 (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาสูบ[n.] (fā sūp) EN: cylinder head   
กระบอก[n.] (krabøk) EN: cylinder ; pipe ; tube ; barrel ; cylinder ; tube-shaped container   FR: cylindre [m] ; tube [m] ; logement [m] ; cavité [f]
กระบอก[n.] (krabøk) EN: [classifier : pipes, tubes, cylinders, firearms (guns ...)]   FR: [classificateur : tubes, cylindres, canons]
กระบอกสูบ[n. exp.] (krabøksūp) EN: cylinder (of an engine) ; cylinder (of a pump)   FR: cylindre (de moteur) [m]
มู่ลี่[n.] (mūlī) EN: bamboo blind ; bamboo curtain ; chick ; venetian blind ; sun-blind ; view breaker ; eyeshade ; blinder   FR: store [m] ; persienne [f]
รถหุ้มเกราะ [n. exp.] (rot hum krǿ ) EN: armored Humvee   FR: Humvee blindé [m]
รถขนเงิน[n. exp.] (rot khon ngoen) EN: security van   FR: fourgon blindé [m]
รถเกราะ[n. exp.] (rot krǿ) EN: armoured car = armored car (Am.)   FR: véhicule blindé [m] ; voiture blindée [f]
เสื้อสูบ[n. exp.] (seūa sūp) EN: cylinder head   
ทรงกระบอก[n. exp.] (song krabøk) EN: cylinder   FR: cylindre [m] ; forme cylindrique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LINDE    L IH1 N D
LINDEN    L IH1 N D AH0 N
LINDER    L IH1 N D ER0
LINDELL    L IH1 N D AH0 L
LINDEEN    L IH1 N D IY0 N
LINDEMAN    L IH1 N D M AH0 N
LINDEN'S    L IH1 N D AH0 N Z
LINDEMANN    L IH1 N D AH0 M AH0 N
LINDERMAN    L AY1 N D ER0 M AH0 N
LINDEMUTH    L IH1 N D AH0 M UW0 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
linden    (n) (l i1 n d @ n)
lindens    (n) (l i1 n d @ n z)
linden-tree    (n) - (l i1 n d @ n - t r ii)
linden-trees    (n) - (l i1 n d @ n - t r ii z)

German-Thai: Longdo Dictionary
erblinden(vi) |erblindete, ist erblindet| ตาบอด เช่น Durch den Unfall wäre Herr Schütz fast erblindet. คุณชุตซเกือบตาบอดจากอุบัติเหตุ, See also: Erblindung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Linde {f}; Lindenbaum {m} [bot.]lime; lime tree [Add to Longdo]
Lindenholz {n}lime wood; limewood [Add to Longdo]
Linderung {f}relief; alleviation; easing [Add to Longdo]
Linderung {f} | Linderungen {pl}assuagement | assuagements [Add to Longdo]
Linderungsmittel {n} | Linderungsmittel {pl}palliative | palliatives [Add to Longdo]
lindertsoothes [Add to Longdo]
lindern | lindernd; schmerzlinderndto soothe | soothing [Add to Longdo]
lindernto mitigate [Add to Longdo]
lindern | linderndto palliate | palliating [Add to Longdo]
lindern; mildern | lindernd; milderndto alleviate | alleviating [Add to Longdo]
lindern; mildernto appease [Add to Longdo]
lindern; mildern; schwächento relieve [Add to Longdo]
lindern; mildernto mollify [Add to Longdo]
lindern; erleichternto ease [Add to Longdo]
lindern; erleichtern; vermindern | Schmerzen lindernto assuage | to assuage pain [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアシリンダ[, eashirinda] (n) air cylinder; pneumatic cylinder [Add to Longdo]
ガスボンベ[, gasubonbe] (n) gas cylinder (ger [Add to Longdo]
シナノキ科[シナノキか, shinanoki ka] (n) (See 科の木) Tiliaceae (plant family); linden or basswood [Add to Longdo]
シリンダー(P);シリンダ[, shirinda-(P); shirinda] (n) cylinder; (P) [Add to Longdo]
シリンダーオイル[, shirinda-oiru] (n) cylinder oil [Add to Longdo]
シリンダー錠[シリンダーじょう, shirinda-jou] (n) cylinder lock [Add to Longdo]
ボンベ[, bonbe] (n) compressed gas cylinder (ger [Add to Longdo]
メスアップ[, mesuappu] (n,vs) (abbr) (See メスフラスコ,アップ・1) diluting in measuring cylinder to ~ ml total [Add to Longdo]
メスシリンダー[, mesushirinda-] (n) measuring cylinder (ger [Add to Longdo]
リンデン[, rinden] (n) (1) (abbr) (See リンデンバウム) European linden (Tilia x europaea); common lime; (2) lindane (ger [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
林德布拉德[Lín dé bù lā dé, ㄌㄧㄣˊ ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ ㄌㄚ ㄉㄜˊ, ] Lindeblatt (name) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シリンダ[しりんだ, shirinda] cylinder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 linde‐
   lime; lime‐; of a lime‐tree
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 linde [lində]
   lime‐tree; linden‐tree
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Linde [lində] (n) , s.(f )
   lime
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top