ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erblinden

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erblinden-, *erblinden*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา erblinden มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *erblinden*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, I do not think so.Werde ich dadurch erblindenHannibal (1959)
Pretty soon they go blind.Sie erblinden sehr bald. More (1969)
Do you know you could go blind?Weißt du, dass du erblinden kannst? Paint Your Wagon (1969)
I found a piece... where they talk about a little village in Mexico... where there's an eye disease... and all the children will all get it sooner or later.Heute morgen las ich einen Artikel über ein kleines Dorf in Mexiko. Es gibt dort eine Augenkrankheit, und alle Kinder dort sind dazu verurteilt, früher oder später zu erblinden. Daher bekommen sie eine doppelte Erziehung. Out 1 (1971)
A buzzer will sound. Close your eyes and stand still or blindness may result.Augen schließen und nicht bewegen, Sie könnten sonst erblindenThe Andromeda Strain (1971)
- He could be permanently blind.- Er droht zu erblindenWinterkill (1973)
He needs an operation now or he'll lose his sight.Er braucht sofort eine Operation oder er wird erblindenWinterkill (1973)
If you don't have the operation, you go blind.Ohne den Eingriff erblinden Sie. Winterkill (1973)
Not yet. But he will become so.Noch nicht, aber er wird erblindenThe Blue Bird (1976)
The Nova of Madagon is not a nova at all but a star field so bright our cockpits will be sealed to prevent blindness.Die Nova von Madagon ist überhaupt keine Nova, sondern... ein Sternenfeld, so hell, dass unsere Cockpits versiegelt werden, um Erblinden zu verhindern. Saga of a Star World (1978)
I wouldn't be keeping that promise if I stood by and let you go blind when there's help right at hand.Ich würde dieses Versprechen brechen, wenn ich dich erblinden lassen würde, obwohl es Hilfe für dich gibt. The Inspiration (1980)
But then, perhaps I shouldn't be blind, either.Aber vielleicht sollte ich auch nicht einfach so erblindenThe Inspiration (1980)
It certainly introduced Castral to her husband, who as a self-styled flyer, modelled himself on William Cody and until the treatment of filmstrip 17, was persecuted by the thought that an attack from the air would blind him.Er hatte Castral mit ihrem Gatten bekannt gemacht, der als selbst ernannter Flieger William Cody als Vorbild hatte, und der bis zur Behandlung mit Filmstreifen 17 unter der Zwangsvorstellung litt, bei einem Luftangriff zu erblindenThe Falls (1980)
She was going blind. - Going blind?Rina war dabei, zu erblindenSteele Among the Living (1983)
Patrik risks going blind, because he was accidentally struck in the eye by the laser beam when the formula was encoded.Patrik droht zu erblinden, weil ihm bei der Codierung der Formel der Laserstrahl versehentlich ins Auge getroffen hat. Teil 6 (1984)
If it had got in his eyes he could have been blinded.Und wenn es ihm in die Augen gekommen Wäre? Da könnte ja einer erblindenAlpine Fire (1985)
I mean, when he had that accident that left him blind, he never got bitter.Ich meine, als er diesen Unfall hatte, der ihn erblinden ließ, wurde er niemals bitter darüber. A Song of Songs (1987)
You are going blind.Sie werden erblindenAll the Colors of the Heart (1987)
I'm going blind!Ich werde erblindenAll the Colors of the Heart (1987)
The guy who's going blind.Derjenige, der erblinden wird. All the Colors of the Heart (1987)
His very glance could blind you.Allein sein Blick könnte dich erblinden lassen. Pathfinder (1987)
MacGyver wasn't supposed to be blind.MacGyver sollte nicht erblindenUnfinished Business (1989)
It'll blind you.Sie würden erblindenFlight of the Intruder (1991)
Women... go blind... from watching their children being murdered.Frauen erblinden, wenn ihre Kinder vor ihren Augen ermordet werden. Prelude to a Kiss (1992)
Whoever has laid eyes on me must be blinded! Wow!Wer in mein Antlitz geschaut hat, wird erblindenThe Bride with White Hair (1993)
Going blind if you stand up.Erblinden, sobald du aufstehst. How Green Was My Apple (1994)
The smoke will blind Okkoto.Durch den Rauch wird Okkoto erblindenPrincess Mononoke (1997)
Blinding your enemy to disorient and disable them - it's a classic.Den Feind erblinden zu lassen, um ihn zu verwirren - ein Klassiker. Witch (1997)
I have no desire to be struck blind by the sight of Londo naked.Ich will vom anblick eines nackten Londo nicht erblindenNo Compromises (1998)
Sharks never get cancer, go blind or show loss of brain activity as they age.Haie kriegen niemals Krebs oder erblinden, noch lässt im Alter die Gehirnaktivität nach. Deep Blue Sea (1999)
Traps under your feet are hard to see.Freundschaft kann erblindenShiri (1999)
Can I be blind, too?Darf ich bitte auch erblindenSomething Blue (1999)
Even low levels of radiation can cause the Enkarans to go blind.Selbst bei geringer Strahlung können die Enkaraner erblindenScorched Earth (2000)
Black on black. We don't want you going blind.Wir wollen doch nicht, dass Sie zu allem Überfluss erblindenGosford Park (2001)
Years ago, my tribe threw a curse on a gypsy hunter named Orin, blinding him so he no longer had the power to spot our people.Vor Jahren verfluchte mein Stamm einen Zigeunerjäger namens Orin. Wir ließen ihn erblinden, um unsere Leute zu schützen. The Eyes Have It (2002)
Keep this on, or you could be permanently blinded. You're okay.Behalten Sie die Bandage um oder Sie könnten erblindenDouble Agent (2003)
Remember the potion that Piper made to blind the warlock and keep him from blinking?Weißt du noch, den Zaubertrank den Piper gebraut hat, um dem Warlock erblinden zu lassen, damit er nicht blinkt? Cat House (2003)
You're going blind.Du wirst erblindenRay (2004)
To be blinded groping for a kiss to be blinded groping for a kiss I am on fire I want to hit and attack I want to stab you in the back and make you feel the power of vengeanceAus Gier nach einem Kuss erblinden. Mein Geist brennt lichterloh. Einst hab ich dich herbeigesehnt, nun hasse ich und will mich rächen, dir Schwein ein Messer in den Rücken stechen. Yes (2004)
She'll go blind permanently, and then the respiratory center will fail.Sie wird erblinden und ihr Atemzentrum wird versagen. Pilot (2004)
Ok, let's get blind.OK, dann erblinden wir jetzt. Let There Be Light (2004)
"No," said the dust that blinded his eyes"Nein, " sagte der Staub, der den Mann erblinden ließ The Proposition (2005)
Could make a person blindLassen einen erblinden Dreamgirls (2006)
If there ain't at least a few hundred K in that room, I wish myself blind.Wenn sich nicht mindestens 100 Riesen in dem Raum befinden, will ich auf der Stelle erblindenRefugees (2006)
We take you off, you'll go blind again. But it'll give us time to figure out what's eating your brain.Wenn wir sie absetzen, erblinden Sie, doch wir gewinnen Zeit für die Diagnose. Euphoria: Part 2 (2006)
Well, the last batch tasted like paint thinner and may cause blindness but everybody drank it, so...naja das letzte hat wie farbe und verduenner geschmeckt und koennte erblinden verursachen aber jeder hat es getrunken also.. Red Flag (2006)
I try to avoid eye contact to avoid being blinded by the earnestness.Ich versuche Augenkontakt zu vermeiden um nicht vor dem Ernst zu erblindenBabylon (2007)
-We're looking at permanent blindness.- Er könnte für immer erblindenAge of Innocence (2008)
And not only converted him, but blinded him.Aber Er hat ihn nicht nur bekehrt, sondern auch erblinden lassen. Blindness (2008)
And one of them was blinded.Und einen von ihnen hat er erblinden lassen. I Heart Mom (2009)

German-Thai: Longdo Dictionary
erblinden(vi) |erblindete, ist erblindet| ตาบอด เช่น Durch den Unfall wäre Herr Schütz fast erblindet. คุณชุตซเกือบตาบอดจากอุบัติเหตุ, See also: Erblindung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erblinden | erblindend | erblindet | er/sie erblindet | ich/er/sie erblindete | er/sie ist/war erblindetto go blind | going blind | gone blind | he/she goes blind | I/he/she went blind | he/she has/had he/she [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  erblinden /ɛrblindən/
   to go blind

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top