Search result for

lemon

(96 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lemon-, *lemon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lemon[N] ต้นมะนาว
lemon[N] มะนาว
lemonade[N] น้ำมะนาว
lemongrass[N] ตะไคร้
lemon-yellow[ADJ] สีเหลืองมะนาว, Syn. yellowish-green colour

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lemon(เลม'เมิน) n. มะนาว,ต้นมะนาว,สีเหลืองอ่อน,คนที่ใช้การไม่ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
lemon(n) มะนาว
lemonade(n) น้ำมะนาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lemon-shaped; limoniform-รูปมะนาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lemonมะนาวเทศ [TU Subject Heading]
Lemonน้ำมันผิวมะนาว [การแพทย์]
Lemonมะนาว [การแพทย์]
Lemon and Limeมะนาว [การแพทย์]
Lemon juiceน้ำมะนาว [TU Subject Heading]
Lemon Yellowสีเหลืองอ่อน, สีเหลืองมะนาว [การแพทย์]
Lemon-Limeมะนาวผสม [การแพทย์]
Lemonadeน้ำมะนาวผสม [TU Subject Heading]
Lemons, Sweetมะนาวหวาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's a little lemon juice in it.ผสมน้ำมะนาวนิดหน่อย Gandhi (1982)
And now, could I have another feast of lemon juice?ขอน้ำมะนาวอีกหน่อยได้มั้ย Gandhi (1982)
While you're at it, why don't you give me a nice paper cut and pour lemon juice on it?และตอนที่นายทำแบบนั้น ทำถึงไม่... ส่งมีดอาบยาพิษมาด้วยเลยล่ะ The Princess Bride (1987)
- Get me a lemonade.- ขอน้ำมะนาว . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Ralph, I need three teas, a root beer, and two lemonades.ราล์ฟ ขอชา 3 รูทเบียร์ 1 น้ำมะนาว 2. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I told you Cristo Lemonade Company wouldn't be in the phonebook.ฉันบอกแล้วว่า บริษัท น้ำมะนาว คริสโท้ ไม่มีในสมุดโทรศัพท์ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I'm supposed to be meeting a delivery for Cristo Lemonade, but I dropped my ham and cheese and mustard all over the order.ผมต้องไปพบกับ คนส่งน้ำมะนาว คริสโท้ แต่ผมทำชีสกับมัสตาท หกเละใบสั่งของหมดเลย. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
And I have other business interests, such as lemonade.และผมก็มีธุรกิจอื่นที่น่าสนใจ อย่างเช่นขายน้ำมะนาว The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Cristo Lemonade Company was scheduled to deliver some refreshments to Big Jim that afternoon.บริษัท น้ำมะนาว คริสโท้ มีกำหนดการส่งเครื่องดื่ม ให้ บิ๊กจิม ในบ่ายวันนั้น The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Lemonade.น้ำมะนาว The Lawnmower Man (1992)
Think he likes lemonade?เขาจะชอบน้ำมะนาวมั้ยนะ? The Lawnmower Man (1992)
Why don't you come up for a cold glass of lemonade?ทำไมไม่เข้ามาดื่มน้ำมะนาวเย็นๆล่ะ? The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lemonAcid fruits like pineapples and lemons are sour.
lemonAdd lemon flavor to the tea.
lemonA tea with lemon, please.
lemonHe dropped lemon juice into his tea.
lemonHot lemon with honey is a good remedy for colds.
lemonI ate a fresh lemon for the vitamin C.
lemonI feel better when I drink hot lemon juice.
lemonIf you add lemon, it will become sour.
lemonJust my old standby: lemon chicken.
lemonLemon is sour.
lemonLemons and limes are acidic fruits.
lemonLemons are acid.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะนาว[N] lemon, See also: lime, Citrus aurantifolia, Syn. ลูกมะนาว, ผลมะนาว, Example: เธอช่วยผ่ามะนาวให้ฉันอีกซีกหนึ่งด้วย, Count unit: ลูก, ผล, ใบ, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Citrus aurantifolia Swing. ในวงศ์ Rutaceae ผลเล็กๆ รสเปรี้ยว ใช้ปรุงอาหาร
ลูกมะนาว[N] lime, See also: lemon, Syn. มะนาว, Example: ที่งานเลี้ยงเมื่อคืนนี้เขาเอาลูกมะนาวมาประดับตามโต๊ะ แปลกไปอีกแบบ, Count unit: ลูก, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Citrus aurantifolia Swing. ในวงศ์ Rutaceae ผลเล็กๆ รสเปรี้ยว ใช้ปรุงอาหาร
ตะไคร้[N] lemongrass, See also: Cymbopogon citratus Stapf, Example: เขาปลูกตะไคร้ไว้รอบบ้าน, Count unit: ต้น, กอ, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Cymbopogon citratus Stapf ในวงศ์ Gramineae ขึ้นเป็นกอ กลิ่นหอม ใช้ปรุงอาหารได้
น้ำตะไคร้[N] lemon grass water, Example: น้ำตระไคร้ที่สกัดแล้วสามารถเอามาทาผิวกันยุงได้, Thai definition: น้ำหอมชนิดหนึ่ง มีลักษณะใส สีเหลืองอ่อนหรือสีน้ำตาลแกมแดง สกัดจากต้นและใบตะไคร้
ดอกไม้จีน[N] day lily, See also: lemon lily, Count unit: ดอก, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุก 2 ชนิด ในสกุล Hemerocallis วงศ์ Liliaceae ชนิด H. flava Linn. ดอกสีเหลือง ชนิด H. fulva Linn. ดอกสีแสด ทั้ง 2 ชนิดนิยมใช้ดอกแห้งเป็นอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชามะนาว [n. exp.] (chā manāo) EN: tea with lemon ; hot tea with lemon ; iced tea with lemon   
เลมอน[n.] (lēmǿn) EN: lemon   FR: citron [m]
มะนาว [n.] (manāo) EN: lime ; lemon ; common lime   FR: citron vert [m] ; lime [f]
มะนาวฝรั่ง[n. exp.] (manāo farang) EN: lemon   FR: citron [m]
น้ำมะนาว[n.] (nām manāo) EN: lemonade ; limeade   FR: limonade [f] ; jus de citron [m] ; citronnade [f]
นกกระจิ๊ดตะโพกเหลืองคิ้วขาว[n. exp.] (nok krajit taphōk leūang khiu khāo) EN: Lemon-rumped Warbler   FR: Pouillot à dos clair [m]
ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา[n. exp.] (phīseūa nøn khūn thammadā) EN: Lemon Emigrant   
ผีเสื้อแพนซีสีตาล[n. exp.] (phīseūa phaēnsī sī tān) EN: Lemon Pansy   
ผลมะนาว[n.] (phon manāo) EN: lemon ; lime fruit   FR: citron [m]
สะระแหน่[n.] (saranaē) EN: mint ; peppermint ; Spearmint ; Lemon balm ; Kitchen Mint ; Marsh Mint   FR: menthe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LEMON    L EH1 M AH0 N
LEMOND    L EH1 M AH0 N D
LEMONS    L EH1 M AH0 N Z
LEMONT    L AH0 M AA1 N T
LEMONDS    L EH1 M AH0 N D Z
LEMONADE    L EH1 M AH0 N EY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lemon    (n) (l e1 m @ n)
lemons    (n) (l e1 m @ n z)
lemonade    (n) (l e2 m @ n ei1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zitrone {f} | Zitronen {pl}lemon | lemons [Add to Longdo]
Zitronenbaum {m} [bot.]lemon tree [Add to Longdo]
Zitronenmelisse {f}lemon balm [Add to Longdo]
Zitronenpresse {f}lemon squeezer [Add to Longdo]
Zitronensaft {m}lemon juice; lemon-juice [Add to Longdo]
Zitronenschale {f} [cook.]lemon peel [Add to Longdo]
zitronengelb {adj}lemon yellow; lemon-colored [Add to Longdo]
Zimttaube {f} [ornith.]Lemon Dove [Add to Longdo]
Hirsekorn-Falterfisch {m} (Chaetodon miliaris) [zool.]lemon butterfly [Add to Longdo]
Zitronen-Zwergkaiserfisch {m}; Zitronen-Herzogfisch {m} (Centropyge flavissima) [zool.]lemon peel (dwarf) angel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame [Add to Longdo]
シークワーシャー;シクワーシャー;シークヮーサー[, shi-kuwa-sha-; shikuwa-sha-; shi-kuwa-sa-] (n) (See ヒラミレモン) flat lemon (Citrus depressa Hayata); Hirami lemon; thin-skinned flat lemon; shekwasha; Taiwan tangerine [Add to Longdo]
ニシレモンザメ[, nishiremonzame] (n) lemon shark (Negaprion brevirostris, species of requiem shark) [Add to Longdo]
ヒラミレモン[, hiramiremon] (n) (See シークワーシャー) Hirami lemon (Citrus Depressa) [Add to Longdo]
フィレモンへの手紙[フィレモンへのてがみ, firemon henotegami] (n) Epistle to Philemon (book of the Bible) [Add to Longdo]
ミレットシードバタフライフィッシュ[, mirettoshi-dobatafuraifisshu] (n) millet butterflyfish (Chaetodon miliaris); lemon butterflyfish; milletseed butterflyfish [Add to Longdo]
メリッサ[, merissa] (n) lemon balm (Melissa officinalis) (lat [Add to Longdo]
ラムネ[, ramune] (n) soda pop (from lemonade) [Add to Longdo]
レスカ[, resuka] (n) (abbr) lemon squash [Add to Longdo]
レモネード[, remone-do] (n) lemonade [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méng, ㄇㄥˊ, ] lemon [Add to Longdo]
[níng, ㄋㄧㄥˊ, / ] lemon [Add to Longdo]
柠檬[níng méng, ㄋㄧㄥˊ ㄇㄥˊ, / ] lemon [Add to Longdo]
柠檬水[níng méng shuǐ, ㄋㄧㄥˊ ㄇㄥˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] lemonade [Add to Longdo]
柠檬茶[níng méng chá, ㄋㄧㄥˊ ㄇㄥˊ ㄔㄚˊ, / ] lemon tea [Add to Longdo]
柠檬鸡[níng méng jī, ㄋㄧㄥˊ ㄇㄥˊ ㄐㄧ, / ] lemon chicken [Add to Longdo]
香茅[xiāng máo, ㄒㄧㄤ ㄇㄠˊ, ] lemon grass (Cymbopogon flexuosus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sole \Sole\, n. [F. sole, L. solea; -- so named from its flat
   shape. See {Sole} of the foot.] (Zool.)
   (a) Any one of several species of flatfishes of the genus
     {Solea} and allied genera of the family {Soleidae},
     especially the common European species ({Solea
     vulgaris}), which is a valuable food fish.
   (b) Any one of several American flounders somewhat resembling
     the true sole in form or quality, as the California sole
     ({Lepidopsetta bilineata}), the long-finned sole
     ({Glyptocephalus zachirus}), and other species.
     [1913 Webster]
 
   {Lemon}, or {French}, {sole} (Zool.), a European species of
    sole ({Solea pegusa}).
 
   {Smooth sole} (Zool.), the megrim.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lemon \Lem"on\ (l[e^]m"[u^]n), n. [F. limon, Per. l[imac]m[=u]n;
   cf. Ar. laim[=u]n, Sp. limon, It. limone. Cf. {Lime} a
   fruit.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) An oval or roundish fruit resembling the orange,
    and containing a pulp usually intensely acid. It is
    produced by a tropical tree of the genus {Citrus}, the
    common fruit known in commerce being that of the species
    {Citrus Limonum} or {Citrus Medica} (var. Limonum). There
    are many varieties of the fruit, some of which are sweet.
    [1913 Webster]
 
   2. The tree which bears lemons; the lemon tree.
    [1913 Webster]
 
   {Lemon grass} (Bot.), a fragrant East Indian grass
    ({Andropogon Sh[oe]nanthus}, and perhaps other allied
    species), which yields the grass oil used in perfumery.
 
   {Lemon sole} (Zool.), a yellow European sole ({Solea
    aurantiaca}).
 
   {Salts of lemon} (Chem.), a white crystalline substance,
    inappropriately named, as it consists of an acid potassium
    oxalate and contains no citric acid, which is the
    characteristic acid of lemon; -- called also {salts of
    sorrel}. It is used in removing ink stains. See {Oxalic
    acid}, under {Oxalic}. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lemon
   n 1: yellow oval fruit with juicy acidic flesh
   2: a strong yellow color [syn: {gamboge}, {lemon}, {lemon
     yellow}, {maize}]
   3: a small evergreen tree that originated in Asia but is widely
     cultivated for its fruit [syn: {lemon}, {lemon tree}, {Citrus
     limon}]
   4: a distinctive tart flavor characteristic of lemons
   5: an artifact (especially an automobile) that is defective or
     unsatisfactory [syn: {lemon}, {stinker}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top