ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lattice

L AE1 T AH0 S   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lattice-, *lattice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lattice[N] โครงที่ทำด้วยไม้หรือโลหะขัดเป็นตาราง, See also: ไม้ระแนงขัดแตะ, Syn. trellis, grille, screen, grid
lattice[VT] ตกแต่งด้วยลายที่เป็นตารางหรือตาข่าย
lattice[N] หน้าต่างหรือประตูที่ขัดเป็นตาราง, See also: สิ่งก่อสร้างที่ขัดเป็นตาราง
latticework[N] ผลงานที่เป็นชิ้นไม้หรือโลหะที่ขัดแตะกันเป็นตาราง, See also: โครงตาข่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lattice(แลท'ทิสฺ) n. โครงตาข่าย,ผลึกตาข่ายหรือช่องตาข่าย v. จัดเป็นร่างตาข่าย,กลายเป็นร่างตาข่าย
latticed(แลท'ทิสทฺ) adj. เป็นร่างตาข่าย,เป็นโครงตาข่าย
latticework(แลท'ทิสฺเวิร์ค) n. ผลงานที่เป็นชิ้นไม้หรือโลหะที่ขัดแตะกันเป็นตาราง,โครงตาข่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
lattice(n) ไมระแนง,ไม้ขัดแตะ,ช่องตาข่าย
lattice(vt) ขัดเป็นฟันปลา,ขัดแตะ,ขัดเป็นตาราง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
latticeแลตทิซ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lattice drainage pattern; rectangular drainage patternแบบรูปทางน้ำตั้งฉาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lattice structureโครงสร้างแลตทิซ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
latticeโครงผลึก, แลตทิซ, การจัดเรียงตัวแบบ 3 มิติของอะตอมหรือไอออนในผลึก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Latticeโครงผลึก, ร่างแห [การแพทย์]
Lattice Frameworkโครงยึดฟันปลอม [การแพทย์]
Lattice Spacingระยะทางระหว่างระนาบ [การแพทย์]
Lattice Structureโครงสร้างของผลึก [การแพทย์]
Lattice theoryทฤษฎีแลตทิซ [TU Subject Heading]
Lattice, Ionicอิออนนิคแลตทิส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That gazebo's got to go. The lattice is wrong.ต้องย้ายศาลานั่นรูปแบบมันไม่ดี Halloween: Part 1 (2011)
A grain of quartz is a lattice of the same three atoms repeated, without variation, over and over again.เม็ดควอตซ์เป็นตาข่าย ของเดียวกันสามอะตอม ซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่ต้อง เปลี่ยนแปลงซ้ำแล้วซ้ำอีก Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
Even a relatively complex mineral lattice like topaz, composed of ten or so atoms, can only repeat the identical atomic structure again and again.แม้จะเป็นแร่ธาตุที่ค่อนข้าง ซับซ้อนตาข่ายเช่นบุษราคัม, ประกอบด้วยสิบหรือดังนั้นอะตอม เท่านั้นที่สามารถทำซ้ำ เหมือนโครงสร้างอะตอม Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
Toenon, to free it from the lattice prison of endless repetition, you need an atom that can bond in all directions with other atoms like itself as well as with atoms of different kinds.โทนน, ที่จะเป็นอิสระจากคุกตาข่าย ของการทำซ้ำไม่มีที่สิ้นสุด, คุณต้องอะตอมที่สามารถ ผูกพันในทุกทิศทาง Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
LATTICE L AE1 T AH0 S
LATTICEWORK L AE1 T AH0 S W ER2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lattice (n) lˈætɪs (l a1 t i s)
latticed (j) lˈætɪst (l a1 t i s t)
lattices (n) lˈætɪsɪz (l a1 t i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng, ㄌㄧㄥˊ, / ] lattice, #95,132 [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] lattice work on front and sides, #717,886 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gitter {n} | Gitter {pl}lattice | lattices [Add to Longdo]
Gitterboxpalette {f}lattice box pallet [Add to Longdo]
Gitterfenster {n}lattice window [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミチョウチョウウオ[, amichouchouuo] (n) latticed butterflyfish (Chaetodon rafflesii, species found in the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
レース草[レースそう;レースソウ, re-su sou ; re-susou] (n) lace-leaf plant (Ouvirandra fenestralis, Aponogeton madagascariensis); lattice-leaf plant [Add to Longdo]
阿弥陀籤[あみだくじ, amidakuji] (n) ghostleg lottery; ladder lottery; lottery in which participants trace a line across a lattice pattern to determine the winner [Add to Longdo]
格子[こうし, koushi] (n) (crystal) lattice; grid pattern; (P) [Add to Longdo]
格子ゲージ理論[こうしゲージりろん, koushi ge-ji riron] (n) lattice gauge theory (physics) [Add to Longdo]
格子欠陥[こうしけっかん, koushikekkan] (n) lattice defect [Add to Longdo]
格子戸[こうしど, koushido] (n) lattice door [Add to Longdo]
格子窓[こうしまど, koushimado] (n) latticed window [Add to Longdo]
格子造り;格子造[こうしづくり, koushidukuri] (n) latticework [Add to Longdo]
格子定数[こうしていすう, koushiteisuu] (n) lattice constant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
格子[こうし, koushi] grid pattern, (crystal) lattice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lattice \Lat"tice\, v. i. [imp. & p. p. {Latticed}; p. pr. & vb.
   n. {Latticing}.]
   1. To make a lattice of; as, to lattice timbers.
    [1913 Webster]
 
   2. To close, as an opening, with latticework; to furnish with
    a lattice; as, to lattice a window.
    [1913 Webster]
 
   {To lattice up}, to cover or inclose with a lattice.
    [1913 Webster]
 
       Therein it seemeth he [Alexander] hath latticed up
       Caesar.                --Sir T.
                          North.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lattice \Lat"tice\, n. [OE. latis, F. lattis lathwork, fr. latte
   lath. See {Latten}, 1st {Lath}.]
   1. Any work of wood, metal, plastic, or other solid material,
    made by crossing a series of parallel laths, or thin
    strips, with another series at a diagonal angle, and
    forming a network with openings between the strips; as,
    the lattice of a window; -- called also {latticework}.
    [1913 Webster]
 
       The mother of Sisera looked out at a window, and
       cried through the lattice.      --Judg. v. 28.
    [1913 Webster]
 
   2. (Her.) The representation of a piece of latticework used
    as a bearing, the bands being vertical and horizontal.
    [1913 Webster]
 
   3. (Crystallography) The arrangement of atoms or molecules in
    a crystal, represented as a repeating arrangement of
    points in space, each point representing the location of
    an atom or molecule; called also {crystal lattice} and
    {space lattice}.
    [PJC]
 
   {Lattice bridge}, a bridge supported by lattice girders, or
    latticework trusses.
 
   {Lattice girder} (Arch.), a girder of which the wed consists
    of diagonal pieces crossing each other in the manner of
    latticework.
 
   {Lattice plant} (Bot.), an aquatic plant of Madagascar
    ({Ouvirandra fenestralis}), whose leaves have interstices
    between their ribs and cross veins, so as to resemble
    latticework. A second species is {Ouvirandra Berneriana}.
    The genus is merged in {Aponogeton} by recent authors.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lattice
   n 1: an arrangement of points or particles or objects in a
      regular periodic pattern in 2 or 3 dimensions
   2: small opening (like a window in a door) through which
     business can be transacted [syn: {wicket}, {lattice},
     {grille}]
   3: framework consisting of an ornamental design made of strips
     of wood or metal [syn: {lattice}, {latticework}, {fretwork}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top