ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trellis

T R EH1 L AH0 S   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trellis-, *trellis*, trelli
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trellis[N] โครงบังตา, See also: โครงไม้ระแนง
trelliswork[N] โครงไม้ระแนง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trellis(เทรล'ลิส) n.,vt. (ทำให้มี) ลายลูกไม้,โครงลูกไม้,โครงสร้างบังตาที่เป็นช่อง,โครงสร้างสำหรับปลูกไม้เลื้อย,ร้าน.
trelliswork(เทรล'ลิสเวิร์ค) n. โครงลูกไม้,ร้าน,โครงสร้างสำหรับปลูกไม้เลื้อย,โครงไม้ระแนงขัดกัน, Syn. latticework

English-Thai: Nontri Dictionary
trellis(n) ซี่ขวาง,โครงลูกไม้,ร้าน
trellis(vt) ใส่ซี่ขวาง,ทำให้เป็นร้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trellis drainage pattern; espalier drainage pattern; grapevine drainage patternแบบรูปทางน้ำร้านเถาองุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah,and then i climbed down the trellis and i met a friend.ใช่ แล้วหนูก็ปีนลงโครงไม้ไปหาเพื่อน Being Alive (2009)
By the time lunch rolled around, I'd walked through a trellis and couldn't find my shoes.พอถึงเที่ยง แม่หารองเท้าไม่เจอ The Perfect Storm (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
TRELLIS T R EH1 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trellis (v) trˈɛlɪs (t r e1 l i s)
trellised (v) trˈɛlɪst (t r e1 l i s t)
trellises (v) trˈɛlɪsɪz (t r e1 l i s i z)
trellising (v) trˈɛlɪsɪŋ (t r e1 l i s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
棚架[péng jià, ㄆㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, ] trellis; scaffolding, #69,684 [Add to Longdo]
棚架格子[péng jià gé zi, ㄆㄥˊ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄗ˙, ] trellis latticework [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gitter {n} | Gitter {pl}trellis | trellises [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たな, tana] (n) (1) shelf; shelves; ledge; rack; (2) trellis; (P) [Add to Longdo]
藤棚[ふじだな, fujidana] (n) wisteria trellis (arbor, arbour) [Add to Longdo]
葡萄棚[ぶどうだな, budoudana] (n) grapevine trellis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trellis \Trel"lis\, n. [OE. relis, F. treillis, fr. treille vine
   arbor, fr. L. tricla, triclea, triclia, a bower, arbor,
   summer house.]
   A structure or frame of crossbarred work, or latticework,
   used for various purposes, as for screens or for supporting
   plants.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trellis
   n 1: latticework used to support climbing plants [syn:
      {trellis}, {treillage}]
   v 1: train on a trellis, as of a vine

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top