ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fretwork

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fretwork-, *fretwork*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fretworkn. สิ่งประดับ ด้วยลายสลักลวดลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
fretwork(n) สิ่งแกะสลัก,ไม้แกะสลัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fretworkงานไม้ฉลุ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fretwork    (n) frˈɛtwɜːʳk (f r e1 t w @@ k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
透かし彫り[すかしぼり, sukashibori] (n) fretwork [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fretwork \Fret"work\, n. [6th fret + work.]
   Work adorned with frets; ornamental openwork or work in
   relief, esp. when elaborate and minute in its parts. Hence,
   any minute play of light and shade, dark and light, or the
   like.
   [1913 Webster]
 
      Banqueting on the turf in the fretwork of shade and
      sunshine.                --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fretwork
   n 1: framework consisting of an ornamental design made of strips
      of wood or metal [syn: {lattice}, {latticework},
      {fretwork}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top