ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grille

G R IH1 L   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grille-, *grille*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grille[N] ลูกกรง, See also: ลูกกรงหน้าต่าง, Syn. grate, grid
grille[N] ตะแกรงหน้าหม้อรถยนต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grille(กริล) n. ลูกกรงตาข่าย,ลูกกรงหน้าต่าง,โครงครอบ,เครื่องฟักไข่ปลา, See also: grilled adj.
radiator grillen. หน้าหม้อน้ำรถยนต์ชั้นนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grilleช่องลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The grilles are kind of like you described.ตะแกรงหน้าเป็นแบบที่คุณอธิบายไว้ Roadkill (2009)
Right into the grille of that pickup.ไปต่อที่ตะแกรงหน้ารถบรรทุกเนี่ยนะ Remember the Titans (2013)
But then it starts launching manhole covers right from the grille of the truck.มันยิงฝาท่อระบายน้ำมาจากกระจังหน้ารถ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grilleI don't like grilled fish, let alone raw fish.
grilleThe desert sun grilled him.
grilleThe scorching sun grilled us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่าง[ADJ] roasted, See also: grilled, burned, charred, baked, Syn. ปิ้ง, เผา, Example: ร้านนี้ขายอาหารจีนตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวขึ้นไป จนหมูย่าง เป็ดย่างไก่ตอน อะไรต่อมิอะไรทุกอย่างได้ทั้งนั้น, Thai definition: ที่ทำให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟ เพื่อให้สุก ระอุทั่วกัน หรือให้แห้ง มักใช้แก่ของสด โดยปกติใช้เวลานานกว่าปิ้ง เช่น ย่างไก่ ย่างหมู
ย่าง[ADJ] roasted, See also: grilled, burned, charred, baked, Syn. ปิ้ง, เผา, Example: ร้านนี้ขายอาหารจีนตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวขึ้นไป จนหมูย่าง เป็ดย่างไก่ตอน อะไรต่อมิอะไรทุกอย่างได้ทั้งนั้น, Thai definition: ที่ทำให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟ เพื่อให้สุก ระอุทั่วกัน หรือให้แห้ง มักใช้แก่ของสด โดยปกติใช้เวลานานกว่าปิ้ง เช่น ย่างไก่ ย่างหมู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่าไฟแดง[v. exp.] (fā fai daēng) EN: run a red light ; jump the lights   FR: brûler un feu rouge ; griller un feu rouge (fig.)
ไก่ย่าง[n. exp.] (kai yāng) EN: roasted chicken ; grilled spiced chicken   FR: poulet rôti [m] ; poulet grillé [m]
ขนมปังปิ้ง[n. exp.] (khanompang ping) EN: toast   FR: pain grillé [m] ; toast [m]
ข้าวเกรียบ[n.] (khāokrīep) EN: crisp rice ; crisp rice-cakes   FR: gaufrette de riz grillée [f]
เครื่องปิ้ง[n.] (khreūang ping) FR: grille-pain [m]
เครื่องปิ้งขนมปัง[n. exp.] (khreūang ping khanompang) EN: toaster   FR: grille-pain [m] ; toasteur [m]
กุ้งเผา[v. exp.] (kung phao) FR: crevette grillée [f]
เผา[v.] (phao) EN: heath ; warm up ; bake ; broil ; roast ; char ; grill under the fire   FR: cuire ; griller
ปิ้ง[v.] (ping) EN: toast ; bake ; grill ; broil ; roast ; barbecue   FR: griller
ปิ้งขนมปัง[v. exp.] (ping khanom pang) EN: bake bread ; toast bread   FR: griller du pain

CMU English Pronouncing Dictionary
GRILLE G R IH1 L
GRILLED G R IH1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grille (n) grˈɪl (g r i1 l)
grilled (v) grˈɪld (g r i1 l d)
grilles (n) grˈɪlz (g r i1 l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
grillen(vt) |grillte, hat gegrillt, etw.(A)| ปิ้ง, ย่าง (คนเยอรมันชอบจัดปาร์ตี้ปิ้งหรือย่างเนื้อในฤดูร้อน)
Image:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grille {f}; Laune {f}freak [Add to Longdo]
Grillenhaftigkeit {f}whimsicalness [Add to Longdo]
grillento barbecue; to have a barbecue [Add to Longdo]
grillen | grillend | gegrillt | es grillt | es grillteto grill; to broil | grilling; broiling | grilled; broiled | it grills | it grilled [Add to Longdo]
Grille {f}; Heimchen {n} [zool.]cricket [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひれ酒;ヒレ酒;鰭酒[ひれざけ(ひれ酒;鰭酒);ヒレざけ(ヒレ酒), hirezake ( hire sake ; hire sake ); hire zake ( hire sake )] (n) hot sake with grilled fish fins (esp. fugu or sea bream) [Add to Longdo]
アパーチャグリル[, apa-chaguriru] (n) {comp} aperture grille [Add to Longdo]
グリルドチーズサンドイッチ;グリルドチーズサンド[, gurirudochi-zusandoicchi ; gurirudochi-zusando] (n) grilled cheese sandwich; grilled cheese [Add to Longdo]
プルコギ[, purukogi] (n) bulgogi (Korean dish of grilled beef) (kor [Add to Longdo]
塩焼き;塩焼[しおやき, shioyaki] (n,vs) (1) (fish) grilled or broiled with salt; (2) boiling seawater to get salt [Add to Longdo]
姿焼き[すがたやき, sugatayaki] (n) fish or shrimp, etc. grilled so that it retains its original form [Add to Longdo]
煮浸し;煮びたし[にびたし, nibitashi] (n) type of stew, usu. fish or vegetables in a mild broth; fish grilled unseasoned and then simmered slowly in soy and mirin broth [Add to Longdo]
焼き魚[やきざかな, yakizakana] (n) grilled fish [Add to Longdo]
焼き鳥(P);焼鳥(P)[やきとり, yakitori] (n) yakitori (chicken pieces grilled on a skewer); (P) [Add to Longdo]
焼き豆腐[やきどうふ, yakidoufu] (n) grilled tofu [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grille \Grille\, a. [F. See {Grill}, v. t.]
   A lattice or grating.
   [1913 Webster]
 
      The grille which formed part of the gate. --L.
                          Oliphant.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grille
   n 1: small opening (like a window in a door) through which
      business can be transacted [syn: {wicket}, {lattice},
      {grille}]
   2: grating that admits cooling air to car's radiator [syn:
     {grille}, {radiator grille}]
   3: a framework of metal bars used as a partition or a grate; "he
     cooked hamburgers on the grill" [syn: {grill}, {grille},
     {grillwork}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 grille /gʀij/ 
  grate; grid; grill

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Grille /grilə/ 
  freak

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top