ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

latticework

L AE1 T AH0 S W ER2 K   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -latticework-, *latticework*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
latticework[N] ผลงานที่เป็นชิ้นไม้หรือโลหะที่ขัดแตะกันเป็นตาราง, See also: โครงตาข่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
latticework(แลท'ทิสฺเวิร์ค) n. ผลงานที่เป็นชิ้นไม้หรือโลหะที่ขัดแตะกันเป็นตาราง,โครงตาข่าย

CMU English Pronouncing Dictionary
LATTICEWORK    L AE1 T AH0 S W ER2 K

Japanese-English: EDICT Dictionary
格子造り;格子造[こうしづくり, koushidukuri] (n) latticework [Add to Longdo]
狐窓[きつねまど, kitsunemado] (n) small (latticework) window placed up high [Add to Longdo]
連子;櫺子[れんじ, renji] (n) latticework [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lattice \Lat"tice\, n. [OE. latis, F. lattis lathwork, fr. latte
   lath. See {Latten}, 1st {Lath}.]
   1. Any work of wood, metal, plastic, or other solid material,
    made by crossing a series of parallel laths, or thin
    strips, with another series at a diagonal angle, and
    forming a network with openings between the strips; as,
    the lattice of a window; -- called also {latticework}.
    [1913 Webster]
 
       The mother of Sisera looked out at a window, and
       cried through the lattice.      --Judg. v. 28.
    [1913 Webster]
 
   2. (Her.) The representation of a piece of latticework used
    as a bearing, the bands being vertical and horizontal.
    [1913 Webster]
 
   3. (Crystallography) The arrangement of atoms or molecules in
    a crystal, represented as a repeating arrangement of
    points in space, each point representing the location of
    an atom or molecule; called also {crystal lattice} and
    {space lattice}.
    [PJC]
 
   {Lattice bridge}, a bridge supported by lattice girders, or
    latticework trusses.
 
   {Lattice girder} (Arch.), a girder of which the wed consists
    of diagonal pieces crossing each other in the manner of
    latticework.
 
   {Lattice plant} (Bot.), an aquatic plant of Madagascar
    ({Ouvirandra fenestralis}), whose leaves have interstices
    between their ribs and cross veins, so as to resemble
    latticework. A second species is {Ouvirandra Berneriana}.
    The genus is merged in {Aponogeton} by recent authors.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Latticework \Lat"tice*work`\, n.
   Same as {Lattice}, n., 1.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 latticework
   n 1: framework consisting of an ornamental design made of strips
      of wood or metal [syn: {lattice}, {latticework},
      {fretwork}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top