ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

phlegm

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phlegm-, *phlegm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phlegm(n) เสมหะ, See also: เสลด
phlegm(n) ความสุขุม, See also: ความใจเย็น, ความเยือกเย็น, Syn. coolness, imperturbability, imperturbableness
phlegm(n) ความเฉื่อยชา, See also: ความอืดอาด, ความไม่แยแส, ความไม่ใส่ใจ, Syn. apathy, emotionlessness, impassivity
phlegmy(adj) ซึ่งมีเสมหะ
phlegmatic(adj) เฉื่อยชา, See also: ไร้อารมณ์, เนือย, เย็นชา, Syn. apathetic, stolid, passionless
phlegmatical(adj) เฉื่อยชา, See also: ไร้อารมณ์, เนือย, ชาเย็น, เมินเฉย, Syn. apathetic, stolid, passionless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
phlegm(เฟลม) n. เสมหธาตุ, เสมหะ, เสลด, ความเฉื่อยชา, ความชาเย็น, ความอึดอาด, Syn. apathy
phlegmatic(เฟลกแมท'ทิค, -เคิล) adj. เฉื่อยชา, อืดอาด, เนือย, ชาเย็น, เมินเฉย, Syn. apathetic
phlegmatical(เฟลกแมท'ทิค, -เคิล) adj. เฉื่อยชา, อืดอาด, เนือย, ชาเย็น, เมินเฉย, Syn. apathetic

English-Thai: Nontri Dictionary
phlegm(n) เสมหะ, เสลด, ความเฉื่อยชา, ความวางเฉย
phlegmatic(adj) เฉื่อยชา, วางเฉย, เฉยชา, อืดอาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phlegm; sputumสิ่งขาก, เสมหะ, เสลด [ มีความหมายเหมือนกับ expectoration ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlegmasia alba dolens; leucophlegmasia; white legภาวะขาขาวเหตุหลอดเลือดดำอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlegmasia; phlegmonosis๑. การอักเสบ [ มีความหมายเหมือนกับ inflammation ]๒. ไข้, อาการตัวร้อน [ มีความหมายเหมือนกับ fever; pyrexia; pyrexy ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlegmatic๑. -เสมหะมาก๒. ซึมเซื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlegmon๑. ฝีลามร้าย๒. ฝีลามร้ายฝ่าเท้า, รองช้ำ๓. ฝีตับอ่อน [ มีความหมายเหมือนกับ phlegmon, pancreatic ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlegmon, pancreaticฝีตับอ่อน [ มีความหมายเหมือนกับ phlegmon ๓ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlegmonosis; phlegmasia๑. การอักเสบ [ มีความหมายเหมือนกับ inflammation ]๒. ไข้, อาการตัวร้อน [ มีความหมายเหมือนกับ fever; pyrexia; pyrexy ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phlegmonous abscessฝีไฟลามทุ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
phlegmI have a lot of phlegm.
phlegmMy phlegm has blood in it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสลด(n) phlegm, See also: sputum, Syn. เสมหะ, Example: แม่ลุกขึ้นมาตะบันหมากดังกึงๆ สลับกับเสียงไอและขากเสลดเป็นระยะ, Thai Definition: เมือกที่ออกจากลำคอ, Notes: (สันสกฤต)
เสมหะ(n) phlegm, See also: mucus, Syn. เสลด, Example: อาหารรสเปรี้ยวจะช่วยขับเสมหะ และกระตุ้นระบบขับถ่ายของร่างกายให้ทำงานได้ดีขึ้น, Thai Definition: เมือกที่ออกจากลำคอหรือลำไส้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีเสมหะ[mī sēmha] (n) EN: phlegm ; sputum  FR: glaire [ f ]
เสลด[salēt] (n) EN: phlegm ; sputum  FR: crachat [ m ] ; graillon [ m ] (fam. - vulg.) ; mollard [ m ] (fam. - vulg.)
เสมหะ[sēmha] (n) EN: phlegm ; mucus  FR: glaire [ f ] ; crachat [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
phlegm
phlegmatic

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
phlegm
phlegmatic
phlegmatically

WordNet (3.0)
phlegm(n) expectorated matter; saliva mixed with discharges from the respiratory passages; in ancient and medieval physiology it was believed to cause sluggishness, Syn. sputum
phlegmatic(adj) showing little emotion, Syn. phlegmatical
phlegmatically(adv) in a phlegmatic manner
phlegmy(adj) characterized by phlegm, Ant. dry
emotionlessness(n) apathy demonstrated by an absence of emotional reactions, Syn. stolidity, unemotionality, phlegm, indifference, impassiveness, impassivity
languor(n) inactivity; showing an unusual lack of energy, Syn. sluggishness, phlegm, lethargy, flatness

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Phlegm

n. [ F. phlegme, flegme, L. phlegma, fr. Gr. fle`gma a flame, inflammation, phlegm, a morbid, clammy humor in the body, fr. fle`gein to burn. Cf. Phlox, Flagrant, Flame, Bleak, a., and Fluminate. ] 1. One of the four humors of which the ancients supposed the blood to be composed. See Humor. Arbuthnot. [ 1913 Webster ]

2. (Physiol.) Viscid mucus secreted in abnormal quantity in the respiratory and digestive passages. [ 1913 Webster ]

3. (Old Chem.) A watery distilled liquor, in distinction from a spirituous liquor. Crabb. [ 1913 Webster ]

4. Sluggishness of temperament; dullness; want of interest; indifference; coldness. [ 1913 Webster ]

They judge with fury, but they write with phlegm. Pope. [ 1913 Webster ]

Phlegmagogue

n. [ Gr. flegmagwgo`s carrying of phlegm; fle`gma phlegm + 'a`gein to lead. ] (Old Med.) A medicine supposed to expel phlegm. [ 1913 Webster ]

Phlegmasia

‖n. [ NL., from Gr. &unr_;. See Phlegm. ] (Med.) An inflammation; more particularly, an inflammation of the internal organs. [ 1913 Webster ]


‖Phlegmasia dolens ety>[ NL. ], milk leg.
[ 1913 Webster ]

Phlegmatic

a. [ L. phlegmaticus, Gr. &unr_;: cf. F. phlegmatique. ] 1. Watery. [ Obs. ] “Aqueous and phlegmatic.” Sir I. Newton. [ 1913 Webster ]

2. Abounding in phlegm; as, phlegmatic humors; a phlegmatic constitution. Harvey. [ 1913 Webster ]

3. Generating or causing phlegm. “Cold and phlegmatic habitations.” Sir T. Browne. [ 1913 Webster ]

4. Not easily excited to action or passion; cold; dull; sluggish; heavy; as, a phlegmatic person. Addison. [ 1913 Webster ]


Phlegmatic temperament (Old Physiol.), lymphatic temperament. See under Lymphatic.
[ 1913 Webster ]

Phlegmatical

a. Phlegmatic. Ash. [ 1913 Webster ]

Phlegmatically

adv. In a phlegmatic manner. [ 1913 Webster ]

Phlegmaticly

a. Phlegmatically. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Phlegmon

n. [ L. phlegmone, phlegmon, inflammation beneath the skin, Gr. flegmonh`, fr. fle`gein to burn: cf. F. phlegmon. ] (Med.) Purulent inflammation of the cellular or areolar tissue. [ 1913 Webster ]

Phlegmonous

a. [ Cf. F. phlegmoneux. ] Having the nature or properties of phlegmon; as, phlegmonous pneumonia. Harvey. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tán, ㄊㄢˊ, ] phlegm; spittle #7,088 [Add to Longdo]
粘痰[nián tán, ㄋㄧㄢˊ ㄊㄢˊ,   /  ] phlegm [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Phlegma { n }phlegm; stolidity [Add to Longdo]
Phlegmatiker { m }phlegmatic person [Add to Longdo]
phlegmatisch { adj }phlegmatic; phlegmatical [Add to Longdo]
phlegmatisch { adj }stolid [Add to Longdo]
phlegmatisch { adv }phlegmatically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
血痰;血たん[けったん, kettan] (n) bloody phlegm [Add to Longdo]
粘液[ねんえき, nen'eki] (n, adj-no) mucus; mucilage; viscous liquid; phlegm [Add to Longdo]
粘液質[ねんえきしつ, nen'ekishitsu] (n) phlegmatic temperament [Add to Longdo]
[たん, tan] (n) phlegm; sputum [Add to Longdo]
痰唾[たんつば, tantsuba] (n) (See 痰, 唾) sputum; phlegm [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top