หรือคุณหมายถึง flatneß?
Search result for

flatness

(10 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flatness-, *flatness*, flatnes
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flatnessอารมณ์เรียบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, we know how cruel a parent can be about the flatness of a child's pillow.ใช่เราจะรู้ดีว่าพ่อแม่ดีแค่ไหน โดยดูจากหมอนเด็กที่แบนแฟบ The One with the Sonogram at the End (1994)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเรียบ[N] flatness, See also: smoothness, plainness, Syn. ความราบเรียบ, Ant. ความขรุขระ, ความไม่เรียบ, Example: มนุษย์ในสมัยก่อนมีความสามารถในการขัดเครื่องมือหินให้มีความเรียบเกลี้ยงเกลาขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่น่าสนใจ[n.] (khwām mai nāsonjai) EN: aridity ; flatness   
ความน่าเบื่อ[n.] (khwām nābeūa) EN: boringness ; aridity ; banality ; flatness ; commonplaceness   FR: ennui [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLATNESS    F L AE1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flatness    (n) (f l a1 t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
平ら[たいら, taira] (adj-na,n) flatness; level; smooth; calm; plain; sitting tailor fashion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 flatness \flat"ness\, n.
   1. The quality or state of being flat.
    [1913 Webster]
 
   2. Eveness of surface; want of relief or prominence; the
    state of being plane or level.
    [1913 Webster]
 
   3. Want of vivacity or spirit; prostration; dejection;
    depression.
    [1913 Webster]
 
   4. Want of variety or flavor; dullness; insipidity.
    [1913 Webster]
 
   5. Depression of tone; the state of being below the true
    pitch; -- opposed to {sharpness} or {acuteness}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flatness
   n 1: the property of having two dimensions [syn: {two-
      dimensionality}, {flatness}, {planeness}]
   2: a want of animation or brilliance; "the almost self-conscious
     flatness of Hemingway's style"
   3: a deficiency in flavor; "it needed lemon juice to sharpen the
     flatness of the dried lentils"
   4: the property of having little or no contrast; lacking
     highlights or gloss [syn: {flatness}, {lusterlessness},
     {lustrelessness}, {mat}, {matt}, {matte}]
   5: inactivity; showing an unusual lack of energy; "the general
     appearance of sluggishness alarmed his friends" [syn:
     {languor}, {lethargy}, {sluggishness}, {phlegm}, {flatness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top