Search result for

laces

(31 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laces-, *laces*, lace
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Italian. No laces. What do you think?อิตาเลี่ยน ไม่มีเชือกร้อย นายคิดอะไรมั้ย? Frost/Nixon (2008)
I think a man's shoes should have laces, sir.ผมคิดว่า รองเท้าผู้ชายควรมี เชือกร้อยน่ะครับท่าน Frost/Nixon (2008)
Don't think about your hands, don't think about the laces.อย่าไปคิด ถึงเรื่องมือ อย่าไปคิด ถึงเชือกผูกรองเท้า Fracture (2009)
Laces.เชือกร้องเท้าหลุดนะ Who, What, Where, Wendigo? (2011)
Oh, my laces, they're undone.เชือกรองเท้าฉัน! ดูสิ เชือกรองเท้าฉันหลุดอ่ะ My Princess (2011)
Do you have time to watch Bravo or read a book or buy laces for your incredibly high comical boots.มี เธอมีเวลาดูช่อง Bravo (ช่องเคเบิล) ไหม หรืออ่านหนังสือหรือซื้อผ้าลูกไม้ สำหรับรองเท้าบูททรงสูงเวอร์ดูตลก Props (2012)
Did you take the laces out of all my sneakers?นี่เธอเอาเชือกผูกรองเท้าจากรองเท้าผ้าใบชั้นออกหมดเลยเหรอ What's to Discuss, Old Friend (2012)
Lawton laces his bullets with curare.ลอว์ตัวเคลือบกระสุนของเขาด้วยพิษยางน่อง Lone Gunmen (2012)
You've got my extra long laces from Gordon's?คุณมี เชือรองเท้ายาวๆของฉัน จากกอนดอน? The Nurse and the Curse (2012)
- My laces, my mouth guard, wait.- ฟังนะ ที่รัก The Nurse and the Curse (2012)
You don't need these laces!คุณไม่ต้องการเชือกร้องเท้านั่น The Nurse and the Curse (2012)
There were boots in there, men's work boots, holes in the toes, chewed up laces and..มีบู๊ตอยู่ในนั้น แต่เป็นบู๊ตทำงานของผู้ชาย มีรูโหว่ตรงหัวแม่เท้า เชือกผูกรุ่งริ่ง แล้วก็.. August: Osage County (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จตุรภูมิ[X] (jaturaphum) EN: Four Places   
ปลดเชือกรองเท้า[v. exp.] (plot cheūak røngthāo) EN: undo shoelaces   FR: délacer ses chaussures
สาย[n.] (sāi) EN: [classifier : roads ; canals, waterways ; belts ; necklaces ; ropes ; airlines]   FR: [classificateur : routes ; canaux, cours d'eau ; ceintures ; colliers ; cordes ; companies aériennes]
ทุกแห่ง[adv.] (thuk haeng) EN: everywhere ; every place ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; in all places ; wherever   FR: partout ; en chaque endroit ; ici et là
ทุกหัวระแหง[adv.] (thuk hūarahaēng) EN: everywhere ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; wherever ; in all places   FR: partout ; ici et là
แยกย้าย[v.] (yaēkyāi) EN: move to different places ; go their several ways   

CMU English Pronouncing Dictionary
LACES    L EY1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laces    (v) (l ei1 s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
と言うところ;と言う所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named [Add to Longdo]
ビジュアル系[ビジュアルけい, bijuaru kei] (n) (1) a handsome man (esp. one who knows this); (2) a musical group that places importance on visuals such as makeup [Add to Longdo]
マロングラッセ[, marongurasse] (n) marrons glaces (fre [Add to Longdo]
磯撫で[いそなで, isonade] (n) mythical shark-like demon sea monster with barbed tail fin, said to live off the coast of Matsuura and other places in Western Japan; Beach Stroker [Add to Longdo]
飲み回る;飲みまわる[のみまわる, nomimawaru] (v5r,vt) to go on a pub-crawl; to drink at a round of places [Add to Longdo]
回る(P);廻る[まわる, mawaru] (v5r,vi) (1) (See ぐるぐる・1) to turn; to revolve; (2) to visit several places; (3) to function well; (4) to pass a certain time; (P) [Add to Longdo]
外(P);他[ほか, hoka] (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [Add to Longdo]
各所[かくしょ, kakusho] (n,adj-no) each place; various places [Add to Longdo]
各地[かくち, kakuchi] (n,adj-no) every place; various places; (P) [Add to Longdo]
学歴社会[がくれきしゃかい, gakurekishakai] (n) academic meritocracy; education-conscious society; society that places (excessive) emphasis on academic records [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
小数点以下の桁数[しょうすうてんいかのけたすう, shousuuten'ikanoketasuu] No. of decimal places [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top