หรือคุณหมายถึง kaßler?
Search result for

kassler

(10 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kassler-, *kassler*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kassler มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kassler*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Cleanliness first," always been my motto."My home is my castle". "Mein Heim ist mein Kassler." Klink's Rocket (1966)
Please, Colonel Hogan, let them stop. I'd feel so much better.Kassler gibt's bei uns nicht, das heißt Geselchtes. Klink's Rocket (1966)
"CASHIER RUNS AWAY WITH BILLIONS -....""KASSlERER ENTKOMMT mit millionen..." A Run for Money (1999)
FUGITIVE CASHIER COMMITS SUICIDE."flüchtiger KASSlERER BEGEHT SELBSTMORD. A Run for Money (1999)
Linus dear, I'm now going to make loin of smoked pork, your favorite dish!Aha. So, Linus, jetzt machen wir Kassler mit Tomatensoße - dein Lieblingsessen! Del 2 (2009)
Leon has to eat within the next half hour.Er muss in einer halben Stunden essen. Sonst dreht er völlig durch. Das ist KasslerDe man faller for (2013)
We'll take 3 salted pork and 2 escalopes.3 Mal Kassler und 2 Schnitzel. School for Love (1955)
Three salted pork and two escalopes.3 Mal Kassler und 2 Schnitzel. School for Love (1955)

CMU English Pronouncing Dictionary
KASSLER    K AE1 S L ER0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top