ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inversion

IH2 N V ER1 ZH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inversion-, *inversion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inversion(n) การกลับกัน, See also: การสับเปลี่ยนที่กัน, สิ่งที่กลับกัน, Syn. reverse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inversion(อินเวอ'เชิน) n. การกลับกัน, ความตรงกันข้าม, สิ่งที่กลับกัน, ส่วนที่กลับกัน, การรักร่วมเพศ, การเปลี่ยนกระแสตรงเป็นกระแสสลับ, See also: inversive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
inversion(n) การกลับกัน, สิ่งตรงกันข้าม, การพลิกกลับ, การรักร่วมเพศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inversionการผกผัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inversionการผกผัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
inversionการพลิกเข้า, การพลิกกลับ, การพลิกผวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inversionการสลับคำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
inversion, footเท้าพลิกเข้าใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inversionการผกผัน [TU Subject Heading]
Inversionการหันฝ่าเท้าเข้า, ม้วนลง, เอาก้นขึ้นเอาปากลงสลับกันไป, พลิกกลับไปมา, การต่อใหม่, เท้าพลิกเข้าใน, การพลิกด้านใน [การแพทย์]
Inversion cloudเมฆอินเวอร์ชั่น [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ The Big Bang Theory 6x14 ♪ The Cooper/Kripke Inversion Original Air Date on January 31, 2013The Big Bang Theory 6x14 ♪ The Cooper/Kripke Inversion Original Air Date on January 31, The Cooper/Kripke Inversion (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INVERSION IH2 N V ER1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inversion (n) ˈɪnvˈɜːʳʃən (i1 n v @@1 sh @ n)
inversions (n) ˈɪnvˈɜːʳʃənz (i1 n v @@1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反演[fǎn yǎn, ㄈㄢˇ ㄧㄢˇ, ] inversion (geometry), #61,040 [Add to Longdo]
倒装[dào zhuāng, ㄉㄠˋ ㄓㄨㄤ, / ] inversion (rhetoric device of inverting the word order for heightened effect); anastrophe, #76,661 [Add to Longdo]
倒位[dǎo wèi, ㄉㄠˇ ㄨㄟˋ, ] inversion, #100,265 [Add to Longdo]
[diān, ㄉㄧㄢ, ] inversion; mistake, #922,603 [Add to Longdo]
倒装句[dào zhuāng jù, ㄉㄠˋ ㄓㄨㄤ ㄐㄩˋ, / ] inversion (rhetoric device of inverting the word order for heightened effect); anastrophe [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umkehrung { f } | Umkehrungen { pl }inversion | inversions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆さ(P);倒さ(P)[さかさ, sakasa] (n, adj-no) (See 逆様) reverse; inversion; upside down; (P) [Add to Longdo]
逆しま(P);倒[さかしま, sakashima] (n, adj-na) (1) reverse; inversion; upside down; (2) unreasonable; absurd; wrong; (P) [Add to Longdo]
逆換[ぎゃっかん;ぎゃくかん, gyakkan ; gyakukan] (n) (logical) inversion [Add to Longdo]
逆転層[ぎゃくてんそう, gyakutensou] (n) inversion layer [Add to Longdo]
逆転分布係数[ぎゃくてんぶんぷけいすう, gyakutenbunpukeisuu] (n) population inversion factor [Add to Longdo]
逆様(P);逆さま;倒様;倒さま[さかさま, sakasama] (adj-na, n, adj-no) inversion; upside down; (P) [Add to Longdo]
鏡像[きょうぞう, kyouzou] (n, adj-no) (1) reflected image; mirror image; (2) math image by inversion [Add to Longdo]
主語助動詞倒置[しゅごじょどうしとうち, shugojodoushitouchi] (n) { ling } subject-auxiliary inversion [Add to Longdo]
前後[まえしりえ, maeshirie] (n) (1) front and rear; front and back; before and behind; (2) before and after; (3) order; context; (4) consequences; (n, vs) (5) inversion; reversion; getting out of order; (6) co-occurring; (n-suf, n) (7) around; about; approximately; nearly; (P) [Add to Longdo]
転化[てんか, tenka] (n, vs, adj-no) change; transformation; inversion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
鏡像[きょうぞう, kyouzou] reflected image, math image by inversion, , mirror image [Add to Longdo]
反転[はんてん, hanten] inversion (vs), reversal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inversion \In*ver"sion\, n. [L. inversio: cf. F. inversion. See
   {Invert}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of inverting, or turning over or backward, or the
    state of being inverted.
    [1913 Webster]
 
   2. A change by inverted order; a reversed position or
    arrangement of things; transposition.
    [1913 Webster]
 
       It is just the inversion of an act of Parliament;
       your lordship first signed it, and then it was
       passed among the Lords and Commons.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.) A movement in tactics by which the order of
    companies in line is inverted, the right being on the
    left, the left on the right, and so on.
    [1913 Webster]
 
   4. (Math.) A change in the order of the terms of a
    proportion, so that the second takes the place of the
    first, and the fourth of the third.
    [1913 Webster]
 
   5. (Geom.) A peculiar method of transformation, in which a
    figure is replaced by its inverse figure. Propositions
    that are true for the original figure thus furnish new
    propositions that are true in the inverse figure. See
    {Inverse figures}, under {Inverse}.
    [1913 Webster]
 
   6. (Gram.) A change of the usual order of words or phrases;
    as, "of all vices, impurity is one of the most
    detestable," instead of, "impurity is one of the most
    detestable of all vices."
    [1913 Webster]
 
   7. (Rhet.) A method of reasoning in which the orator shows
    that arguments advanced by his adversary in opposition to
    him are really favorable to his cause.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mus.)
    (a) Said of intervals, when the lower tone is placed an
      octave higher, so that fifths become fourths, thirds
      sixths, etc.
    (b) Said of a chord, when one of its notes, other than its
      root, is made the bass.
    (c) Said of a subject, or phrase, when the intervals of
      which it consists are repeated in the contrary
      direction, rising instead of falling, or vice versa.
    (d) Said of double counterpoint, when an upper and a lower
      part change places.
      [1913 Webster]
 
   9. (Geol.) The folding back of strata upon themselves, as by
    upheaval, in such a manner that the order of succession
    appears to be reversed.
    [1913 Webster]
 
   10. (Chem.) The act or process by which cane sugar (sucrose),
     under the action of heat and acids or enzymes (as
     diastase), is broken or split up into grape sugar
     (dextrose), and fruit sugar (levulose); also, less
     properly, the process by which starch is converted into
     grape sugar (dextrose).
     [1913 Webster]
 
   Note: The terms invert and inversion, in this sense, owe
      their meaning to the fact that the plane of
      polarization of light, which is rotated to the right by
      cane sugar, is turned toward the left by levulose.
      [1913 Webster]
 
   11. (Meteorology) A reversal of the usual temperature
     gradient of the atmosphere, in which the temperature
     increases with increased altitude, rather than falling.
     Called also temperature inversion.
 
   Note: This condition in the vicinity of cities can give rise
      to a severe episode of atmospheric pollution, as it
      inhibits normal circulation of the air.
      [PJC]
 
   12. (Electricity) The conversion of direct current into
     alternating current; the inverse of rectification. See
     {inverted rectifier}.
     [PJC]
 
   13. (Genetics) A portion of the genome in which the DNA has
     been turned around, and runs in a direction opposite to
     its normal direction, and consequently the genes are
     present in the reverse of their usual order.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inversion
   n 1: the layer of air near the earth is cooler than an overlying
      layer
   2: abnormal condition in which an organ is turned inward or
     inside out (as when the upper part of the uterus is pulled
     into the cervical canal after childbirth)
   3: a chemical process in which the direction of optical rotation
     of a substance is reversed from dextrorotatory to levorotary
     or vice versa
   4: (genetics) a kind of mutation in which the order of the genes
     in a section of a chromosome is reversed
   5: the reversal of the normal order of words [syn: {anastrophe},
     {inversion}]
   6: (counterpoint) a variation of a melody or part in which
     ascending intervals are replaced by descending intervals and
     vice versa
   7: a term formerly used to mean taking on the gender role of the
     opposite sex [syn: {inversion}, {sexual inversion}]
   8: turning upside down; setting on end [syn: {inversion},
     {upending}]
   9: the act of turning inside out [syn: {inversion}, {eversion},
     {everting}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top