Search result for

interdict

(47 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interdict-, *interdict*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interdict[N] คำสั่งห้ามของศาล (ทางกฎหมาย), Syn. ban, forbiddance, prohibition, Ant. approval, allowance
interdict[VT] ห้าม (ทางกฎหมาย), Syn. ban, forbid, prohibit, Ant. permit, allow, authorize
interdiction[N] การสั่งห้ามลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย (คำทางการ), See also: คำสั่งห้าม, Syn. ban, command

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interdict(อินเทอไดทฺ') n. คำสั่งห้าม,กฎหมายที่เป็นคำสั่งห้าม,ข้อห้าม,การห้าม. vt. ห้ามขัดขวางโดยการทิ้งระเบิดติดต่อกัน., See also: interdictor n., Syn. prohibit
interdictionn. การห้าม,ภาวะที่ถูกห้าม,คำสั่งห้าม., See also: interdictory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
interdict(n) ข้อห้าม,คำสั่งห้าม
interdict(vt) ห้าม,ขัดขวาง
interdiction(n) การห้าม,คำสั่งห้าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interdictionการห้าม, คำสั่งห้าม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm in possession of a biological weapon interdicted at the Port of Alexandria.ผมได้อาวุธชีวภาพมาแล้ว พวกนั้นลักลอบเอาเข้ามาที่ท่าเรืออเล็กซานดร้า Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
One of the canisters was breached during the interdiction.แท่งน้ำยา แท่งหนึ่งฉีกขาด ในช่วงที่เกิดการชุลมุน Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Cover me now! I'm in possession of a biological weapon interdicted at the Port of Alexandria.คุ้มกันผมด้วย! ผมได้อาวุธชีวภาพในครอบครองแล้ว Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Yes, the Albuquerque office covers everything from drug-related money laundering to interdiction of illicit substances crossing the border.ตอนนี้ ประเภทกลุ่มที่ผมดูแล มุ่งเน้นให้ความสำคัญ ที่ยาเสพติดกลุ่มแอมเฟทตามีน ซึ่งนับวันยิ่งจะเป็นปัญหาใหญ่ ABQ (2009)
That's a new interdiction van right there.เพราะนั่นเป็นข้อละเว้น รถมีทะเบียน Bit by a Dead Bee (2009)
Tri-state Border Interdiction Task Force sound?ลักลอบกระทำผิดกฏหมายชายแดน 3 รัฐ หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ Breakage (2009)
You've all been schooled in basic IED interdiction, but can you do it in a pinch?คุณทั้งหมดเคยเรียนพื้นฐานการปลดชนวนระเบิด แต่พวกคุณจะทำได้ไหมในนาทีวิกฤต Rough Trade (2010)
We run interdiction exercises around that spot.เราสั่งปิดบริเวณห้ามคนเข้าออก\ N รอบบริเวณนั้นอยู่ Big Sea (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้าม...[n.] (hām ...) EN: no ...   FR: interdiction de ... ; défense de ...
ห้ามบุกรุก[v. exp.] (hām bukruk) FR: défense d'entrer ; interdiction de pénétrer dans un lieu ; interdiction de circuler
ห้ามจอด[X] (hām jøt) FR: défense de stationner ; interdiction de stationner
ห้ามจอดรถ[X] (hām jøt rot) FR: défense de stationner ; interdiction de stationner
ห้ามผ่าน[n. exp.] (hām phān) FR: passage interdit ; interdiction de passer
ห้ามแซงรถ[X] (hām saēng rot) EN: no overtaking ; no passing permitted   FR: interdiction de doubler
การห้าม[n.] (kān hām) EN: ban   FR: interdiction [f]
ข้อห้าม[n.] (khøhām) EN: prohibition ; ban ; taboo ; forbiddance   FR: interdiction [f]
ความห้าม[n.] (khwām hām) FR: interdiction [f]
ป้ายห้ามบุกรุก[n. exp.] (pāi hām buk ruk) FR: panneau d'interdiction d'entrer [m] ; panneau d'interdiction de circuler [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERDICT    IH1 N T ER0 D IH2 K T
INTERDICTED    IH1 N T ER0 D IH2 K T AH0 D
INTERDICTES    IH1 N T ER0 D IH2 K T S
INTERDICTING    IH2 N T ER0 D IH1 K T IH0 NG
INTERDICTION    IH2 N T ER0 D IH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interdict    (n) (i1 n t @ d i k t)
interdict    (v) (i2 n t @ d i1 k t)
interdicts    (n) (i1 n t @ d i k t s)
interdicts    (v) (i2 n t @ d i1 k t s)
interdicted    (v) (i2 n t @ d i1 k t i d)
interdicting    (v) (i2 n t @ d i1 k t i ng)
interdiction    (n) (i2 n t @ d i1 k sh @ n)
interdictions    (n) (i2 n t @ d i1 k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
禁断[きんだん, kindan] (n,vs) (1) prohibition; interdiction; (adj-no) (2) forbidden; prohibited [Add to Longdo]
厳禁[げんきん, genkin] (n,vs) strict prohibition; ban; interdiction; (P) [Add to Longdo]
戦場航空阻止[せんじょうこうくうそし, senjoukoukuusoshi] (n) battlefield air interdiction [Add to Longdo]
阻止[そし, soshi] (n,vs) obstruction; check; hindrance; prevention; interdiction; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interdict \In`ter*dict"\, v. t. [imp. & p. p. {Interdicted}; p.
   pr. & vb. n. {Interdicting}.] [OE. entrediten to forbid
   communion, L. interdicere, interdictum. See {Interdict}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To forbid; to prohibit or debar; as, to interdict
    intercourse with foreign nations.
    [1913 Webster]
 
       Charged not to touch the interdicted tree. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl.) To lay under an interdict; to cut off from the
    enjoyment of religious privileges, as a city, a church, an
    individual.
    [1913 Webster]
 
       An archbishop may not only excommunicate and
       interdict his suffragans, but his vicar general may
       do the same.             --Ayliffe.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interdict \In"ter*dict`\, n. [OE. entredit, enterdit, OF.
   entredit, F. interdit, fr. L. interdictum, fr. interdicere to
   interpose, prohibit; inter between + dicere to say. See
   {Diction}.]
   [1913 Webster]
   1. A prohibitory order or decree; a prohibition.
    [1913 Webster]
 
       These are not fruits forbidden; no interdict
       Defends the touching of these viands pure. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (R. C. Ch.) A prohibition of the pope, by which the clergy
    or laymen are restrained from performing, or from
    attending, divine service, or from administering the
    offices or enjoying the privileges of the church.
    [1913 Webster]
 
   3. (Scots Law) An order of the court of session, having the
    like purpose and effect with a writ of injunction out of
    chancery in England and America.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interdict
   n 1: an ecclesiastical censure by the Roman Catholic Church
      withdrawing certain sacraments and Christian burial from a
      person or all persons in a particular district
   2: a court order prohibiting a party from doing a certain
     activity [syn: {interdict}, {interdiction}]
   v 1: destroy by firepower, such as an enemy's line of
      communication
   2: command against; "I forbid you to call me late at night";
     "Mother vetoed the trip to the chocolate store"; "Dad nixed
     our plans" [syn: {forbid}, {prohibit}, {interdict},
     {proscribe}, {veto}, {disallow}, {nix}] [ant: {allow},
     {countenance}, {let}, {permit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top